Pravilnik o načinu izvršavanja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca ili kod obavljanja vlastite djelatnosti

NN 81/2002 (9.7.2002.), Pravilnik o načinu izvršavanja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca ili kod obavljanja vlastite djelatnosti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1334

Na teme­lju članka 81. stavak 5. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 59/00, 129/00., 59/01. i 67/01.) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVRŠAVANJA KAZNE ZATVORA UZ NASTAVAK RADA ZATVORENIKA KOD POSLODAVCA ILI KOD OBAVLJANJA VLASTITE DJELATNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršava­nja kazne zatvora uz nastavak rada zatvorenika kod poslodavca (u da­lj­njem tekstu: nastavak rada) ili kod nastavka obav­lja­nja vlastite djelatnosti (u da­lj­­njem tekstu: nastavak djelatnosti).

Članak 2.

Molbu za nastavak rada, odnosno nastavak djelatnosti, zatvorenik podnosi Središ­njem uredu Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (u da­lj­njem tekstu: Središ­nji ured) putem uprave zatvora.

Uz molbu iz stavka 1. ovoga članka, zatvorenik prilaže pisani pristanak poslodavca, odnosno dokaz o obav­lja­nju djelatnosti.

Upravite­lj zatvora (u da­lj­njem tekstu: upravite­lj) će molbu zatvorenika sa svojim miš­lje­njem dostaviti Središ­njem uredu najkasnije u roku od tri dana od primitka molbe.

Središ­nji ured će donijeti odluku u roku od tri dana od primit­ka molbe.

Članak 3.

Prilikom donoše­nja odluke iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika uzet će se u obzir:

– obveze zatvorenika utvrđene pojedinačnim programom iz­vrša­va­nja kazne zatvora,

– vrsta djelatnosti, odnosno rada,

– vrijeme u kojem se nastavak djelatnosti, odnosno nastavak rada obav­lja,

– mogućnost pravovremenog odlaska i dolaska zatvorenika u zatvor,

– mogućnost nadzora nad zatvorenikom.

Članak 4.

Nastavak rada, odnosno nastavak djelatnosti može se odobriti samo u vremenu između ustaja­nja i noćnog odmora utvrđenog kućnim redom zatvora i ako je po povratku s rada moguće izvršiti ostale obveze utvrđene pojedinačnim programom izvršava­nja.

Članak 5.

Upravite­lj će u pojedinačnom programu izvršava­nja kazne zatvora odrediti način nadzora nad zatvorenikom za vrijeme nastav­ka rada, odnosno nastavka djelatnosti izvan zatvora.

Upravite­lj će najma­nje dva puta mjesečno zatražiti od poslodavca obavijest o ponaša­nju zatvorenika tijekom rada.

Članak 6.

Putni troškovi, troškovi nastavka rada, odnosno nastavka djelatnosti zatvorenika i drugi troškovi u svezi s primjenom ovoga Pravilnika ne smatraju se troškovima izvršava­nja kazne zatvora.

Članak 7.

Odlukom kojom se zatvoreniku odobrava nastavak rada, odnosno nastavak djelatnosti, utvrdit će se:

1. dani u tjednu u kojima će se rad, odnosno djelatnost obav­ljati,

2. vrijeme odlaska na rad i povratka u zatvor,

3. obveza suzdržava­nja zatvorenika od ponaša­nja koje predstav­lja ste­govni prijestup iz članka 145. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01. i 67/01.),

4. način obav­lja­nja nastavka djelatnosti u zatvoru,

5. paušalni mjesečni iznos troškova iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika,

6. način obav­lja­nja nadzora službenika zatvora nad zatvorenikom.

Članak 8.

Zatvoreniku koji nastav­lja djelatnost, zatvor će jednom mjesečno ispostaviti račun za troškove smještaja u zatvoru na teret ­nje­gove tvrtke, a zatvoreniku koji nastav­lja tu djelatnost u zatvoru i troškove nastale nastavkom djelatnosti.

Visina dnevnog troška smještaja zatvorenika iz stavka 1. ovoga članka obračunat će se na teme­lju odluke Središ­nje­g ureda.

Troškovi nastali nastavkom djelatnosti u zatvoru koji nisu mjer­ljivi, utvrdit će se u mjesečnom paušalnom iznosu na teme­lju prijedloga upravite­lja.

Članak 9.

Odluka kojom je odobren nastavak rada, odnosno nastavak djelatnosti, opozvat će se ako:

1. je protiv zatvorenika pokrenut ste­govni postupak zbog ste­govnog prijestupa,

2. poslodavac onemogući nadzor nad zatvorenikom ili uskrati obavijest upravite­lju o ponaša­nju zatvorenika,

3. naknadno nastupi okolnost zbog koje se ne bi odobrio nastavak rada, odnosno nastavak djelatnosti da je postojala u vrijeme donoše­nja odluke ili je ta okolnost postojala ali nije bila poznata.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objav­ljiva­nja u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/50
Urbroj: 514-08-02-1
Zagreb, 26. lip­nja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.