Zakon o preuzimanju dioničkih društava

NN 84/2002 (17.7.2002.), Zakon o preuzimanju dioničkih društava

HRVATSKI SABOR

 

1391

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o preuzimanju dioničkih društava, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. srpnja 2002.

Broj: 01-081-02-2615/2
Zagreb, 8. srpnja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Zakonom o postupku preuzimanja dioničkih društava ure­đu­ju se uvjeti za davanje ponude za preuzimanje dioničkih druš­tava – izdavatelja, postupak preuzimanja, prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te nadzor nad provođenjem postupka preuzimanja dioničkih društava.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona:

1) izdavatelj je javno dioničko društvo u smislu Zakona o tržištu vrijednosnim papirima,

2) ponuda za preuzimanje izdavatelja je javna ponuda za kupnju svih dionica izdavatelja s pravom glasa, uz uvjete i na način određen ovim Zakonom,

3) stjecatelj je fizička ili pravna osoba koja stječe ili je stekla dionice izdavatelja koje daju pravo glasa,

4) ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja je sukladno odredbama ovoga Zakona obvezna objaviti ponudu za preuzimanje ili namjerava izvršiti preuzimanje i objaviti ponudu za preuzimanje iako to nije obvezna sukladno odredbama ovoga Zakona,

5) dionice s pravom glasa su sve dionice koje u trenutku stjecanja od strane potencijalnog ponuditelja daju pravo glasa. Vlastite dionice ne smatraju se dionicama s pravom glasa,

6) dionice su stečene sklapanjem pravnog posla ili drugim pravnim temeljem za prijenos dionica, neovisno o prijenosu dionica i upisu u depozitorij ili knjigu dionica izdavatelja, a pravni posao smatra se sklopljenim i u slučaju kada je sklopljen pod odgodnim uvjetom,

7) depozitar je Središnja depozitarna agencija,

8) Komisija je Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Opća načela

Članak 3.

Odredbe ovoga Zakona izraz su sljedećih načela:

1) dioničari izdavatelja na koje se odnosi ponuda za preuzimanje imaju jednak položaj u postupku preuzimanja,

2) dioničari izdavatelja na koje se odnosi ponuda za preuzimanje moraju imati dovoljno vremena i informacija kako bi potpunim uvidom u stanje stvari mogli odlučiti o ponudi za preuzimanje,

3) uprava i nadzorni odbor izdavatelja dužni su u razdoblju provođenja postupka preuzimanja postupati u najboljem interesu izdavatelja,

4) ponuditelj i izdavatelj dužni su provesti postupak preuzimanja što brže, a izdavatelj ne smije duže vrijeme od predviđenog biti spriječen u svom poslovanju,

5) uslijed trgovanja vrijednosnim papirima ponuditelja, izdavatelja i drugih društava koja sudjeluju u ponudi za preuzimanje, ne smije doći do poremećaja na tržištu.

OBVEZA OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 4.

(1) Osoba koja stekne dionice izdavatelja kojima, zajedno s dionicama koje već ima, prelazi prag od 25% od ukupnog broja glasova koje daju dionice izdavatelja s pravom glasa obvezna je o stjecanju bez odgode obavijestiti izdavatelja, Komisiju i javnost te objaviti ponudu za preuzimanje, pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

(2) Osoba koja je na temelju ponude za preuzimanje stekla manje od 75% dionica s pravom glasa, obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje u slučaju daljnjeg stjecanja dionica istog izdavatelja.

(3) Osoba koja je na temelju ponuda za preuzimanje stekla 75 ili više posto dionica s pravom glasa u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa istog izdavatelja obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kada:

– nakon ponude za preuzimanje stekne dodatnih 5% dionica s pravom glasa,

– protekne 18 mjeseci od dana pravog stjecanja dionica nakon prethodne ponude za preuzimanje.

(4) Ponuđena cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponuditelj ili osoba koja s njim zajednički djeluje, stekao dionice s pravom glasa u razdoblju nakon prethodne ponude za preuzimanje.

(5) Izdavatelj je u roku od 3 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka obvezan obavijestiti Komisiju o primit­ku i sadržaju obavijesti.

(6) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka i članka 5. stavka 2. ovoga Zakona mora sadržavati podatke iz članka 12. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona te izjavu ponuditelja da će u zakonom propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje. Obavijest se objavljuje na način iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona.

(7) Obveza obavještavanja iz stavka 1. i 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje uvijek kad za ponuditelja nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Članak 5.

(1) Osoba koja nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona, a namjerava izvršiti preuzimanje, ponudu za preuzimanje može objaviti samo pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, ponuditelj je obvezan o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje obavijestiti izdavatelja, Komisiju i javnost.

(3) Objavljivanjem namjere iz stavka 2. ovoga članka javnosti za ponuditelja nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.

Članak 6.

(1) Nije dopuštena ponuda ili opća ponuda upućena dioni­čarima izdavatelja s ciljem stjecanja dionica izdavatelja s pravom glasa, ako tim stjecanjem nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

(2) Nije dopušten javni ili drugi poziv upućen dioničarima izdavatelja na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica izdavatelja s pravom glasa, ako tim stjecanjem nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

(3) Dok ponuditelj ne provede postupak preuzimanja sukladno odredbama ovoga Zakona, njegove dionice i dionice osoba koje s njim zajednički djeluju ne daju pravo glasa.

IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 7.

(1) Stjecatelj nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje ako:

1) stekne dionice izdavatelja nasljeđivanjem,

2) stekne dionice izdavatelja diobom bračne stečevine,

3) stekne dionice izdavatelja prigodom povećanja temeljnog kapitala ulozima izdavanjem dionica privatnom ponudom, a glavna skupština izdavatelja, prije upisa dionica, odobri da određeni stjecatelj može steći više od 25% ukupnog broja dionica s pravom glasa bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje,

4) stekne dionice izdavatelja kao stečajnog dužnika u stečajnom postupku,

5) stekne dionice izdavatelja u postupku pripajanja trgovač­kih društava, ali isključivo onda kada samo jedno od trgovačkih društava koja sudjeluju u postupku pripajanja ima dionice izdavatelja,

6) stekne dionice promjenom pravnog oblika trgovačkog druš­tva,

7) pravna osoba stekne dionice izdavatelja od druge pravne osobe čiji su članovi ili dioničari neposredno ili posredno iste osobe ili kad stekne dionice prijenosom radi prestrukturiranja unutar koncerna.

(2) Odobrenje iz stavka 1. točke 3. ovoga članka glavna skupština izdavatelja daje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih na glavnoj skupštini, ne računajući glasove stjecatelja i osoba koje s njime zajednički djeluju.

(3) Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kao stjecatelji dionica s pravom glasa nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje, ako u roku od 14 dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje obavijeste Komisiju i izdavatelja da namjeravaju otuđiti višak dionica iznad praga od 25%, pod uvjetom da taj višak dionica i otuđe u roku od 6 mjeseci.

ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

Članak 8.

(1) Fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednički:

a) ako su se sporazumjele da usklađeno djeluju u svezi sa stjecanjem dionica izdavatelja ili u svezi s ostvarivanjem prava glasa prema izdavatelju ili

b) ako jedna od njih drži dionice za račun druge.

(2) Pravne osobe te fizičke i pravne osobe djeluju zajednički kad jedna od njih izravno ili neizravno kontrolira drugu ili druge pravne osobe.

(3) U smislu stavka 2. ovoga članka smatra se da fizička ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako ima:

a) izravno ili neizravno 25% i više udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe,

b) izravno ili neizravno 25% i više glasačkih prava u glavnoj skupštini pravne osobe,

c) pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama pravne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma,

d) izravno ili neizravno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.

(4) Trgovačka društva djeluju zajednički ako su međusobno povezana u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima.

(5) Smatra se da fizičke osobe djeluju zajednički ako su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do prvog stupnja zaključno te ako su bračni drugovi.

(6) Uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz stavka 1. točke a) ovoga članka izjednačeno je sa stjeca­njem dionica s pravom glasa.

(7) Glasovima stjecatelja pribrajaju se glasovi osoba koje s njim zajednički djeluju.

(8) Kad obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz stavka 1. točke a) ovoga članka ili u slučaju kad jedna od osoba koje zajednički djeluju stekne dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom, a smatra se da je obvezi objav­ljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu objavi bilo koja od osoba koje zajednički djeluju.

OSIGURANJE SREDSTAVA

Članak 9.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan na poseban račun kod banke izdvojiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje ili s bankom sklopiti ugovor o odobrenom kreditu za tu namjenu ili ishoditi neopozivu bankarsku garanciju na prvi poziv, u korist dioničara koji će pohraniti svoje dionice, za iznos potreban za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje.

(2) Kada ponudu za preuzimanje objavljuje banka, osiguranje sredstava na način iz stavka 1. ovoga članka obvezna je ugovoriti s drugom bankom.

(3) Rok trajanja bankarske garancije iz stavka 1. ovoga članka ne može biti kraći od 15 dana od zadnjeg dana roka za plaćanje dionica iz članka 15. stavka 7. ovoga Zakona.

(4) Ponuditelj ne smije raspolagati novčanim sredstvima koja su, radi osiguranja isplate pohranjenih dionica, izdvojena na posebnom računu, osim radi isplate pohranjenih dionica te je obvezan osigurati Komisiji mogućnost samostalnog uvida u stanje posebnog računa.

(5) Po isteku roka važenja ponude za preuzimanje, ponuditelj može s posebnog računa podići višak iznad sredstava potrebnih za plaćanje pohranjenih dionica tek nakon što Komisija primi izvješće o preuzimanju.

(6) Ponuditelj ne smije mijenjati uvjete ugovora o posebnom računu ili ugovora o odobrenom kreditu te ugovora o bankarskoj garanciji za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje, osim ako je sasvim izvjesno da promjena uvjeta ne može umanjiti sigurnost dioničara.

(7) O svakoj izmjeni uvjeta ugovora o posebnom računu, kreditu ili bankarske garancije ponuditelj je obvezan bez odgode izvijestiti Komisiju i dostaviti joj primjerak izmjene ugovora, odnosno garanciju.

(8) Komisija može propisati dodatni obvezni sadržaj koji mora imati ugovor o posebnom računu ili kreditu ili bankarskoj garanciji te može propisati uvjete koje moraju ispunjavati banke koje daju kredite ili garancije, radi osiguranja namjene iz stavka 1. ovoga članka.

OSIGURANJE POSLOVA POHRANE DIONICA

Članak 10.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan s depozitarom sklopiti ugovor o pohrani dionica radi prihvata ponude za preuzimanje.

(2) Depozitar je obvezan sklopiti ugovor o pohrani dionica u slučajevima utvrđenim ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Prilikom sklapanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka, ponuditelj je obvezan depozitaru dati sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova pohrane dionica, podatke o načinu na koji će ponuda biti objavljena te druge potrebne podatke propisane pravilima o pohrani dionica.

(4) Svaku izmjenu ponude za preuzimanje ponuditelj je obvezan bez odgode dostaviti depozitaru.

OBVEZE UPRAVE IZDAVATELJA

Članak 11.

Nakon što stjecatelj obavijesti izdavatelja o stjecanju dionica zbog kojeg je obvezan objaviti ponudu za preuzimanje ili o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje, uprava izdavatelja do okončanja ponude za preuzimanje :

1) ne može koristiti statutom dano ovlaštenje da izdavanjem novih dionica poveća temeljni kapital izdavatelja, sve do isteka roka važenja ponude za preuzimanje i roka plaćanja, odnosno sve do isteka roka za objavljivanje ponude za preuzimanje ako ista nije objavljena, a ako do tada ponuditelj ili drugi dioničar, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zatraži sazivanje glavne skupštine radi opoziva članova nadzornog odbora ili radi izmjene statuta, uprava ne može povećati temeljni kapital sve do okončanja tako sazvane glavne skupštine,

2) ne smije donijeti odluku o poduzimanju izvanrednih poslova koji bi znatno promijenili stanje imovine ili obveze društva,

3) ne smije, bez odobrenja glavne skupštine, odlučiti da društvo stekne ili otuđi vlastite dionice,

4) dužna je upoznati zaposlenike izdavatelja s ponudom za preuzimanje.

OBVEZNI SADRŽAJ I UVJETI PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 12.

(1) Ponuda za preuzimanje mora sadržavati:

1) tvrtku, sjedište i poslovnu adresu izdavatelja,

2) tvrtku, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime i prezime i adresu ponuditelja i osoba s kojima ponuditelj zajednički djeluje,

3) sve podatke, uključujući broj glasova u apsolutnom i postotnom iznosu, o svim dionicama izdavatelja koje pripadaju ponuditelju, uključujući i dionice osoba s kojima ponuditelj zajed­nički djeluje,

4) jasnu izjavu da se ponuda daje svim dioničarima izdavatelja koji su vlasnici dionica s pravom glasa te da se ponuditelj obvezuje kupiti svaku dionicu s pravom glasa, pod propisanim i objavljenim uvjetima,

5) cijenu koju se ponuditelj obvezuje platiti po dionici,

6) rok i način plaćanja,

7) tvrtku, sjedište i poslovnu adresu depozitara,

8) rok važenja ponude,

9) podrobne upute o načinu i učincima pohrane dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji pohrane dionice, a posebno o pravu dioničara da povlačenjem dionica iz pohrane odustane od prihvata ponude za preuzimanje,

10) naznaku ciljeva ponuditelja i njegovih namjera u svezi s društvom koje se preuzima u slučaju uspjeha javne ponude,

11) ostale uvjete ponude određene ovim Zakonom ili drugim propisima Komisije.

(2) Ponudi koju dostavlja Komisiji ponuditelj je obvezan priložiti u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici sljedeće isprave:

1) isprave o pravnom poslu kojim su stečene dionice izdavatelja u razdoblju od jedne godine prije dana objavljivanja ponude za preuzimanje,

2) bankarsku garanciju ili ugovor o kreditu ili ugovor o otvaranju posebnog računa i dokaz o uplati sredstava za plaćanje dionica,

3) ugovor s depozitarom o obavljanju poslova pohrane dionica,

4) prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, ako su pred­met preuzimanja dionice banke ili štedionice,

5) prethodnu suglasnost Direkcije za nadzor osiguravateljskih društava, ako su predmet preuzimanja dionice osiguravateljskih društava,

6) prethodnu suglasnost nadležne institucije, u ostalim slu­čajevima kada je to propisano,

(7) odluku Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja o prijav­ljenoj namjeri provedbe koncentracije poduzetnika, u smislu odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja,

8) ako je ponuditelj pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu

– izjavu kojom imenuje punomoćnika (tvrtka, sjedište, poslovna adresa, odnosno, ime i prezime, adresa) za dostavu pismena u Republici Hrvatskoj, s tim da punomoćnik može biti odvjetnik, javni bilježnik, banka ili društvo za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima,

– izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv oblik pravne osobnosti, sjedište, poslovna adresa, popis osoba ovlaštenih za zastupanje ne stariji od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti, u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

Članak 13.

(1) Ponuditelj je obvezan u roku od 30 dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, podnijeti Komisiji zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponudu i isprave iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku od 14 dana od dana primitka urednog zahtjeva.

(3) Ako Komisija ne donese rješenje o zahtjevu za objavljivanje ponude za preuzimanje u roku iz stavka 2. ovoga članka ili u istom roku ne obavijesti ponuditelja o pokretanju posebnoga ispitnog postupka koji ne može trajati dulje od 30 dana, zahtjev se smatra odobrenim.

(4) Ponuditelj može Komisiji podnijeti zahtjev za odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje, najkasnije 7 dana prije isteka roka trajanja ponude. Komisija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku od 3 dana od dana primitka urednog zahtjeva .

(5) Ako Komisija ne donese rješenje o zahtjevu za objavljivanje izmjene ponude za preuzimanje u roku iz stavka 6. ovoga članka, zahtjev se smatra odobrenim.

(6) Komisija ne odgovara za točnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.

Članak 14.

(1) Obvezu da kupi dionice na koje se odnosi ponuda za preuzimanje ponuditelj ne može ničim uvjetovati.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ponuditelj može u ponudi navesti da neće kupiti dionice na kojima je zasnovan teret ili koje će biti pohranjene radi prihvata ponude za preuzimanje ako ukupan broj glasova koji daju pohranjene dionice, zajedno s ukupnim brojem glasova s kojima ponuditelj već raspolaže, ne premašuje 50% prava glasa od ukupno izdanih dionica s pravom glasa. U tom slučaju, ako ne bude pohranjeno dovoljno dionica, ponuditelj ne mora kupiti i preuzeti pohranjene dionice.

Članak 15.

(1) Rok važenja ponude iznosi 30 dana od dana objavljivanja. U slučaju objavljivanja konkurentskih ponuda za preuzimanje, ponuditelj može produljiti taj rok sve do isteka roka važenja konkurentskih ponuda.

(2) U slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje, rok važenja ponude se produžava za sedam dana, s time da ukupnan rok važenja ponude ne može biti dulji od 60 dana, osim u slučaju produljenja roka zbog objavljivanja konkurentskih ponuda.

(3) Ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponuditelj, ili osoba koja s njime zajednički djeluje, stekao dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana objavljivanja ponude za preuzimanje.

(4) Ako je ponuđena cijena iz prethodnog stavka ovoga Zakona niža od prosječne cijene ostvarene na burzi ili uređenom javnom tržištu, ponuditelj mora ponuditi najmanje prosječnu cijenu ostvarenu na burzi ili javnom organiziranom tržištu.

(5) Ako ponuditelj ili osoba s kojom zajednički djeluje nije u razdoblju od jedne godine prije dana objavljivanja ponude, stekao dionice izdavatelja koje su predmet ponude, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na burzi ili javnom organiziranom tržištu.

(6) Prosječna cijena dionica na burzi ili organiziranom tržištu izračunava se kao ponderirani prosjek zaključnih cijena u zadnja 3 mjeseca prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

(7) Rok plaćanja određuje se u danima od dana isteka roka važenja ponude i ne može biti dulji od 14 dana od zadnjeg dana ponude. Ponuditelj ne smije plaćati prije isteka roka važenja ponude.

(8) Ponuditelj ne može snižavati ponuđenu cijenu niti mijenjati ponudom određen način i rok plaćanja, ali može povisivati ponuđenu cijenu. Za svaku dionicu istog roda ponuditelj mora platiti istu cijenu.

(9) Ako ponuditelj povisuje ponuđenu cijenu, mora osigurati sredstva za podmirenje sukladno odredbama članka 9. ovoga Zakona.

(10) Dioničar prihvaća ponudu tako da, do isteka roka važenja ponude, dionice koje su predmet ponude za preuzimanje pohrani kod depozitara.

(11) Do isteka roka važenja ponude ili ako ponuditelj ne plati dionice u roku za plaćanje te u slučaju podnošenja konkurentske ponude za preuzimanje, dioničar može povući dionice iz pohrane. Povlačenje dionica iz pohrane ima učinak odustanka od prihvata ponude, odnosno učinak raskida ugovora.

(12) Dioničar ne može raspolagati dionicama koje je pohranio radi prihvata ponude.

KONKURENTSKA PONUDA ZA PREUZIMANJE

Članak 16.

(1) Konkurentska ponuda za preuzimanje je ponuda koju, sukladno odredbama ovoga Zakona, može podnijeti svaka pravna ili fizička osoba.

(2) Konkurentska ponuda za preuzimanje može se dati samo nakon objavljivanja i u razdoblju trajanja ponude za preuzimanje.

Članak 17.

Nakon što ponuditelj objavi ponudu za preuzimanje, trećim osobama nije dopušteno u sredstvima javnog priopćavanja ili u elektronskim medijima dostupnima javnosti objavljivati namjeru stjecanja ili otuđivanja dionica izdavatelja, već su te osobe dužne objaviti konkurentsku ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona.

OBJAVLJIVANJE PONUDE

Članak 18.

(1) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je obvezan objaviti u »Narodnim novinama« i u još jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, u roku od 7 dana od dana primitka rješenja iz članka 13. stavka 2. i 4. ovoga Zakona ili isteka roka iz članka 13. stavka 3. i 5. ovoga Zakona.

(2) Smatra se da je ponuditelj ispunio obvezu objavljivanja u roku ako su prije isteka roka svi oglašivači prihvatili narudžbe za objavljivanje u prvom sljedećem izdanju. Dokaz o prihvatu narudžbe ponuditelj je obvezan bez odgode dostaviti Komisiji.

(3) Ponudu za preuzimanje i svaku izmjenu ponuditelj je obvezan dostaviti izdavatelju i svakoj burzi i uređenom javnom tržištu na kojem se trguje dionicama izdavatelja, najkasnije istog dana kad oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje.

(4) Rok važenja ponude računa se od kasnije objave.

(5) Ponuda objavljena nakon isteka roka za objavu ponude valjana je.

(6) Odmah nakon objavljivanja ponude izdavatelj je obvezan svakog dioničara obavijestiti o sadržaju ponude za preuzimanje. Dioničaru koji to zahtijeva izdavatelj je obvezan dati sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje. Isto vrijedi i za sve izmjene ponude.

Članak 19.

(1) Objavljenu ponudu za preuzimanje ponuditelj može povući u slučaju:

1) konkurentske ponude za preuzimanje po višoj cijeni,

2) stečaja izdavatelja.

(2) Povlačenje ponude za preuzimanje ponuditelj mora objaviti na način propisan za objavljivanje ponude za preuzimanje.

POHRANA DIONICA

Članak 20.

(1) Dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod depozitara pohranjuju se preknjiža­va­njem s dioničarevog računa na poseban račun otvoren za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja ponude za preuzimanje, s kojega se vraćaju na dioničarev račun u slučaju povlačenja dionica iz pohrane.

(2) Dionice iz prethodnog stavka ovoga članka pohranjuju se tako da se depozitaru predaje ili dostavlja pisani nalog za prihvaćanje/otkazivanje ponude za preuzimanje, koji osim podataka o ponudi za preuzimanje, dioničaru i pohranjenim dionicama sadrži i dioničarevo ovlaštenje depozitaru da u ime i za račun dioničara uputi garantu pisani poziv za plaćanje na temelju izdane bankarske garancije te potpis dioničara.

Članak 21.

(1) Ako se ponuda za preuzimanje odnosi na dionice koje ne postoje u obliku elektroničkog zapisa kod depozitara, obavljanje poslova pohrane ponuditelj može ugovoriti s bankom.

(2) Ponuditelj je obvezan prije ponude za preuzimanje s bankom sklopiti ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica, u kojem banka prihvaća sve propisane obveze i odgovornosti depozitara prema ponuditelju i prema svakom dioničaru koji daje dionice na pohranu, tako da dioničar s osnove ovoga ugovora ima prema banci zahtjev za naknadu štete.

(3) Za štetu koju dioničar pretrpi u vezi s obavljanjem poslova pohrane dionica ponuditelj i banka odgovaraju solidarno.

(4) Dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod depozitara dioničar pohranjuje kod banke, tako da predaje ili dostavlja izjavu o pohrani dionica i isprave o dionicama ili druge isprave kojima dokazuje da je dioničar.

(5) Izjava o pohrani dionica obvezno sadrži osobne podatke o dioničaru, podatke o ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi, podatke o pohranjenim dionicama, dioničarevu izjavu da prihvaća ponudu za preuzimanje i dionice pohranjuje radi njihovog prijenosa na ponuditelja te potpis dioničara.

(6) Banka je obvezna primiti dionice na pohranu i dioničaru o tome izdati potvrdu koja sadrži podatke o pohranjenim dionicama, ponuditelju i ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi.

(7) Dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane tako da banci vrati potvrdu o pohrani na koju upisuje i potpisuje izjavu da povlači dionice iz pohrane.

(8) Banka je obvezna dioničaru vratiti isprave koje je dao na pohranu, a na dioničarev zahtjev izdati mu i potvrdu o povlačenju dionica iz pohrane.

(9) Učinak povlačenja iz pohrane ima i dostava banci dioničarevoga pisanog zahtjeva za povlačenje dionica iz pohrane, ako banka još nije dioničaru poslala potvrdu o pohrani.

Članak 22.

(1) Dioničari koji pohranjuju neotplaćene dionice dužni su prilikom pohrane dionica priložiti potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu.

(2) Predmetom pohrane ne mogu biti neotplaćene dionice za koje je iznos otplate preostalih obroka, prema obračunu Hrvat­skog fonda za privatizaciju iz stavka 1. ovoga članka, viši od cijene koju je ponuditelj odredio u ponudi za preuzimanje.

Članak 23.

Dioničar se ne može odreći prava na povlačenje dionica iz pohrane. Ponuditelj se ne može pozivati na dioničarevu izjavu o odricanju od prava na povlačenje dionica iz pohrane.

Članak 24.

(1) O svakoj pohrani i o povlačenju dionica iz pohrane banka je obvezna bez odgode izvijestiti izdavatelja čije dionice nisu u depozitoriju depozitara.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, izdavatelj je obvezan pohranu ili povlačenje dionica iz pohrane odmah zabilježiti u knjizi dionica.

PRIJENOS DIONICA NA TEMELJU PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 25.

(1) Ako je dioničar pohranio dionice u skladu s uvjetima iz ponude za preuzimanje, učinak prihvata ponude za preuzimanje i obveza ponuditelja da plati cijenu za pohranjene dionice nastaje istekom roka važenja ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz članka 14. stavka 2., članka 19. i članka 32. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Ponuditelj ne može preuzeti pohranjene dionice, odnosno one ne mogu biti prenesene na ponuditelja prije isteka roka važenja ponude i dok ne budu plaćene, što utvrđuje depozitar, odnosno banka u slučaju iz članka 21. ovoga Zakona.

Članak 26.

Komisija može propisati pravila kojima će pobliže urediti pohranu, plaćanje i preuzimanje dionica iz pohrane.

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

Članak 27.

(1) Nakon isteka roka važenja ponude za preuzimanje i nakon isteka roka za plaćanje, ponuditelj je obvezan u roku od 7 dana objaviti izvješće o preuzimanju na način propisan ovim Zakonom za objavljivanje ponude za preuzimanje i dostaviti ga Komisiji, izdavatelju i svakoj burzi i uređenom javnom tržištu na kojem se trguje dionicama izdavatelja.

(2) Izvješće o preuzimanju mora sadržavati podatke o ponuditelju i izdavatelju, kada je i kako objavljena ponuda za preuzimanje i njezine izmjene, koliko je pohranjenih dionica ponuditelj isplatio i preuzeo, za koliko dionica su sporne činjenice pohrane, povlačenja iz pohrane te s koliko dionica s pravom glasa izdavatelja ponuditelj ukupno raspolaže nakon preuzimanja pohranjenih dionica, uključujući i dionice s pravom glasa koje pripadaju osobama koje s ponuditeljem zajednički djeluju.

(3) Ako je ponuda uvjetovana sukladno odredbi članka 14. stavka 2. ovoga Zakona i ako u ponudi ne bude pohranjeno dovoljno dionica, depozitar, odnosno, banka je obvezna odmah o tome, kao i o ukupnom broju pohranjenih dionica, obavijestiti svakog dioničara koji je pohranio dionice, Komisiju, izdavatelja i ponuditelja.

(4) U roku od 7 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka ponuditelj je obvezan objaviti tu obavijest, na način iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona.

TROŠKOVI

Članak 28.

Ponuditelj snosi troškove pohrane dionica, plaća cijenu dionica, snosi sve troškove prijenosa dionica, kao i sve ostale troš­kove koji proizlaze iz ponude.

ZABRANA STJECANJA I OTUĐIVANJA DIONICA S PRAVOM GLASA

Članak 29.

(1) Od trenutka nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje do objave ponude, odnosno od objave ponude do isteka roka važenja ponude, dionice s pravom glasa koje su pred­met ponude ponuditelj ne smije steći niti se smije obvezati da će ih steći na drugi način osim ponudom za preuzimanje.

(2) Od trenutka nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje do objave ponude, odnosno od objave ponude do isteka roka važenja ponude ponuditelj ne smije otuđivati niti se obvezivati da će otuđiti dionice koje daju pravo glasa u glavnoj skupštini izdavatelja.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka, odnose se na sve osobe koje zajednički djeluju.

IZJAVA NADZORNOG ODBORA

Članak 30.

(1) U roku od 7 dana od objavljivanja ponude za preuzimanje nadzorni odbor izdavatelja obvezan je objaviti svoje obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, na isti način na koji je objavljena ponuda za preuzimanje.

(2) U svom mišljenju nadzorni odbor izdavatelja obvezan je osvrnuti se na ponudu za preuzimanje u cijelosti, a posebno u odnosu na cijenu koju se ponuditelj obvezuje platiti po dionici te ciljeve ponuditelja i njegove namjere u svezi s društvom koje se preuzima.

(3) Osim objavljivanja mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, članovi uprave i nadzornog odbora izdavatelja ne smiju činiti ništa što bi za cilj imalo bilo kakvo utjecanje na ponudu za preuzimanje.

UVID U KNJIGU DIONICA ILI DEPOZITORIJ

Članak 31.

Kada je za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, izdavatelj, odnosno, depozitar obvezan je stjecatelju, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice izdavatelja iz depozitorija, odnosno, knjige dionica.

OVLASTI KOMISIJE I PROVOĐENJE POSTUPKA NADZORA

Članak 32.

(1) Izdavatelji, dioničari izdavatelja, poslovne banke, brokerska društva te ostale pravne i fizičke osobe dužni su, na zahtjev Komisije u postupku provođenja nadzora utvrđivanja obveze na preuzimanje ili zajedničkog djelovanja te nadzora postupka preuzimanja, Komisiji omogućiti uvid i dostavljati dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za provođenje nadzora.

(2) Depozitar i izdavatelj dužni su Komisiji, na njezin zahtjev, dati na uvid ili dostaviti sve podatke o vlasničkoj poziciji dioničara ili odgovarajuće izvatke iz knjige dionica.

(3) Dokumentaciju iz prethodnih stavaka ovoga članka, koja može poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, ovlaštene osobe Komisije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti, ali samo do pokretanja prekršajnog postupka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.

(4) Ponuditelj ili izdavatelj dužni su u roku i na način koji odredi Komisija objaviti dodatna očitovanja, obavijesti ili isprav­ke u svezi s ponudom za preuzimanje.

(5) Kada u postupku preuzimanja Komisija utvrdi nepravilnosti ili nezakonitosti, rješenjem će naložiti otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, odrediti rok za njihovo otklanjanje i rok za dostavu dokaza o učinjenom.

(6) Ako ponuditelj ne postupi u skladu s rješenjem Komisije iz stavka 5. ovoga članka, Komisija može rješenjem obustaviti postupak preuzimanja, u kojem slučaju će ponudu za preuzimanje proglasiti nevažećom.

(7) Ako osoba koja je obvezna objaviti ponudu za preuzimanje to ne učini u zakonskom roku, Komisija će postojanje njezine obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje utvrditi rješenjem, koje će dostaviti i izdavatelju, dioničarima putem izdavatelja, odnosno, depozitara, depozitaru te burzi ili uređenom jav­nom tržištu na kojem su uvrštene dionice izdavatelja.

(8) Svaki dioničar izdavatelja može putem mjesno nadležnog trgovačkog suda zahtijevati obvezno sklapanje ugovora o prodaji dionica, pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

Članak 33.

(1) Komisija provodi postupak nadzora iz članka 32. ovoga Zakona sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku.

(2) Akti koje donosi Komisija su konačni.

(3) Protiv akata Komisije nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

Odgovornost za štetu

Članak 34.

Članovi i zaposlenici Komisije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovoga Zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili grubom nepažnjom.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 35.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako ne objavi ponudu za preuzimanje kad je to obvezna po ovom Zakonu.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000,00 do 600.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako:

1) protivno odredbama članka 4. ovoga Zakona, bez odgode ne obavijesti Komisiju, izdavatelja i javnost o stjecanju dionica,

2) ponudu za preuzimanje objavi protivno uvjetima i načinu koji su određeni ovim Zakonom,

3) prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne obavijesti izdavatelja, Komisiju i javnost o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje (članak 5. stavak 2.),

4) protivno odredbi članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, dioničarima izdavatelja uputi ponudu ili opću ponudu s ciljem stjecanja dionica izdavatelja s pravom glasa,

5) protivno odredbi članka 6. stavka 2. ovoga Zakona, dioničarima izdavatelja uputi javni ili drugi poziv na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica izdavatelja s pravom glasa,

6) ostvari pravo glasa protivno odredbi članka 6. stavka 3. ovoga Zakona,

7) protivno odredbi članka 9. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ne osigura sredstva za plaćanje svih dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje,

8) rok trajanja bankarske garancije ponuditelj ugovori protivno odredbi članka 9. stavka 3. ovoga Zakona,

9) novčanim sredstvima izdvojenim na poseban račun raspolaže protivno odredbama članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Zakona,

10) protivno odredbi članka 9. stavka 6. ovoga Zakona mijenja uvjete ugovora o kreditu, uvjete ugovora o posebnom računu ili uvjete bankarske garancije za plaćanje dionica kojih je otkup ponudio,

11) protivno odredbi članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ne sklopi ugovor o obavljanju poslova pohrane dionica,

12) protivno odredbi članka 10. stavka 4. ovoga Zakona, bez odgode ne dostavi depozitaru izmjenu ponude za preuzimanje,

13) ako Komisija utvrdi da podaci iz članka 12. stavka 1. ovoga Zakona nisu točno navedeni,

14) ponudu za preuzimanje, odnosno njezinu izmjenu objavi sa sadržajem različitim od teksta koji je Komisija odobrila ili se smatra odobrenim, ili ako ponudu za preuzimanje, odnosno njezinu izmjenu objavi bez odobrenja Komisije (članak 13.),

15) protivno odredbama članka 14. ovoga Zakona, uvjetuje obvezu kupnje dionica na koje se odnosi ponuda za preuzimanje,

16) cijenu, način ili rok plaćanja u ponudi za preuzimanje odredi ili mijenja protivno odredbama članka 15. ovoga Zakona,

17) protivno odredbi članka 15. stavka 9. ovoga Zakona, ne osigura sredstva za plaćanje dionica,

18) protivno odredbi članka 15. stavka 12. ovoga Zakona, raspolaže dionicama koje je pohranio radi prihvata ponude,

19) protivno odredbi članka 17. ovoga Zakona, objavi namjeru stjecanja ili otuđivanja dionica izdavatelja,

20) ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude ne objavi na način propisan odredbom članka 18. stavka 1. ovoga Zakona,

21) protivno odredbi članka 18. stavka 2. ovoga Zakona, ne dostavi Komisiji dokaz o prihvatu narudžbe,

22) protivno odredbi članka 18. stavka 3. ovoga Zakona, ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude u propisanom roku ne dostavi izdavatelju, burzi ili uređenom javnom tržištu na kojem se trguje dionicama izdavatelja,

23) izdavatelj protivno odredbi članka 18. stavka 6. ovoga Zakona, ne obavijesti svakog dioničara da je objavljena ponuda za preuzimanje ili izmjena ponude ili mu ne da informacije kojima raspolaže,

24) protivno odredbama članka 19. ovoga Zakona, ponudu za preuzimanje povuče ili povlačenje ponude ne objavi na način propisan za objavljivanje ponude,

25) protivno odredbi članka 27. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, ne objavi ili Komisiji i izdavatelju ne dostavi propisano izvješće ili izvješće ne sadrži propisane podatke,

26) protivno odredbi članka 28. ovoga Zakona, ne podmiri propisane troškove ili ne isplati cijenu dionica,

27) stječe ili se obvezuje na stjecanje dionica protivno odred­bi članka 29. stavka 1. ovoga Zakona,

28) prodaje ili se obvezuje na prodaju dionica suprotno od­red­bi članka 29. stavka 2. ovoga Zakona,

29) u svojstvu člana nadzornog odbora propusti postupiti prema odredbama članka 30. stavka 1. ovoga Zakona,

30) u svojstvu člana uprave ili nadzornog odbora izdavatelja postupa protivno odredbi članka 30. stavka 3. ovoga Zakona,

31) protivno odredbi članka 32. stavka 1. ovoga Zakona, ne omogući Komisiji uvid ili ne dostavi dokumentaciju koju Komisija smatra potrebnom za provođenje nadzora,

32) protivno odredbi članka 32. stavka 2. ovoga Zakona, ne omogući Komisiji uvid ili ne dostavi sve podatke o vlasničkoj poziciji dioničara ili izvatke iz knjige dionica,

33) u postupku nadzora zajedničkog djelovanja, protivno odredbi članka 32. stavka 3. ovoga Zakona, ne dostavi zatraženu dokumentaciju,

34) protivno odredbi članka 32. stavka 4. ovoga Zakona, ne objavi dodatna očitovanja, obavijesti ili ispravke u svezi s ponudom za preuzimanje,

35) protivno odredbi članka 32. stavka 5. ovoga Zakona, ne izvrši rješenje Komisije ili ne dostavi dokaze o otklanjanju utvrđenih nezakonitosti,

36) protivno odredbi članka 32. stavka 6. ovoga Zakona, ne dostavi rješenje dioničarima putem izdavatelja, odnosno depozitara.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako:

1) protivno odredbi članka 10. stavka 3. ovoga Zakona, prilikom sklapanja ugovora o pohrani dionica ne da depozitaru sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova pohrane dionica, podatke o načinu na koji će ponuda biti objavljena te druge potrebne podatke propisane pravilima o pohrani dionica,

2) uprava izdavatelja postupi suprotno odredbama članka 11. ovoga Zakona,

3) protivno odredbi članka 15. stavka 7. ovoga Zakona, plaća dionice prije isteka roka važenja ponude,

4) protivno odredbi članka 21. stavka 6. ovoga Zakona, odbije primiti dionice na pohranu ili dioničaru ne izda propisanu potvrdu o pohrani, ili izdana potvrda ne sadrži propisane podatke,

5) protivno odredbi članka 21. stavka 8. ovoga Zakona, ne vrati dioničarima isprave ili im ne izda potvrdu o povlačenju dionica iz pohrane,

6) protivno odredbi članka 25. stavka 2. ovoga Zakona, preuzme ili omogući preuzimanje pohranjenih dionica,

7) protivno odredbi članka 27. stavka 3. ovoga Zakona, ne obavijesti svakog dioničara koji je pohranio dionice, Komisiju, izdavatelja i ponuditelja, da nije pohranjeno dovoljno dionica,

8) protivno odredbi članka 27. stavka 4. ovoga Zakona, ne objavi obavijest iz članka 27. stavka 3. ovoga Zakona ili izvrši objavu koja nema istovjetan sadržaj obavijesti koju je primio,

9) u svojstvu člana nadzornog odbora propusti postupiti prema odredbi članka 30. stavka 2. ovoga Zakona,

10) protivno odredbi članka 31. ovoga Zakona, ne omogući uvid u depozitorij ili knjigu dionica.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička ili pravna osoba ako:

1) protivno odredbi članka 4. stavka 5. ovoga Zakona, izdavatelj u roku od 3 dana ne obavijesti Komisiju o primitku i sadržaju obavijesti iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona,

2) protivno odredbi članka 4. stavka 6. ovoga Zakona, obavijest ne sadrži sve propisane podatke i izjavu ponuditelja ili su podaci u obavijesti netočno navedeni ili ako obavijest ne objavi na način iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona,

3) protivno odredbi članka 9. stavka 4. ovoga Zakona, ne osigura Komisiji mogućnost samostalnog uvida u stanje posebnog računa,

4) protivno odredbi članka 9. stavka 7. ovoga Zakona, o izmjeni ugovora o kreditu ili bankarske garancije bez odgode ne izvijesti Komisiju ili ako Komisiji ne dostavi primjerak izmjene ugovora odnosno garanciju,

5) protivno odredbi članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, ne obavijesti izdavatelja o pohrani i povlačenju dionica iz pohrane,

6) suprotno odredbi članka 24. stavka 2. ovoga Zakona, pohranu ili povlačenje dionica iz pohrane ne zabilježi u knjizi dionica.

(5) Za prekršaj iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorne osobe u pravnoj osobi i to novčanom kaznom od 50.000,00 do 300.000,00 kuna.

ZASTARA

Članak 36.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti protekom roka od 3 godine od dana kada je prekršaj učinjen.

(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana kad je prekršaj učinjen protekne 6 godina.

(3) Izrečene kazne ne mogu se izvršiti kada od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju istekne 5 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

(1) Dioničari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona raspolažu s više od 25%, a manje od 75% prava glasa od ukupno izdanih dionica izdavatelja s pravom glasa i koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona steknu dionice izdavatelja s pravom glasa, obvezni su objaviti ponudu za preuzimanje.

(2) Dioničari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona raspolažu s više od 25% prava glasa od ukupno izdanih dionica izdavatelja s pravom glasa, a nisu bili obvezni objaviti ponudu za preuzimanje i koji nakon stupanja na snagu ovoga Zakona steknu dionice izdavatelja s pravom glasa, obvezni su objaviti ponudu za preuzimanje.

(3) Dioničari koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona raspolažu s manje od 25% prava glasa od ukupno izdanih dionica izdavatelja s pravom glasa i nisu objavili ponudu za preuzimanje, a nakon stupanja na snagu ovoga Zakona steknu dionice izdavatelja kojima prelaze prag od 75% od ukupnog broja glasova koje daju dionice izdavatelja s pravom glasa, obvezni su objaviti ponudu za preuzimanje.

Članak 38.

Postupci preuzimanja dioničkih društava pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.).

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o postupku preuzimanja dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 124/97. i 57/01.).

Članak 40.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od da.

Klasa: 432-02/01-01/02
Zagreb, 3. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.