Pravilnik o raspolaganju novcem

NN 81/2002 (9.7.2002.), Pravilnik o raspolaganju novcem

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1337

Na teme­lju članka 127. stavka 7. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj: 128/99., 55/00., 129/00., 59/01. i 67/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, donosi

PRAVILNIK

O RASPOLAGANJU NOVCEM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način na koji zatvorenik tijekom izdržava­nja kazne zatvora raspolaže novcem.

Članak 2.

Iznos novca s kojim zatvorenik slobodno raspolaže i u skladu s kućnim redom kaznionice, odnosno zatvora drži kod sebe, je iznos u visini dnevnice utvrđene za državne službenike i namješte­nike radi nabave potrepština u skladu sa člankom 79. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (u da­lj­njem tekstu: nabava potrepština).

U slučaju korište­nja pogodnosti izlaska iz kaznionice, odnosno zatvora, zatvorenik može držati kod sebe novac u iznosu koji, prema potrebama korište­nja pogodnosti zatvorenika, određuje upra­vi­te­lj.

Preostali dio novca kojim zatvorenik slobodno raspolaže, može staviti na račun kaznionice, odnosno zatvora otvoren za novčana sredstva zatvorenika (u da­lj­njem tekstu: polog novca) ili odrediti da se preda članu obite­lji, odnosno uz odobre­nje upravite­lja, drugoj osobi.

S novcem iz stavka 3. ovoga članka zatvorenik može raspolagati shodno članku 3. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Novac s kojim zatvorenik slobodno raspolaže a u skladu s kućnim redom ne smije držati kod sebe, drži se na pologu novca.

Novac s pologa zatvorenik smije koristiti radi nabave po­trep­šti­na dnevno do iznosa iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Na zahtjev zatvorenika može se odobriti troše­nje novca s pologa za troškove liječe­nja, izradu stvari i drugih djela u slobodno vrijeme, nabavu odjeće, obuće ili poste­ljine, izobrazbu, uzdržava­nje obite­lji, obešteće­nje osoba oštećenih kaznenim djelom, putne i druge troškove u svezi s nastavkom rada kod poslodavca ili nastavka vlastite djelatnosti tijekom izvršava­nja kazne zatvora, kup­nju stvari koje su zatvoreniku dopuštene i u drugim slučajevima propisanim Zakonom o izvršava­nju kazne zatvora i propisima donesenim na teme­lju toga Zakona, do visine raspoloživog iznosa na pologu.

Članak 4.

Svaku isplatu novca s pologa zatvorenik ovjerava svojim potpisom. Za svaki stvoreni trošak, kaznionica, odnosno zatvor izdaje potvrdu u najma­nje dva primjerka koju potpisuje zatvorenik i službenik kaznionice, odnosno zatvora, od kojih se jedan primjerak uručuje zatvoreniku.

Članak 5.

Zatvoreniku će se, na ­nje­gov zahtjev i trošak, omogućiti polaga­nje dijela novca s pologa u banku ili štedionicu u sjedištu kaznionice, odnosno zatvora, na štednu k­njižicu.

Štedna k­njižica pohra­njuje se u kaznionici, odnosno zatvoru a izdat će se zatvoreniku kad mu je odobreno podiza­nje i polaga­nje novca prema odredbama ovoga Pravilnika.

Zatvorenik koji koristi pogodnosti izlaska iz kaznionice, odnosno zatvora, u vrijeme korište­nja pogodnosti obavit će odobreno polaga­nje, odnosno podiza­nje novca iz banke ili štedionice.

Prilikom povrata isprave o vlasništvu računa, zatvorenik će predočiti ovlaštenom službeniku kaznionice, odnosno zatvora potvrdu o iznosu novca koji je položio, odnosno podigao.

Članak 6.

Evidencija o prometu novca na pologu vodi se za svakog zatvorenika poimenično, a za inozemna sredstva plaća­nja za svakog zatvorenika poimenično vodi se i polog novca.

Članak 7.

U kaznionici, odnosno zatvoru u kojem nije svakodnevno osigurana nabava potrepština, iznos novca koji zatvorenik smije držati kod sebe iz članka 2. stavak 1. ili iznos novca kojim zatvorenik može raspolagati s pologa iz članka 3. stavka 2. čini iznos koji daje umnožak tog iznosa novca s brojem dana u kojima nije osigurana nabava potrepština.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika primje­njuju se i na osobe na izdržava­nju kazne malo­ljetničkog zatvora.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/0059
Urbroj: 514-08-02-1
Zagreb, 4. srp­nja 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.