Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i taksometri

NN 81/2002 (9.7.2002.), Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i taksometri

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

1340

Temeljem članka 22. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA KONTROLNE UREĐAJE KOJIMA SE ISPITUJU TAHOGRAFI I TAKSOMETRI

I. OpĆe odredbe

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljiti kontrolni uređaji za ispitivanje tahografa i taksometara (u nastavku teksta »uređaji«), kad tahografi i taksometri nisu ugrađeni u vozilo.

Članak 2.

Pod uređajima se, prema ovom pravilniku razumijevaju uređaji koji stvaraju ulaznu veličinu potrebnu za rad tahografa ili taksometara. Ulazna se veličina daje okretanjem izlaznog vratila uređaja i/ili se daje (mjeri) kao električni signal određenih svojstava.

Ulazna veličina koja se daje okretanjem ulaznog vratila iskazuje se u obliku u kojemu je iskazana i stalnica (konstanta) mjerila k, tj. u o/km, a ulazna veličina koja se daje kao električni signal iskazuje se u imp/km.

II. Mjeriteljsko-tehniČke znaČajke

Članak 3.

Mjerna područja uređaja moraju biti:

1) za mjerenje prijeđenog puta – od 0 m do 9999 m (vrijednost najmanjeg podjeljka 0,1 m)

2) za mjerenje simulirane linearne brzine - od 5,0 km/h do 180 km/h (vrijednost najmanjeg podjeljka 0,1 km/h)

3) za stalnicu k

– za uređaje koji stvaraju ulaznu veličinu okretanjem ulaznog vratila – 1000 o/km

– za uređaje koji daju ulaznu veličinu kao električni signal     – prema dokumentaciji proizvođača.

Članak 4.

Granice dopuštene pogreške uređaja, bez obzira na izabranu vrijednost stalnice k, ne smiju biti veće od:

1) + 2 m – za mjerenje prijeđenog puta 1000 m

2) + 0,8 km/h – za vrijednost linearne brzine u području od 20 km/h do 180 km/h

3) + 1,0 km/h – za vrijednosti linearne brzine u području od 5 km/h do 20 km/h.

Članak 5.

Referentni uvjeti za rad uređaja jesu:

1) temperatura okoline: 10 oC do + 40 oC

2) vlažnost zraka: 65% + 15%

3) napon izmjenične struje: 220/380 V + 10% odnosno naziv­na vrijednost napona napajanja + 10%

4) frekvencija: 50 Hz + 1%.

Članak 6.

Uređaji moraju imati ove dijelove:

1) pogonski sklop za davanje mehaničke i/ili el. ulazne veličine za pogon mjerila

2) sklop za prilagodbu ili mjerenje vrijednosti linearne brzine, puta ili prijenosnog omjera

3) pokazni sklop sa signalnim uređajima (indikatorima)

4) okvir s kućištem.

Članak 7.

Pogonski sklop kod uređaja za davanje mehaničke ulazne veličine mora biti izveden kao elektromotorni pogon.

Snaga elektromotornog pogona iz stavka 1. ovog članka mora biti tako dimenzionirana da se mogu svladati svi otpori kretanja koji se javljaju kod mehanizma tahografa i taksometara, bez obzira na vrijednost trenutačno simulirane brzine.

Da bi se pogonski sklop zaštitio od preopterećenja ili pregorijevanja, mora postojati odgovarajuća signalizacija ili zaštita.

Članak 8.

Pogonski sklop kod uređaja za davanje el. ulazne veličine mora proizvoditi potreban broj impulsa za ispitivanje elek­troničkih tahografa i taksometara za čije je ispitivanje uređaj namijenjen.

Razina i oblik signala moraju biti prilagođeni razini i obliku signala za tahografe i taksometre, ovisno o njihovu naponu napajanja.

Članak 9.

Sklop za prilagodbu ili mjerenje, vrijednosti linearne brzine, puta ili prijenosnog omjera uređaja mora osigurati postupnu prilagodbu ili mjerenje u čitavome mjernom području.

Prilagođena brzina mora se održavati automatski i u pet minuta linearna se brzina ne smije promijeniti za više od + 0,3 km/h.

Sklop za podešavanje vrijednosti linearne brzine mora biti takav da najmanja promjena linearne brzine koju može ostvariti odgovara vrijednosti + 0,2 km/h.

Članak 10.

Mjerilo prijeđenog puta mora biti konstruirano tako da prijeđeni put uvijek pokazuje u metrima, bez obzira na vrijednost izabrane stalnice k.

Mjerilo simulirane linarne brzine radi po načelu rada mjerila frekvencija. Mjerni interval ne smije biti duži od 1 s. Stalnost vremenske baze mora iznositi najmanje 1 • 10-5.

Stalnica k mora se ugađati u obliku o/km, s najmanjim prirastom 1 o/km, odnosno stalnica k mora se zadavati u obliku cijelog broja.

Članak 11.

Pokazni uređaj mora imati pokazivač linearne brizine za pokrivanje prijeđenog puta, kad je odabrana ta funkcija.

Visina brojki na pokazivaču ne smije biti manja od 10 mm za uređaje stolne izvedbe, odnosno 6 mm za uređaje ručne izved­be.

Osim pokazivača iz stavka 1. ovog članka, uređaj može imati i pokazivač ukupno prijeđenog puta za vrijeme ispitivanja taksometara ili tahografa.

Na pokaznom uređaju pokraj svakog upravljačkog elementa mora postojati signalni uređaj ili oznaka koja pokazuje u kojem je stanju upravljački element (aktivno stanje – pasivno stanje). Signalnog uređaja ne mora biti ako se aktiviranjem komande mijenja njezin prvotni položaj i na taj način naznačuje aktivno i pasivno stanje.

Članak 12.

Okvir s kućištem mora osigurati učvršćivanje svih sklopova i savitljivog vratila za pogon tahografa ili taksometra kod uređaja koji ulaznu veličinu daju okretanjem izlaznog vratila. Savitljivo vratilo mora se učvršćivati maticom s navojem 22 x 1,5 mm.

Članak 13.

Osim dijelova navedenih u članku 6. uređaji mogu imati i ove dodatne dijelove:

1) sklopove za automatizaciju i programiranje procesa mjerenja

2) osjetila (senzore) – (akustička, fotoosjetila i druga) za automatizaciju i programiranje upravljanja procesom mjerenja

3) dodatne računske jedinice za automatsko izračunavanje pogreške i druge sklopove koji automatiziraju i poboljšavaju mjerenje

4) izvor istosmjernog napona od 12 V do 24 V.

III. Natpisi i oznake

Članak 14.

Natpisi i oznake na uređaju moraju biti ispisani na hrvatskome jeziku.

Natpisi i oznake moraju biti jasni, lako čitljivi pri radnim uvjetima i ispisani tako da se ne mogu izbrisati ni skinuti.

Članak 15.

Na natpisnoj pločici uređaja moraju biti ispisani ovi natpisi i oznake:

1) tvrtka, odnosno ime ili znak proizvođača uređaja

2) oznaka tipa i tvornički broj uređaja te godina proizvodnje

3) službena oznaka tipa uređaja

4) nazivna vrijednost najveće simulirane linearne brzine (izmjerena za vrijednost stalnice k = 1 000 o/km).

Članak 16.

Na upravljačkom uređaju pokraj svakog upravljačkog elementa odnosno signalnog uređaja mora biti jasno naznačena njegova funkcija.

Na pokaznom uređaju mora biti ispisano:

1) »m« – pokraj pokazivača prijeđenog puta

2) »km/h« – pokraj pokazivača simulirane linearne brizine

3) »o/km« ili »imp/km« – pokraj oznake koja predstavlja vrijednost izabrane stalnice k

4) »imp« – pokraj brojke koja označuje izabrani broj impulsa po jednom okretaju.

IV. Tipno ispitivanje

Članak 17.

Tipno ispitivanje mjerila provodi se na osnovi dokumentacije i/ili rezultata laboratorijskih ispitivanja.

Zahtjevu za tipno ispitivanje proizvođač mjerila ili njegov predstavnik mora priložiti propisanu dokumentaciju, a posebno:

1) upute za uporabu koje sadrže:

a) opće tehničke podatke

b) opis rada mjerila i njegovih sklopova s mogućim upozorenjima

c) upute za postavljanje i električnu shemu spajanja

d) potrebnu programsku podršku i upute za njezinu ugradbu

e) upute za uporabu, održavanje i ovjeravanje na hrvatskome jeziku

f) upute za funkcionalnu provjeru ispravnosti mjerila

g) postupak za utvrđivanje sukladnosti mjerila s odredbama ovoga pravilnika

2) konstrukcijsku (tehničku) dokumentaciju (o mehaničkim i elektroničkim sklopovima) mjerila

3) konstrukcijsku (tehničku) dokumentaciju o programskoj podršci (ako je ugrađena u mjerilo), a posebno:

a) opis programske podrške

b) opis komunikacije podataka između sklopova

c) podatke i upute za identifikaciju programske podrške ugrađene u mjerilo

d) pisanu izjavu proizvođača mjerila da ugrađena program­ska podrška isključivo obavlja samo one funkcije koje su navedene u podtočki a) ove točke

e) način zaštite programske podrške

4) potreban broj fotografija mjerila (za obradbu na elek­troničkome računalu)

5) druge dokumente ili podatke koji su potrebni za provo­đenje tipnog ispitivanja, a koje tijekom provođenja tipnog ispitivanja zatraži službeni organ.

Članak 18.

Tijekom provođenja tipnog ispitivanja provodi se i provjera pripadnih uputa za uporabu mjerila kako bi se utvrdilo da su navedeni podaci i opisani postupci jasno i razumljivo navedeni.

U tipnom odobrenju treba navesti i podatke za prepoznavanje uputa za uporabu mjerila.

V. ZavrŠne odredbe

Članak 19.

Uređaji koji su redovno ovjeravani, odnosno umjeravani prije dana stupanja na snagu ovoga pravilnika, mogu se i dalje podnositi na ovjeravanje, ako zadovoljavaju uvjete propisane ovim pravilnikom.

Članak 20.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/40
Urbroj: 558-03/6-02-1
Zagreb, 21. lipnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za
normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.