Zakon o strateškim robnim zalihama

NN 87/2002 (23.7.2002.), Zakon o strateškim robnim zalihama

HRVATSKI SABOR

 

1446

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA

Proglašavam Zakon o strateškim robnim zalihama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. srp­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2683/2
Zagreb, 16. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za stvaranje, financiranje, uporabu i korištenje te obnavaljanje strateških robnih zaliha, osiguravanje prostora za njihov smještaj i čuvanje, prava i dužnosti državnih i drugih tijela u upravljanju robnim zalihama.

Članak 2.

Strateške robne zalihe (u daljnjem tekstu: robne zalihe) stvaraju se za osiguranje osnovne opskrbe.

– u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske,

– u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko-tehno­loških i ekoloških katastrofa.

Članak 3.

Robne se zalihe mogu koristiti i za upućivanje žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, humanitarne pomoći te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu.

Robne se zalihe ne mogu koristiti za otklanjanje poremećaja i nestabilnosti na tržištu osim u slučajevima iz članka 2. ovoga Zakona

Robne zalihe koje se koriste u slučajevima iz članka 2. ovoga Zakona i stavka 1. ovoga članka moraju se nadomjestiti istom vrstom i količinom robe, odnosno mora se osigurati novčana protuvrijednost za popunu te količine roba.

Članak 4.

Robne zalihe čine osnovni poljoprivredni, prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati te materijali i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje sta­novništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehno­loških i ekoloških katastrofa.

Popis robe koja može činiti robne zalihe iz stavka 1. ovoga članka u prilogu je ovoga Zakona i predstavlja njegov sastavni dio.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) da nastupom okolnosti iz članka 2. ovoga Zakona po potrebi dopuni ili zamijeni određenu robu iz stavka 2. ovoga članka.

Količina robe iz stavka 2. ovoga članka utvrdit će se na način propisan odredbama članka 9. i 10. ovoga Zakona.

Članak 5.

Sredstva za stvaranje, uporabu i korištenje te obnavljanje robnih zaliha osiguravaju se:

– u državnom proračunu,

– od zakupnine skladišta i najma opreme robnih zaliha,

– od viška prihoda ostvarenog iz poslovanja robnim zalihama prethodnih godina.

Sredstva iz stavka 1. ovoga člana namijenjena su za pokriće troškova kupnje robe, plaćanja usluga, investicijskih izdataka, amortizacije i gubitaka u poslovanju s robnim zalihama, te obnav­ljanju robnih zaliha i vode se na posebnom žiroračunu Ravnateljstva iz članka 7. ovoga Zakona.

Članak 6.

Robnim zalihama upravlja Vlada.

Vlada jednom godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o stanju i upravljanju s robnim zalihama.

Članak 7.

Upravne, stručne i gospodarske poslove u poslovanju s robnim zalihama obavlja Državno ravnateljstvo za robne zalihe (u daljnjem tekstu: Ravnateljsvo).

Ustroj i djelokrug Ravnateljstva propisat će se posebnim zakonom.

Članak 8.

Radi provedbe nadzora nad upravljanjem robnim zalihama Hrvatski sabor na prijedlog nadležnog odbora Hrvatskoga sabora osniva Savjet za robne zalihe.

Savjet za robne zalihe sastoji se od tri zastupnika Hrvatskoga sabora i dva ugledna stručnjaka iz područja gospodarstva.

Mandat članovima traje do opoziva.

Predsjednika i potpredsjednika Savjeta za robne zalihe biraju između sebe članovi Savjeta.

Savjet za robne zalihe razmatra prijedlog Bilance strateških robnih zaliha i Godišnjeg programa strateških robnih zaliha te kvartalnih i godišnjih izvješća o upravljanju robnim zalihama sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju za proračune i proračunske korisnike.

Zaključci Savjeta za robne zalihe dostavljaju se u formi prijedloga Vladi na razmatranje.

II. PROGRAM ROBNIH ZALIHA

Članak 9.

Stvaranje, obnavljanje, uporaba i korištenje robnih zaliha, te osiguravanje skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha provodi se na temelju Bilance strateških robnih zaliha (u daljnjem tekstu: Bilanca).

U Bilanci se određuje vrsta, naziv i količina robe i osnovni teritorijalni razmještaj robnih zaliha.

Bilancu donosi Vlada na prijedlog Ravnateljstva uz pribav­ljeno mišljenje Ministarstva gospodarstva, Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivede i šumarstva i Ministarstva zdravstva.

Osnovni teritorijalni razmještaj robnih zaliha državna je tajna.

Članak 10.

Sukladno Bilanci, donosi se Godišnji program strateških robnih zaliha (u daljnjem tekstu: Godišnji program).

Godišnji program donosi Vlada na prijedlog Ravnateljstva po prethodno pribavljenim mišljenjima ministarstava iz članka 9. stavka 3. ovoga Zakona.

Godišnji program za iduću godinu donosi se do kraja tekuće godine, istodobno s postupkom donošenja državnog proračuna.

Članak 11.

Godišnjim programom određuje se:

– vrsta, naziv, količina, uvjeti i vrijednost robe koja se na­bav­lja i obnavlja,

– količine pojedinih vrsta robe koje moraju biti stalno na raspolaganju za potrebe opskrbe i broj dana opskrbe s tim količi­na­ma,

– razmještaj robnih zaliha po područjima,

– uvjeti pod kojima se određene vrste i količine robnih zaliha mogu skladištiti,

– iznos i izvore potrebnih sredstava za provedbu godišnjeg programa,

– dio robnih zaliha koje se ne stvaraju u robi već se za potrebe nabave te robe osiguravaju novčana sredstva.

Razmještaj robnih zaliha po područjima državna je tajna.

Članak 12.

Novčana sredstva namijenjena za stvaranje robnih zaliha iz članka 11. stavka 1. podstavka 6. ovoga Zakona osiguravaju se za robu koja se u slučaju potrebe može u kratkom roku kupiti od proizvođača ili iz trgovačke mreže kao i za lako pokvarljivu robu.

Za plaćanje robe iz stavka 1. ovoga članka koristit će se sred­stva iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

O načinu raspolaganja sredstvima iz stavka 2. ovoga članka odlučuje Vlada.

Članak 13.

Pored Godišnjeg programa, Ravnateljsvo izrađuje Pregled operativnih zaliha koje su trgovačka društva i druge pravne osobe u obvezi formirati na temelju drugih zakonskih i podzakonskih propisa.

Obvezuju se trgovačka društva i druge pravne osobe iz stav­ka 1. ovoga članka da na zahtjev Ravnateljstva dostave podatke o vrsti, količini, vrijednosti i lokaciji operativnih zaliha.

Nastankom okolnosti iz članka 2. ovoga Zakona o upotrebi operativnih zaliha iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Vlada.

III. UPRAVLJANJE ROBNIM ZALIHAMA

Članak 14.

U upravljanju robnim zalihama Vlada:

– donosi Bilancu i Godišnji program robnih zaliha,

– određuje način upravljanja i obnavljanja robnih zaliha,

– odlučuje o korištenju robnih zaliha sukladno odredbama ovoga Zakona,

– prihvaća godišnji obračun i utvrđuje godišnje izvješće o upravljanju robnim zalihama,

– odlučuje o prodaji nekretnina koje su dotrajale ili nisu potrebne za skladištenje robnih zaliha,

– odlučuje o prijenosu pojedinih sredstava robnih zaliha uz ili bez naknade određenim organizacijama i udrugama, ako su ta sredstva korištenjem postala neprikladna za daljnje držanje.

O upravljanju i korištenju robnih zaliha Vlada odlučuje na temelju prijedloga Ravnateljstva.

Članak 15.

U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, Vlada može mijenjati način stvaranja, uporabe i korištenja, obnavljanja robnih zaliha i održavanja skladišnog prostora za smještaj i čuvanje tih zaliha, utvrđen Bilancom i Godišnjim programom, vodeći računa da se one prioritetno koriste za potrebe obrane.

Vlada može obvezati pravne i fizičke osobe koje proizvode, odnosno koje obavljaju promet određenim vrstama robe koje čine robne zalihe, da u doba ratnog satnja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske moraju proizvoditi, odnosno prodavati tu vrstu robne radi popune, odnosno obnavaljnja robnih zaliha.

IV. POSLOVI U VEZI S ROBNIM ZALIHAMA

Članak 16.

Ostvarena dobit u poslovanju s robnim zalihama koristit će se za financiranje popune robnih zaliha sukladno usvojenom Godišnjem programu, kao i za financiranje troškova poslovanja s robnim zalihama, a neiskorištena sredstva upućuju se u državni proračun.

Gubitak u poslovanju s robnim zalihama teretit će fond robnih zaliha i troškove poslovanja s robnim zalihama.

Članak 17.

Robne zalihe održavaju se pravodobnim obnavljanjem, ovisno o vrsti i prirodi robe i njezinom roku trajanja.

Nabava, prodaja i obnavljanje robnih zaliha provodi se u skladu s Godišnjim programom i odlukama Vlade.

Roba se obnavlja zamjenom, prodajom i kupnjom robe te iznimno davanjem u zajam radi obnavljanja.

Prodaja i kupnja robe ne smije prouzročiti negativne poremećaje u odnosima ponude i potražnje na domaćem tržištu.

Iznimno, robe namijenjene za popunu robnih zaliha mogu se osiguravati i obnavljati ugovaranjem proizvodnje na temelju odluke Vlade.

Članak 18.

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima na kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetim u zakup.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, zbog nedostatka skladiš­nog prostora u određenim slučajevima robne zalihe mogu se skladištiti i u skladištima pravnih i fizičkih osoba.

Članak 19.

Vlada može svojom Uredbom, radi zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, odrediti pravne i fizičke osobe koje obav­ljaju gospodarsku djelatnost, koje su dužne držati zalihe određene robe kao dio robnih zaliha.

Uredbom iz stavka 1. ovoga članka Vlada će propisati uvjete za čuvanje zaliha, način postupanja sa zalihama te prava i obveze pravnih i fizičkih osoba koje čuvaju zalihe.

Članak 20.

Poslovi uskladištenja u skladištima iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona mogu se povjeriti pravnim i fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: skladištari).

Prava i obveze u svezi s uskladištenjem iz stavka 1. ovoga članka uređuju se ugovorom između skladištara i Ravnateljstva.

Poslovi uskladištenja ne mogu se povjeriti pravnim i fizičkim osobama kojima je u posljednje dvije godine pravo­moćnom sudskom odlukom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane rada, niti skladištarima koji su zbog nemara prouzročili pad kvalitete robe i umanjenje tržišne vrijednosti robe u vlasništvu Ravnateljstva.

Članak 21.

Neiskorištena skladišta i oprema u vlasništvu države, a kojima raspolaže Ravnateljstvo, mogu se dati u zakup pravnoj i fizičkoj osobi na određeno vrijeme.

Iznimno, skladišta i oprema iz stavka 1. ovoga članka mogu se dati u zakup i bez naknade, uz uvjet tekućeg i investicijskog održavanja.

Prava i obveze po osnovi zakupa reguliraju se ugovorom.

Članak 22.

Roba, oprema, odnosno proizvodi koji su uskladišteni kod pravnih i fizičkih osoba iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona ne mogu biti predmetom ovrhe niti osiguranja potraživanja trećih osoba prema toj pravnoj i fizičkoj osobi.

Na robi državnih robnih zaliha osoba iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona kod koje je uskladištena roba robnih zaliha, nema na toj robi, skladištu ili opremi pravo pridržaja niti založno pravo.

U slučaju pokretanja stečajnog postupka nad osobom iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona kod koje je uskladištena roba iz robnih zaliha, priznaje se izlučno pravo u korist Ravnateljstva na temelju ugovora o uskladištenju (u količini i kvaliteti određe­noj ugovorom, odnosno u novčanoj protuvrijednosti u slučaju da robe nema).

V. RAČUNOVODSTVO ROBNIH ZALIHA

Članak 23.

U Ravnateljstvu se vodi računovodstvo sredstava robnih zaliha sukladno propisima o vođenju računovodstva korisnika pro­ra­ču­na.

Rezultati poslovanja s robnim zalihama utvrđuju se godiš­njim obračunom. Uz godišnji obračun Vladi se dostavlja izvješće o poslovanju s robnim zalihama s pregledom stanja robe i sredstava za osiguranje skladišnog prostora.

Članak 24.

Kvartalna i godišnje izvješće o upravljanju robnim zalihama sačinjavaju prikaz ostvarenih prihoda i izdataka poslovanja, stanje obveza i potraživanja, prikaz stanja robnih zaliha, prodaje i nabave robe, kontrole državnih robnih zaliha, prelokacije robe, realizaciju odluka i zaključaka Vlade Republike Hrvatske, osiguranje skladišnog prostora za smještaj državih robnih zaliha i pregled poduzetih pravnih postupaka.

VI. NADZOR

Članak 25.

Nadzor nad provedbom ugovora o uskladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha provodi Ravnateljstvo.

Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se stalno tijekom cijele godine provjerom knjigovodstvenog i količinskog stanja robe, te provjerom stanja kakvoće i uporabljivosti robe.

U obavljanju poslova nadzora iz stavka 1. ovoga članka Rav­nateljstvo ima pravo i obvezu:

– narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku,

– narediti premještanje robe na trošak skladištara, ako se ocijeni da je ugrožena zaštita i očuvanje robnih zaliha,

– podnijeti zahtjev, odnosno prijavu za pokretanje prekršaj­nog, odnosno kaznenog postupka,

– raskinuti ugovor,

– pokrenuti druge postupke sukladno posebnim zakonima radi zaštite i očuvanja robnih zaliha.

Za provođenje nadzora iz stavka 2. ovoga članka, Ravnateljstvo može angažirati i druga državna i stručna tijela.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona koje se odnose na provedbu ugovora o uskladištenju i čuvanju robnih zaliha i stanju zaliha, prema odluci Vlade Republike Hrvat­ske mogu obavljati gospodarski inspektori Državnog inspek­torata.

Članak 26.

Pravne i fizičke osobe kojima je ugovorom povjereno obav­ljanje poslova u svezi s robnim zalihama dužne su omogućiti pregled robe, skladišta i objekata u kojima se proizvodi ili nalazi roba robnih zaliha i staviti na uvid svu potrebnu dokumentaciju iz poslovanja s robnim zalihama, te omogućiti ovlaštenim službenicima Ravnateljstva izuzimanje i premještaj robe.

U slučaju onemogućavanja kontrole ili ometanja ovlaštenih službenika Ravnateljstva, Ravnateljstvo će radi zaštite robe iz robnih zaliha, sukladno zakonu, zatražiti intervenciju mjerodavnih državnih tijela.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 27.

Fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi s kojom je sklopljen ugovor o uskladištenju robe iz robnih zaliha, koja tom robom protivno odredbama ugovora iz članka 20. ovoga Zakona neovlašteno raspolaže ili joj promjeni namjenu, kaznit će se za kazneno djelo zatvorom od jedne do pet godina.

Članak 28.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

- ako se ne pridržava ugovora o uskladištenju i čuvanju robnih zaliha (članak 20. stavak 2.),

– ako se ne pridržava ugovora o zakupu skladišta i opreme (članak 21. stavak 3.),

– ako ne postupi po rješenju Ravnateljstva (članak 25.),

– ako spriječi ovlaštenog službenika Ravnateljstva i drugih ovlaštenih tijela u poslovima nadzora (članak 26.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Bilancu iz članka 9. ovoga Zakona i Godišnji program iz članka 10. ovoga Zakona Vlada će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja Bilance i Godišnjeg programa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se Program stalnih robnih zaliha iz članka 10. i Godišnji program stalnih zaliha iz članka 11. Zakona o državnim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 68/98.).

Članak 30.

Obvezuje se Ravnateljstvo, da nakon donošenja Bilance i Godišnjeg programa iz članka 29. ovoga Zakona izvrši popis robe i skladišta državnih robnih zaliha, te ugovore o skladištenju robnih zaliha sklopljene do stupanja na snagu ovoga Zakona uskladi s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana donošenja Godišnjeg programa.

Članak 31.

Roba iz robnih zaliha koja prema Bilanci više ne bude predstavljala robne zalihe, te roba koja predstavlja tržišne robne zalihe stvorene do stupanja na snagu ovoga Zakona prodat će se prema tržišnim uvjetima.

Novčana sredstva ostvarena prodajom robe rasporedit će se:

– za stvarenje robnih zaliha,

– za osiguranje potrebnoga skladišnog prostora i opreme za smještaj i čuvanje robnih zaliha,

– za troškove poslovanja s robnim zalihama,

– za pokriće gubitaka u poslovanju s robnim zalihama,

– neiskorištena sredstva prihod su državnog proračuna,

– o rasporedu sredstava odlučuje Vlada.

Članak 32.

Do ustrojavanja Ravnateljstva iz članka 7. ovoga Zakona, upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi s robnim zalihama obavlja Ministarstvo gospodarstva – Ravnateljstvo za robne zalihe kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva.

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o državnim robnim zalihama (»Narodne novine«, br. 68/98.).

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 333-01/02-01/01
Zagreb, 11. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

POPIS ROBE KOJA MOŽE ČINITI STRATEŠKE ROBNE ZALIHE

Red.	Vrsta robe				Način osiguranja
br.						u robi	u novcu
1	2					3	4
	I. ŽITARICE I PRERAĐEVINE
1.	Pšenica					x
2.	Kukuruz					x
3.	Riža						x
4.	Tjestenina					x
	II. MESO I MESNE
	KONZERVE
5.	Goveđe meso				x
6.	Svinjsko meso				x
7.	Mesne konzerve				x
8.	Riblje konzerve				x
	III. MLIJEKO I MLIJEČNE
	PRERAĐEVINE
9.	Mlijeko u prahu				50%	50%
10.	Sir topljeni					x
11.	Sir polutvrdi					x
12.	Mlijeko trajno					x
	IV. MASNOĆE
13.	Biljna mast					x
14.	Mat životinjskog porijekla			x
	V. ZASLAĐIVAČI
15.	Šećer					x
16.	Med						x
	VI. SOL I ZAČINI
17.	Kuhinjska sol				x
18.	Vegeta						x
19.	Papar						x
20.	Mljevena paprika				x
21.	VII. KONZERVIRANO
	POVRĆE						x
22.	VIII. VOĆNA MARMELADA				x
23.	IX. KAVA					x
24.	X. JUHE KONCENTRAT				x
25.	XI. JAJA					x
	XII. OSTALO
26.	Cjelodnevni suhi obrok			x
27.	Dječja hrana voćna				x
28.	Dječja hrana mliječna				x
	I. NAFTNI DERIVATI
1.	Eurodizel-Diesel gorivo			x
2.	Diesel gorivo DS-brod.			x
3.	Motorni benzin BMB 95			x
4.	Motorni benzin MB i BMB 98		x
5.	Mlazno gorivo GM-1			x
6.	Mazut					x
7.	II. ANTIFRIZ				x
	III. GRAĐEVINSKI
	MATERIJALI
8.	Betonsko željezo - rebrasto
	i glatko					x
9.	Cement						x
10.	Opekarski proizvodi				x
11.	IV. BIJELI LIM ili steromal			x
	V. PROIZVODI OD
	PLASTIČNIH MASA
12.	Plastične folije				x
13.	Plastične cijevi za vodovod,
	kanalizaciju i plinovod				x
	VI. PAPIR I KARTON
14.	Roto-papir					x
15.	Kartonska ljepenka				x
	VII. DUHANSKI PROIZVODI
16.	Cigarete					x
	VIII. AKUMULATORI I
	ELEKTROLIT
17.	Akumulatori					x
18.	Elektrolit					x
	IX. VOZILA, AGREGATI
	I PUMPE
19.	Antiakcident				x
20.	Reanimobil				x
21.	Plovila					x
22.	Višenamjenske cisterne			x
23.	Agregati				x
24.	Pumpe za vodu				x
25.	Metlenice				x
26.	Naprtnjače				x
28.	Potopne pumpe				x
	X. OPREMA I ROBA ZA
	OPSKRBU, SMJEŠTAJ I
	ZDRAVSTVENO ZBRI-
	NJAVANJE STANOVNIŠTVA
	a)  Oprema
28.	Mobilna bolnica modulskog tipa		x
29.	Kontejneri za stanovanje		x
30.	Auto kamp prikolice			x
31.	Šatori					x
32.	Vreće za mrtvace			x
33.	Vreće za spavanje			x
34.	Poljski ležajevi			x
35.	Jastuci					50%	50%
36.	Jastučnice				50%	50%
37.	Deke					50%	50%
38.	Plahte					50%	50%
39.	Spremnici za vodu			x
40.	Sanitarna oprema			x
41.	Oprema za zbrinjavanje otpada		x
42.	Pokretne kuhinje			x
43.	Komplet za jelo i piće			50%	50%
44.	Plinska svjetiljka s bocom		x
45.	Svjetiljka akulampa			x
46.	Svijeće					x
47.	Šibice					x
	b) Higijensko-kozmetički
	proizvodi
48.	Deterdžent za rublje				x
49.	Deterdžent za suđe				x
50.	Pasta za zube					x
51.	Četkica za zube					x
52.	Sapun						x
	Papirnata konfekcija
53.	Toalet papir					x
54.	Papirnati ručnici				x
55.	Higijenski ulošci				x
56.	Pelene - dječje					x
57.	Pelene za inkontinenciju			x
	XI. SREDSTVA ZA
	ASANACIJU
58.	Sredstva za dezinfekciju vode
	i prostora	    			  50%	50%
59.	Sredstva za dezinsekciju	  	  50%	50%
60.	Sredstva za deratizaciju	    	  50%	50%