Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 80/2002 (5.7.2002.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

1298

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjerenstva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM
MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge za kulturu:

1. dr. sc. MARIJA BERGAMO

2. dr. sc. ZDRAVKO BLAŽEKOVIĆ

3. dr. sc. KATA ČORKALO

4. MAJA GJEREK LOVREKOVIĆ

5. ZLATKO KAUZLARIĆ-ATAČ

6. akademik KORALJKA KOS

7. MILORAD KOVAČEVIĆ

8. dr. sc. SATINDER KUMAR VIJ

9. dr. sc. KATARINA LIVLJANIĆ

10. akademik IVAN SUPIČIĆ

Broj: 01-051-02-13-1-1/1
Zagreb, 5. lip­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.