Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana

NN 81/2002 (9.7.2002.), Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1330

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o ekološkoj pro­izvod­nji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine«, broj 12/01.), ministar poljoprivrede i šumarstva, uz pre­t­hodno mišljenje Ministarstva gospodarstva, Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja i Ministarstva za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo, donosi

PRAVILNIK

O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI U PRERADI VLAKANA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju pravila, postupci i određene norme u ekološkoj proizvodnji vlakana i preradi sirovina, njihovo podrijetlo, vrste, popis dopuštenih i zabranjenih sastojaka u preradi vlakana, sredstava za preradu, pomoćna sredstva, boje i pigmenti, te ostale tvari koje postaju dio tekstila, uvjete rada i plan zbrinjavanja otpada.

Članak 2.

U ekološkoj proizvodnji vlakana koriste se sljedeće vrste sirovina: pamuk, lan, vuna ovaca, vuna ostalih životinja (koza, alpaka, deva itd.), svila, konoplja i druge sirovine.

Sirovine za proizvodnju vlakana moraju biti proizvedene u ekološkoj proizvodnji.

Članak 3.

Ovim se Pravilnikom propisuju norme za sljedeće vrste tekstilnih proizvoda: konac, tkanina, gotova odjeća, materijali, tepisi, materijali za namještaj i netkani proizvodi, a mogu se primjeniti i za druge vrste tekstilnih proizvoda.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na:

– sredstva za prerađivanje, pomoćna sredstva;

– bojanje i pigmentiranje i

– ostale tvari koje trebaju postati dio tekstila.

Odredbe ovog Pravilnika se ne primjenjuju na ulja za podmazivanje strojeva, boje za strojeve, opremu i slično, ukoliko ne postoji vjerojatnost da će oni zagaditi tkanine.

Članak 5.

Sve tvari upotrebljene u proizvodnji i preradi vlakana trebaju biti odobrene od strane nadzorne stanice, uključujući podatke u sigurnosno tehničkim listama (ISO 11014). Nadzorna stanica unosi u zapisnik sva korištena sredstva.

Članak 6.

Nadzorna stanica određuje opće kriterije (metode testiranja) za procjenu upotrebljenih tvari.

Opći kriteriji omogućuju ocjenu jesu li su upotrebljene tvari:

a) prirodne ili sintetičke – prednost imaju prirodne

b) ekološki prihvatljivije od drugih

c) biodegradacijske – prednost se daje biodegradacijskim (OECD 301 A-F), ili barem potencijalno biodegradacijskim (OECD 302 A)

d) bioakumulativne–koncentracijski faktor < 100 (OECD 305 A – E)

e) otrovne za sisavce – LD50 (oralni, štakori) < 2000 mg/kg nisu dozvoljene

f) otrovne za vodene organizme – LC50 EC50 IC50 za alge, vodene buhe i ribe < 10 mg/l nisu dozvoljene

g) kancerogene (R45) – nisu dozvoljene

h) mutagene (R46) – nisu dozvoljene

i) teratogene (R60-63) – nisu dozvoljene.

Kriteriji iz stavka 2. ovog članka primjenjuju se za svaki sastojak koji čini više od 1% proizvoda za složene proizvode.

Članak 7.

U preradi vlakana, osim općih kriterija iz članka 6. ovoga Pravilnika primjenjuju se i posebni kriteriji za različite postupke:

1. ulja za pletenje i predenje: ulja za predenje i pletenje moraju biti biorazgradiva, odnosno proizvedena od sirovina biljnog ili životinjskog podrijetla;

2. ljepila: ljepila koja se mogu razgraditi ili reciklirati najmanje 70%;

3. deterdženti, sufraktanti itd.: deterdženti i sufraktanti moraju biti biorazgradivi;

4. merceriziranje: natrijev hidroksid ili ostali alkali su dozvoljeni, ali se trebaju reciklirati u najvećoj mogućoj mjeri;

5. izbjeljivanje: sastojci za izbjeljivanje od klora i perborata nisu dozvoljeni za izbjeljivanje ili uklanjanje boja i mrlja kao ni optički izbjeljivači;

6. sredstva za izjedanje: sredstva za izjedanje ne smiju sadržavati teške kovine preko granica navedenih u točki 7. ovog članka;

7. boje i pigmenti: mogu se koristiti boje dobivene od biljaka (EN 75 000-75 999) i mineralne boje koje sadrže najviše: antimon 50 ppm, arsen 50 ppm, barij 100 ppm, olovo 100 ppm, kadmij 20 ppm, krom 100 ppm, željezo 2500 ppm, bakar 250 ppm, mangan 1000 ppm, nikl 200 ppm, živa 4 ppm, selenij 20 ppm, srebro 100 ppm, cink 1500 ppm i kalij 250 ppm;

8. tiskanje: dozvoljene su samo tiskarske metode bazirane na vodi ili prirodnim uljima. Nisu dozvoljene aromatske otopine niti ugušćivači. Ostaci boja moraju se reciklirati ili zbrinuti na siguran način kao opasan otpad sukladno posebnim propisima o zbrinjavanju opasnog otpada;

9. mehanički i fizički tretmani: za ove tretmane ne postoje ograničenja.

Članak 8.

U ekološkoj preradi vlakana isključena je upotreba sljedećih boja:

– teške kovine;

– koje mogu otpuštati aromatične amine;

– koje su, ili se na to sumnja, alergogene ili kancerogene.

Članak 9.

Boje sa složeno spojenim metalima mogu se koristiti do 1g/1kg tekstila.

Nadzorna stanica može dozvoliti ograničene iznimke za pigmente koji sadrže bakar, ako druge mogućnosti nisu dostupne.

Članak 10.

U ekološkoj preradi vlakana ne smiju se koristiti niti biti u proizvodu ili sastojku proizvoda u više od 0,1% sljedeće tvari:

- MES (alfa-metil ester sulfonat C16/18)

– Antimon

– APEO (alkilfenoletoksilat)

– DTPA (dietilentriamin penta-acetat)

– EDTA (etilendiamin tetra-acetat)

– AOX (apsorpcijski halogeni ugljikohidrati i tvari koje ih otpuštaju)

– Teške kovine sukladno članku 6.ovoga Pravilnika

– LAS (linearni alkil benzen sulfonati)

– Kvarterne amonijeve soli (DTDMAC itd.)

– Organoklorirani spojevi

– Formaldehid.

Biocidi ne smiju biti prisutni u tvarima uključujući i:

– PCP (Pentaklorofenoli)

– PCB (Poliklorirani bifenili)

– TCP (Tetraklorfenoli).

Članak 11.

Nadzorna stanica može dozvoliti upotrebu nepotvrđenih prirodnih ili sintetičkih tkanina za miješanje s potvrđenim tkaninama ako za to postoji potreba, odnosno zahtjev proizvođača, zbog kvalitete, funkcije ili frugih razloga, ali najviše do 30% težinskog udjela u proizvodu.

Iz takvog su miješanja isključene tkanine ili njihova pro­izvod­nja, koje su posebno štetne za ljude i okoliš (npr. koje sadrže halogen, PVC i sl.).

Članak 12.

U ekološkoj proizvodnji vlakana tekstilni proizvodi ozna­čavaju se na sljedeći način:

– bez ograničenja se deklarira kao ekološki proizvod onaj koji sadrži do 5% neorganskih sirovina;

– proizvodi koji sadrže 5-30% neorganskih sirovina deklariraju se kao ekološki proizvod pod uvjetom da je posebno označen udio neorganskih sirovina u tekstilnom proizvodu izračunato po težini, isključujući težinu dugmadi, patent –zatvarača, podstava, težinu boje, otisnutih slika itd.

Različiti sastojci tkanine moraju se deklarirati sukladno njihovom udjelu u proizvodu i nositi oznaku jesu li ekološki ili ne.

Ako je tekstilni proizvod proizveden u ekološkoj proizvodnji vlakana samo dio konačnog proizvoda (npr. kod namještaja), tekstil se može deklarirati kao ekološki proizvod, ali mora biti jasno da se deklaracija odnosi samo na tekstil.

U ekološkoj proizvodnji vlakana gotovi proizvodi na deklaraciji moraju sadržavati informacije o skupljanju, smanjivanju i pranju.

Članak 13.

Kada se prodaju kao sirove tkanine proizvod ekološke pro­izvod­nje u prijelaznom razdoblju mora sadržavati i tekst: »Proizvedeno u prijelaznom razdoblju«.

Članak 14.

U ekološkoj proizvodnji vlakana dozvoljeno je terensko močenje lana i konoplje. Ako se koristi močenje vodom i močenje parom potrebno je provesti zbrinjavanje otpadnih voda.

Proizvodna jedinica koja prerađuje ekološka vlakna mokrom preradom, uključujući ispiranje vune, mora zadovoljiti posebne propise o zaštiti okoliša, voditi zapise o korištenim kemikalijama, energiji, vodi i otpadnim tvarima.

Članak 15.

Proizvodna jedinica mora izraditi plan zbrinjavanja eko­loških otpadnih voda i tvari sukladno važećim posebnim propisima o zaštiti okoliša. Potrebno je, u najvećoj mogućoj mjeri povesti recikliranje i ponovnu uporabu otpadnih tvari i voda.

Nadzorna stanica odobrava plan zbrinjavanja otpadnih tvari i voda.

Članak 16.

Proizvođač ekoloških vlakana mora u preradi osigurati radne uvjete sukladno propisima o zaštiti na radu, osobito u svezi s bukom, prašinom i izloženošću kemikalijama, što nadzorna stanica provjerava i utvrđuje prilikom stručnog nadzora.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/32
Urbroj: 525-1-02-1
Zagreb, 18. lipnja 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.