Zaključak

NN 86/2002 (19.7.2002.), Zaključak

HRVATSKI SABOR

1427

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 12. srp­nja 2002., donio je

ZAKLJUČAK

I.

Hrvatski sabor traži da sva tijela državne vlasti dos­ljedno provode Zakon o statusu prognanika i izbje­glica sukladno vjerodostojnom tumače­nju članka 14. Zakona o statusu prognanika i izbje­glica (»Narodne novine«, br. 29/99.).

II.

Hrvatski sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske da po donesenim pravomoćnim presudama kojima je presuđeno prognanicima i izbje­glicama plaća­nje najamnine po tužbama vlasnika u čijim su kućama i stanovima bili smješteni refundira iznos tro­škova i najamnine pod uvjetom:

– da su to osobe koje su u statusu prognanika, povratnika ili izbje­glice sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbje­glica (»Narodne novine«, br. 96/93., 39/95., 29/99. i 128/99.),

– da su predmetnu nekretninu (kuću ili stan) koristili na teme­lju akta mjerodavnog tijela (vojne komisije, civilne stambene komisije i drugoga odgovarajuće­g tijela),

– da su predmetnu nekretninu koristili u svrhu smještaja svoje obite­lji,

– da im u razdob­lju korištenja predmetne nekretnine nije bio osiguran drugi nužni smještaj, sukladno Zakonu o statusu prognanika i izbje­glica.

III.

Ovaj Zak­ljučak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-04/02-02/01
Zagreb, 12. srp­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.