Pravilnik o troškovima izrade, procjeni, izlaganju, pohranjivanju i prodaji stvari nastalih radom zatvorenika u slobodno vrijeme

NN 81/2002 (9.7.2002.), Pravilnik o troškovima izrade, procjeni, izlaganju, pohranjivanju i prodaji stvari nastalih radom zatvorenika u slobodno vrijeme

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1336

Na teme­lju članka 102. stavka 3. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01. i 67/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O TROŠKOVIMA IZRADE, PROCJENI, IZLAGANJU, POHRANJIVANJU I PRODAJI STVARI NASTALIH RADOM ZATVORENIKA U SLOBODNO VRIJEME

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način utvrđiva­nja troškova izrade, procjene vrijednosti, izlaga­nja, pohra­njiva­nja i prodaje stvari i drugih djela (u da­lj­njem tekstu: stvari) zatvorenika nastalih tijekom izdržava­nja kazne zatvora u ­nje­govo slobodno vrijeme.

Članak 2.

Troškove izrade stvari čini nabavna cijena materijala koje­g je kaznionica, odnosno zatvor stavio na raspolaga­nje zatvoreniku radi izrade stvari, utrošak energije, amortizacija strojeva, uređaja i alata s kojima je stvar izrađena.

Nemjer­ljivi trošak energije i amortizacije strojeva, uređaja i alata utvrđuje upravite­lj kaznionice, odnosno zatvora u paušalnom iznosu, a nakon izrade stvari.

Članak 3.

Stvari se pohra­njuju u poseban prostor i popisuju u evidenciju stvari uz naznaku imena i prezimena zatvorenika koji ih je izradio.

Članak 4.

Zatvorenik može slobodno raspolagati sa stvari koju je izradio o svom trošku, a s ostalim stvarima uz nadoknadu troškova iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Prilikom procjene vrijednosti stvari uzet će se u obzir troškovi izrade, uloženi rad, umijeće i spretnost uložena u izradu stvari te estetski učinak i korisnost, odnosno upotrebna vrijednost stvari i cijena iste ili slične stvari na tržištu.

Vrijednost stvari procje­njuje komisija od dva stalna i jednog promjen­ljivog člana koje imenuje upravite­lj kaznionice, odnosno zatvora. Jedan stalni član je predstavnik zatvorenika. Promjen­ljivi član je iste struke, odnosno vještine koja je potrebna za izradu stvari. Promjen­ljivi član može se imenovati i iz redova va­njskih suradnika.

Na pisani zahtjev zatvorenika stvar se može prodati prema cijeni koju sam odredi a koja je niža od procije­njene vrijednosti utvrđene prema stavku 1. ovoga članka, ali ne nižoj od troškova izrade iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Izložba i prodaja stvari zatvorenika može se organizirati u kaznionici, odnosno zatvoru ili izvan kaznionice, odnosno zatvora.

Članak 7.

Iznos ostvaren prodajom stvari isplaćuje se zatvoreniku nakon odbitka troškova izložbe i prodaje.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika primje­njuju se i na stvari i druga djela nastala u slobodnom vremenu pritvorenika i malo­ljetnika na izvršava­nju kazne malo­ljetničkog zatvora.

Klasa: 011-01/02-01/58
Urbroj: 514-08/02-1
Zagreb, 1. srp­nja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.