Popis ovlaštenih laboratorija

NN 81/2002 (9.7.2002.), Popis ovlaštenih laboratorija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1332

Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva na teme­lju članka 23. stavka 4. Zakona o ekološkoj proizvod­nji po­ljoprivrednih i preh­rambenih proizvoda (»Narodne novine«, br. 12/01), objav­ljuje

POPIS

OVLAŠTENIH LABORATORIJA

1. »Croatiakontrola« Preradovićeva 31a, ZAGREB

Klasa: 080-02/02-01/3
Urbroj: 525-01-02-1
Zagreb, 2. srp­nja 2002.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.