Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

NN 81/2002 (9.7.2002.), Pravilnik o izobrazbi zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1335

Na teme­lju članka 32. stavka 15. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01. i 67/01.) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O IZOBRAZBI ZAPOSLENIKA U KAZNIONICAMA I ZATVORIMA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV MINISTARSTVA PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija, oblici i program izobrazbe zaposlenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (u da­lj­njem tekstu: zaposlenici).

Članak 2.

Izobrazba zaposlenika organizira se na uvodnom, teme­ljnom i dopunskom tečaju.

Članak 3.

Uvodni tečaj pohađaju svi zaposlenici odmah po primitku u državnu službu, odnosno na rad radi upoznava­nja s poslovima iz nadležnosti i djelokruga Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (u da­lj­njem tekstu: Uprava za zatvorski sustav), a provodi ga mentor u kaznionici ili zatvoru kroz pet radnih dana u traja­nju od jednog sata dnevno.

Mentor može biti upravite­lj kaznionice ili zatvora, ili drugi službenik visoke stručne spreme koje­ga on odredi.

Program uvodnog tečaja sadrži osnove ustrojstva Uprave za zatvorski sustav, teme­ljne propise koji uređuju ­njezin djelokrug, nadležnosti i specifičnosti poslova pojedinog radnog mjesta zaposlenika.

Članak 4.

Teme­ljni tečaj pohađaju vježbenici koji su prim­ljeni u državnu službu za službenika pravosudne policije odjela osigura­nja u kaznionici ili zatvoru Uprave za zatvorski sustav, nakon najma­nje tri mjeseca vježbeničkog staža radi osposob­ljava­nja za samostalno obav­lja­nje poslova u zatvorskom sustavu i za polaga­nje stručnog ispita za zva­nje u pravosudnoj policiji.

Članak 5.

Program teme­ljnog tečaja obuhvaća zakonske i druge propise kojima je utvrđeno ustrojstvo, djelokrug i nadležnost Uprave za zatvorski sustav, osnove kaznenog prava i postupka, metode postupa­nja sa zatvorenicima i malo­ljetnicima te posebna zna­nja i vje­štine za obav­lja­nje stručnih poslova iz djelokruga odjela osi­gura­nja u kaznionicama i zatvorima (pravosudna policija).

Članak 6.

Teme­ljni tečaj sastoji se od teorijske nastave, vježbi i praktičnog rada a provodi se u Centru za izobrazbu Uprave za zatvorski sustav (u da­lj­njem tekstu: Centar).

Nakon završenog tečaja polaznik tečaja polaže stručni ispit za najniže zva­nje stručne spreme s kojom je prim­ljen u državnu službu. Ispit se sastoji iz pisanog i usmenog dijela, a polaže se pred ispitnim povjerenstvom od najma­nje tri člana.

Polaznik se za uspjeh na ispitu, ovisno o iskazanom zna­nju, ocje­njuje ocjenom »dovo­ljan«, »dobar«, »vrlo dobar« i »odličan« a za neuspjeh »nedovo­ljan«.

Članak 7.

Polaznik teme­ljnog tečaja koji je na ispitu ocije­njen ocjenom »nedovo­ljan« iz najviše dva predmeta, može ponovno pristupiti polaga­nju ispita iz tih predmeta u roku od trideset dana.

Polaznik tečaja koji s nastave izostane opravdano 1/6 od ukupno predviđenog fonda nastavnih sati i više, ponovit će tečaj. Zbog posebno opravdanih zdravstvenih razloga može se dozvoliti polaga­nje (provjera uspješnosti pohađa­nja tečaja) ispita bez ponav­lja­nja tečaja polazniku koji s nastave opravdano izostane do 1/6 od ukupno predviđenog fonda sati. Odluku o polaga­nju ispita donosi povjerenstvo koje čine: upravite­lj Centra, tajnik Centra i jedan od predavača na tečaju koje­g odredi ravnate­lj Uprave za zatvorski sustav (u da­lj­njem tekstu: ravnate­lj).

Članak 8.

Uvjere­nje o završenom teme­ljnom tečaju i uspjehu na ispitu Centar uručuje polazniku i dostav­lja Središ­njem uredu Uprave za zatvorski sustav i kaznionici, odnosno zatvoru u kojem je polaznik u službi.

Obrazac uvjere­nja o završenom teme­ljnom tečaju i uspjehu na ispitu sastavni je dio ovog Pravilnika.

Nakon položenog stručnog ispita za zva­nje službenik pravo­sud­ne policije prijavit će se za polaga­nje državnog stručnog ispita.

Članak 9.

Polaznik tečaja koji ne položi stručni ispit za zva­nje u pravosudnoj policiji nije ispunio poseban uvjet za radno mjesto ovlaštene službene osobe i prestaje mu državna služba s danom polaga­nja ispita.

Članak 10.

Dopunski tečaj organizira se za državne službenike ovlaštene službene osobe Uprave za zatvorski sustav, radi stjeca­nja dodatnih ili specijalističkih zna­nja koja su potrebna za obav­lja­nje stručnih poslova iz djelokruga Uprave za zatvorski sustav.

Dodatna ili specijalizirana izobrazba može se provoditi i izvan zatvorskog sustava na stručno ili znanstveno nastavnim oblicima koja organiziraju znanstvene i stručne ustanove, udruge ili tijela državne vlasti.

Članak 11.

Ravnate­lj, na prijedlog upravite­lja Centra, donosi Program izobrazbe na tečaju i rješe­nje kojim se utvrđuje organizacija tečaja, predavači i ispitno povjerenstvo.

Odluku o upućiva­nju na izobrazbu u skladu sa stavkom 2. članka 10. ovog Pravilnika, na prijedlog ravnate­lja, donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 12.

Predavač na tečaju može biti službenik visoke stručne spreme, s najma­nje pet godina rada u zatvorskom sustavu ili va­njski suradnik odgovarajuće struke i posebnih zna­nja.

Va­njskim suradnicima i predavačima pripada naknada koju određuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik primje­njuje se i na izobrazbu zaposlenika odgojnih zavoda.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/47
Urbroj: 514-08-02-2
Zagreb, 27. lip­nja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.