Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

NN 80/2002 (5.7.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

HRVATSKI SABOR

1292

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 5. srp­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2611/2
Zagreb, 5. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAKNADI ZA IMOVINU ODUZETU ZA VRIJEME JUGOSLAVENSKE KOMUNISTIČKE VLADAVINE

Članak 1.

U Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 43/00, 131/00., 27/01., 65/01. i 118/01. – u da­lj­njem tekstu: Zakon o naknadi) u članku 9. stavku 1. riječi: »koji na dan donoše­nja ovoga Zakona imaju hrvatsko držav­lj­an­stvo« brišu se.

Članak 2.

Članak 1. mije­nja se i glasi:

»Prijaš­nji vlasnik nema pravo na naknadu za oduzetu imovinu u slučaju kada je pita­nje naknade riješeno međudržavnim sporazumima.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prava propisana ovim Zakonom mogu steći i strane fizičke i pravne osobe ako se to utvrdi međudržavnim sporazumima.«

Članak 3.

Članak 1. briše se.

Članak 4.

Članci 9., 30. i 31. brišu se.

Članak 5.

Članak 37. mije­nja se i glasi:

»U slučaju da­lj­nje prodaje stana najmoprimac ima pravo prvokupa koje ostvaruje sukladno odredbama posebnoga zakona.«

Članak 6.

Članak 70. briše se.

Članak 7.

Zahtjev za naknadu oduzete imovine mogu u roku od šest mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona podnijeti prijaš­nji vlasnici, koji su pravo na povrat ili naknadu za oduzetu imovinu stekli po odredbama ovoga Zakona, a nisu do sada podnijeli zahtjev ili im je zahtjev pravomoćno odbijen, odnosno odbačen, i to:

– prijaš­nji vlasnik držav­ljanin Republike Hrvatske koji na dan donoše­nja Zakona o naknadi nije imao hrvatsko držav­ljanstvo (članak 1. ovoga Zakona),

– prijaš­nji vlasnici na koje se odnosi članak 2. ovoga Zakona,

– prijaš­nji vlasnici koji su prema Popisu stanovništva iz 1991. godine imali prebivalište na okupiranim područjima Re­pub­like Hrvatske, odnosno na područjima pod upravom UNTAES-a.

Zahtjevi podneseni po proteku roka iz stavka 1. ovoga članka odbacit će se.

Članak 8.

U članku 18. stavku 2. riječi: »Županijski ured za imovinskopravne poslove« zamje­njuju se riječima: »služba nadležna za obav­lja­nje imovinskopravnih poslova u uredima državne uprave u županijama«, a u cijelom tekstu Zakona o naknadi riječi: »Županijski ured« u određenom padežu zamje­njuju se riječima: »nadležna služba ureda državne uprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

U cijelom tekstu Zakona o naknadi riječi: »Državni pravo­branite­lj Republike Hrvatske« u određenom padežu zamje­njuju se riječima: »Državno odvjetništvo Republike Hrvatske« u odgo­vara­jućem padežu.

Članak 10.

Predmeti dostav­ljeni ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i državnom odvjetništvu radi postupa­nja po odredbi članka 70. Zakona o naknadi, a koji do stupa­nja na snagu ovoga Zakona nisu dovršeni vratit će se u roku 15 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona nadležnim službama ureda državne uprave radi dostave prvostupa­njskih rješe­nja strankama.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka o prijedlozima za ponište­nje prvostupa­njskih rješe­nja koje je državno odvjet­ni­štvo podnijelo do stupa­nja na snagu ovoga Zakona, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će riješiti u roku od 30 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona.

Članak 11.

Postupci započeti po odredbama Zakona o naknadi koji nisu pravomoćno dovršeni do stupa­nja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se po odredbama ovoga Zakona.

Članak 12.

Na zahtjeve za naknadu oduzete imovine podnesene do dana stupa­nja na snagu ovoga Zakona primijenit će se odredbe ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-01/01-01/02
Zagreb, 5. srp­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.