Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara

NN 81/2002 (9.7.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1339

Temeljem članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA KONTROLNE UREĐAJE S VALJCIMA ZA ISPITIVANJE TAHOGRAFA I TAKSOMETARA

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati kontrolni uređaji s valjcima za ispitivanje tahografa i taksometara ugrađenih u vozila (u daljnjemu tekstu: uređaji).

Članak 2.

Pod uređajima se, prema ovom pravilniku, razumijevaju uređaji s valjcima pomoću kojih se simulira kretanje vozila u koje je ugrađen ispitivani tahograf ili taksometar. Kretanje se simulira samo preko pogonskih kotača, primjenom sile trenja između kotača (pneumatika) i valjaka.

Uređaj može imati vlasiti pogon ili može upotrebljavati pogon ispitivanoga vozila.

II. Mjeriteljsko-tehniČke znaČajke

Članak 3.

Mjerni opsezi uređaja moraju iznositi:

1) za mjerenje prijeđenog puta – od 0 m do 9.999 m, s vrijednošću najmanjeg podjeljka 1 m

2) za mjerenje simulirane linearne brzine – od 0 km/h do 180 km/h, s vrijednošću najmanjeg podjeljka 0,1 km/h

3) za protekli vremenski razmak – od 0 s do 3.600 s, s vrijednošću najmanjeg podjeljka 0,1 s.

Članak 4.

Najveća dopuštena pogreška opsega mjernih valjaka na uređaju ne smije biti veća od

± 0,5 % od nazivne vrijednosti opsega valjka koji je naznačen na natpisnoj pločici uređaja i u tehničkoj dokumentaciji.

Članak 5.

Uređaji moraju raditi u ovim referentnim uvjetima:

1) temperatura: – 10 oC do + 40 oC

2) vlažnost zraka: 65 % + 15%

3) izmjenični napon napajanja: 220 (380) V + 10% kod uređaja s vlastitim pogonom.

Članak 6.

Uređaj moraju imati ove dijelove:

1) okvir s valjcima (mjernim elementima)

2) pogonski sklop (kod uređaja s vlastitim pogonom)

3) regulacijski sklop (kod uređaja s vlastitim pogonom)

4) upravljački sklop.

Članak 7.

Okvir s valjcima mora biti takav da se na njemu, kod uređaja s vlastitim pogonom, može pričvrstiti pogonski sklop i sklop za regulaciju kutne brzine valjka.

Okvir s valjcima mora biti tako izveden da su svi mjerni i komunikacijski elementi uređaja, koji se na njemu nalaze, zaštićeni od prodora vode ili mehaničkih nečistoća.

Članak 8.

Nazivna vrijednost efektivnog opsega valjka uređaja za ispitivanje tahografa ne smije biti manja od 200 mm, a za uređaje za ispitivanje taksometara ne smije biti manja od 500 mm.

Dodirna površina (plašt) valjka uređaja mora biti obrađena tako da kotači vozila što manje proklizavaju.

Članak 9.

Pogonski sklop kod uređaja s vlastitim pogonom mora osigurati simuliranje kretanja vozila brzinom koja ne smije biti manja od:

– kod uređaja za ispitivanje tahografa 3 km/h

– kod uređaja za ispitivanje taksometara 40 km/h.

Veza između pogonskog sklopa i valjaka mora biti takva da se svi valjci okreću jednakom kutnom brzinom.

Članak 10.

Regulacijski sklop kod uređaja s vlastitim pogonom mora biti izrađen tako da se u cijelom rasponu od 0 km/h do 40 km/h može postupno prilagođivati brzina.

Stabilnost prilagođene brzine mora se održavati automatski.

Članak 11.

Upravljački sklop sastoji se od

1) mjerila prijeđenog puta

2) mjerila simulirane linearne brzine

3) mjerila protekloga vremenskog razmaka

4) upravljačkog uređaja

5) pokaznog uređaja sa signalnim uređajima (indikatorima)

6) kućišta uređaja.

Kod uređaja za ispitivanje tahografa, upravljački sklop mora zadovoljiti zahtjeve propisane posebnim pravilnikom.

Članak 12.

Mjerenje prijeđenog puta temelji se na množenju nazivne vrijednosti opsega mjernog valjka njegovim brojem okretaja.

Mjerenje simulirane linearne brzine vozila temelji se na mjerenju kutne brzine mjernog valjka (učestalosti okretaja) i množenju te vrijednosti vrijednošću nazivnog opsega.

Računska jedinica može imati pamtilo (memorijski element) koje dopušta unošenje izmijenjene vrijednosti efektivnoga opsega mjernog valjka.

Članak 13.

Kao mjerilo protekloga vremenskog razmaka upotrebljava se mjerilo vremena, mjernog opsega od 0 s do 3 600 s, kojemu je vrijednost najmanjeg podjeljka 1/10 s.

Mjerilo protekloga vremenskog razmaka može imati osjetila (senzorske elemente) za automatsko upravljanje procesom mje­renja trajanja vremenskog razmaka.

Članak 14.

Upravljačkim uređajem se upravlja:

1) pokretanjem pogonskog sklopa

2) ugađanjem vrijednosti simulirane brzine

3) mjerenjem prijeđenog puta (početak mjerenja, zaustav­ljanje, vraćanje na ništicu)

4) mjerenjem protekloga vremenskog razmaka, ako je mjerilo vremena ugrađeno u uređaj

5) provjerom ispravnosti pokaznog uređaja (samo za elektroničke pokazne uređaje).

Upravljački uređaj mora biti izveden tako da se svim funkcijama, u vozilu u koje je ugrađen ispitivani taksometar, može upravljati sa suvozačeva mjesta.

Upravljanje može biti izvedeno i preko osjetila (senzorskih elemenata – akustičkih ili fotosenzora), tako da se postupak mjerenja automatizira.

Članak 15.

Pokazni uređaj mora imati:

1) pokazivač prijeđenog puta

2) pokazivač simulirane linearne brzine

3) pokazivač vrijednosti izmjerenoga vremenskog razmaka, ako je mjerilo vremena ugrađeno u uređaj.

Osim pokazivača iz stavka 1. točke 1) do 3) ovog članka, pokazni uređaj može imati i pokazivač ukupno prijeđenog puta.

Visina brojke na pokazivačima ne smije biti manja od 13 mm, odnosno 6 mm na pokaznom uređaju ručne izvedbe.

Broj znamenaka na pokazivačima iz stavka 1. točke 1) do 3) te stavka 2. ovog članka mora omogućavati očitanje vrijednosti najmanjeg podjeljka propisanoga člankom 3. ovog pravilnika.

Pokazni uređaj mora biti postavljen tako da se sa suvozačeva sjedala, u vozilu u koje je ugrađen ispitivani taksometar, mogu očitati sve pokazne vrijednosti i kad se pogonski kotači vozila nalaze na valjcima.

III. Natpisi i oznake

Članak 16.

Natpisi i oznake na uređaju moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, lako čitljivi pri radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 17.

Na natpisnoj pločici uređaja moraju biti ispisani:

1) tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača

2) oznaka tipa i tvornički broj uređaja

3) službena oznaka tipa uređaja

4) nazivna vrijednost opsega mjernog valjka

5) nazivna vrijednost najveće simulirane linearne brzine

6) najveće dopušteno osovinsko opterećenje valjaka u kg.

Članak 18.

Na upravljačkom uređaju pokraj svakog upravljačkog elementa i svakog indikatora mora biti jasno naznačena njegova funkcija.

IV. Tipno ispitivanje

Članak 19.

Tipno ispitivanje mjerila provodi se na osnovi dokumentacije i/ili rezultata laboratorijskih ispitivanja.

Zahtjevu za tipno ispitivanje proizvođač mjerila ili njegov predstavnik mora priložiti propisanu dokumentaciju, a posebno:

1) upute za uporabu koje sadrže:

a) opće tehničke podatke

b) opis rada mjerila i njegovih sklopova s mogućim upozorenjima

c) postupak utvrđivanja korekcije zbog progiba kotača vozila

d) upute za postavljanje i električnu shemu spajanja

e) potrebnu programsku podršku i upute za njezinu ugradbu

f) upute za uporabu, održavanje i ovjeravanje na hrvatskome jeziku

g) upute za funkcionalnu provjeru ispravnosti mjerila

h) postupak za utvrđivanje sukladnosti mjerila s odredbama ovoga pravilnika

2) konstrukcijsku (tehničku) dokumentaciju (o mehaničkim i elektroničkim sklopovima) mjerila

3) konstrukcijsku (tehničku) dokumentaciju o programskoj podršci (ako je ugrađena u mjerilo), a posebno:

a) opis programske podrške

b) opis komunikacije podataka između sklopova

c) podatke i upute za identifikaciju programske podrške ugra­­đene u mjerilo

d) pisanu izjavu proizvođača mjerila da ugrađena programska podrška isključivo obavlja samo one funkcije koje su navedene u podtočki a) ove točke

e) način zaštite programske podrške

4) potreban broj fotografija mjerila (za obradbu na elek­troničkome računalu)

5) druge dokumente ili podatke koji su potrebni za provođenje tipnog ispitivanja, a koje tijekom provođenja tipnog ispitivanja zatraži službeni organ.

Članak 20.

Pri tipnom se ispitivanju, prema mjeriteljskim zahtjevima propisanim ovim pravilnikom, u uputama za uporabu mjerila moraju navesti:

1) načelna shema mjerila;

2) mjerna shema;

3) granice dopuštene pogreške

4) upute za mjerenje

Članak 21.

Tijekom provođenja tipnog ispitivanja provodi se i provjera pripadnih uputa za uporabu mjerila kako bi se utvrdilo da su navedeni podaci i opisani postupci jasno i razumljivo navedeni.

U tipnom odobrenju treba navesti i podatke za prepoznavanje uputa za uporabu mjerila.

V. ZavrŠne odredbe

Članak 22.

Uređaji koji su redovno ovjeravani, odnosno umjeravani prije dana stupanja na snagu ovoga pravilnika mogu se i dalje podnositi na ovjeravanje, ako zadovoljavaju zahtjeve propisane ovim pravilnikom.

Članak 23.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/39
Urbroj: 558-03/6-02-1
Zagreb, 21. lipnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.