Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj

NN 82/2002 (12.7.2002.), Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

1352

Na teme­lju članka 119. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01), donosim

ODLUKU

O VISINI MJESEČNE NAKNADE ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Članak 1.

Naknada udomite­lju utvrđuje se s obzirom na dob i potrebe korisnika socijalne skrbi smještenog u udomite­ljsku obite­lj, prema osnovici koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, te iznosi:

1.         za smještaj malo­ljetne osobe čiji se povo­ljan psihofizički razvoj i odgoj ne ostvaruje u vlastitoj obite­lji:

a) za dijete predškolskog uzrasta  360% osnovice

b) za dijete školskog uzrasta         400% osnovice

2. za smještaj invalidne i druge osobe ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju:

a) za dijete predškolskog uzrasta  400% osnovice

b) za dijete školskog uzrasta         440% osnovice

3. za smještaj HIV pozitivnog djeteta 1250% osnovice

4. za smještaj odrasle i starije osobe:

a) za pokretnu osobu                    360% osnovice

b) za polupokretnu osobu             400% osnovice

c) za nepokretnu osobu                480% osnovice

Ako korisnik socijalne skrbi zbog zdravstvenog sta­nja, invalidnosti, osobina ličnosti i drugih sta­nja ima povećane (speci­fič­ne) potrebe koje zahtijevaju veći opse­g i kvalitetu usluga što mu ih mora pružiti udomite­ljska obite­lj, naknada iz stavka 1. ovoga članka može se povećati najviše za 20%.

Odluku o poveća­nju naknade udomite­lju u smislu stavka 2. ovoga članka donosi centar za socijalnu skrb koji je odlučio o smještaju korisnika socijalne skrbi i ugovori s udomite­ljem povećati (specifičan) opse­g i kvalitetu usluge.

Ako malo­ljetna osoba radi školova­nja mora koristiti javni prijevoz naknada udomite­lju uvećava se za cijenu tog prijevoza.

Članak 2.

Naknada udomite­lju za cjelodnevni smještaj utvrđuje se u iznosu od 80%, a za poludnevni 50% naknade utvrđene prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Danom početka primjene ove Odluke prestaju važiti članci 34. i 35. Pravilnika o ostvariva­nju socijalne zaštite (»Narodne novine«, broj 10/91, 38/92, 5/93, 113/93 i 62/96).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-01/02-01/720
Urbroj: 524-01-02-1
Zagreb, 4. srp­nja 2002.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.