Zakon o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

NN 87/2002 (23.7.2002.), Zakon o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu

HRVATSKI SABOR

 

1447

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o po­ljoprivrednom zem­ljištu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. srp­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2684/2
Zagreb, 16. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU

Članak 1.

U Zakonu o po­ljoprivrednom zem­ljištu (»Narodne novine«, br. 66/01.) članak 67. mije­nja se i glasi:

»(1) Vlada Republike Hrvatske će pravnim s­ljednicima pri­jaš­­njih društveno-pravnih osoba na ­njihov zahtjev dati po­ljopriv­redno zem­ljište u prioritetnu koncesiju neposrednom pogod­bom u površini za koju dostave dokaz da su stekli kup­njom od fizičkih osoba, a u skladu s Programom raspolaga­nja po­ljoprivrednim zem­ljištem.

(2) Dokazom o kup­nji smatra se kupoprodajni ugovor.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su zahtjev sa potrebnom dokumentacijom dostaviti Ministarstvu po­ljoprivrede i šumarstva do 1. listopada 2002.

(4) Istekom navedenog roka osoba iz stavka 1. ovoga članka gube pravo stjeca­nja koncesije neposrednom pogodbom.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/02-01/02
Zagreb, 11. srp­nja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.