Odluka o postupanju sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o platnom prometu u zemlji

NN 82/2002 (12.7.2002.), Odluka o postupanju sa sredstvima na deviznim računima poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o platnom prometu u zemlji

HRVATSKA NARODNA BANKA

1357

Na teme­lju članka 39. stavka 2. pod i) Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, broj 36/2001) i članka 44. stavka 1. točke 11. Zakona o platnom prometu u zem­lji (»Narod­ne novine«, broj 117/2001) guverner Hrvatske narodne banke donio je

ODLUKU

O POSTUPANJU SA SREDSTVIMA NA DEVIZNIM RAČUNIMA POSLOVNIH SUBJEKATA U SKLADU SA ZAKONOM O PLATNOM PROMETU U ZEMLJI

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se postupa­nje sa sredstvima poslovnih subjekata na deviznim računima kod banaka u skladu s člankom 29. stavkom 4. i člankom 48. Zakona o platnom prometu u zem­lji (»Narodne novine«, broj 117/2001).

Članak 2.

Sredstvima platite­lja na deviznim računima u smislu članka 29. stavka 4. Zakona o platnom prometu u zem­lji smatraju se sred­stva na redovnim deviznim računima i posebnim deviznim računima u banci, osim ako zakonom ili drugim propisom donesenim na teme­lju zakona nije drugačije određeno.

Iznimno od stavka 1. ovog članka sredstva platite­lja na raču­nima javnobi­lježničkog pologa, sredstva na uvjetnim (»escrow«) računima te sredstva na računima za plaća­nje u inozemstvo ne smatraju se sredstvima platite­lja na deviznim računima u smislu članka 29. stavka 4. Zakona o platnom prometu u zem­lji.

Članak 3.

Deviznim računima poslovnog subjekta u smislu članka 48. stavka 1. Zakona o platnom prometu u zem­lji smatraju se redovni devizni računi i posebni devizni računi u banci na kojima poslovni subjekt vodi svoja sredstva, osim deviznih računa iz članka 2. stavka 2. ove odluke.

Članak 4.

Poslovni subjekt koji je imao otvoren devizni račun prije 1. trav­nja 2002. godine ne može raspolagati sredstvima s deviznih računa iz članka 3. ove odluke i banka ne smije izvršiti ­nje­gov nalog za plaća­nje ukoliko taj poslovni subjekt istodobno nema  u toj banci otvoren i kunski račun za redovno poslova­nje.

Banka može izvršiti nalog za prijenos sredstava s deviznih računa iz članka 3. ove odluke na kunski ili devizni račun poslovnog subjekta iz stavka 1. ovog članka, u banku u kojoj ima otvoren kunski račun za redovno poslova­nje. Nakon izvršenog prijenosa sredstava banka zatvara devizni račun poslovnog subjekta. O zatvara­nju računa banka je dužna odmah obavijestiti poslovnog subjekta, a najkasnije u roku osam dana.

Poslovni subjekt iz stavka 1. ovog članka dužan je izvršiti prijenos sredstava u skladu sa stavkom 2. ovog članka najkasnije do 31. listopada 2002. godine.

Ukoliko poslovni subjekt iz stavka 1. ovog članka ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovog članka banka će mu ponuditi da do 8. studenog 2002. godine otvori redovni kunski račun. Ako poslovni subjekt u navedenom roku ne otvori redovni račun banka će otkupiti sredstva poslovnog subjekta s deviznih računa iz članka 3. ove odluke i kunsku protuvrijednost prenijeti na glavni kunski račun tog poslovnog subjekta najkasnije do 15. studenog 2002. godine. Banka će zatvoriti devizne račune poslovnog subjekta nakon izvršenog prijenosa sredstava  i o tome ga obavijestiti odmah, a najkasnije u roku osam dana.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 131-020/07-02/ŽR
Zagreb, 4. srp­nja 2002.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.