Zakon o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

NN 87/2002 (23.7.2002.), Zakon o izmjeni Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

HRVATSKI SABOR

1448

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o suzbija­nju zlouporabe opojnih droga, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. srp­nja 2002.

Broj: 01-081-02-2685/2
Zagreb, 16. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Članak 1.

U Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, br. 107/01.) u članku 54. stavku 3. riječi: »točke 2.« zamjenjuju se riječima: »točke 1., 2.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 530-08/02-01/02
Zagreb, 11. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.