Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

NN 87/2002 (23.7.2002.), Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

1455

Na temelju članka 321., stavka 2., točke 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 59/96) ministar pomorstva, prometa i veza u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O TURISTIČKOJ I OSTALOJ SIGNALIZACIJI
NA CESTAMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju vrsta, značenje, oblik, boja, dimenzije i postavljanje turističke i ostale signalizacije na cestama.

Članak 2.

Turistička i ostala signalizacija je namijenjena obavješta­vanju sudionika u prometu o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima te ostalim objektima i sadržajima u naselju.

Članak 3.

Turističku signalizaciju na cestama čine:

1. znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima;

2. znakovi za usmjeravanje prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima;

3. znakovi za pružanje turističkih i drugih informacija.

Ostalu signalizaciju u smislu ovog Pravilnika čine:

1. znakovi za izraz dobrodošlice;

2. znakovi obavijesti za usmjeravanje prema poslovno - trgovačkim objektima i centrima, važnim objektima i sadržajima u naselju te ostalim javnim prostorima (izložbe, sajmovi) koji zbog svoje namjene privlače veći broj ljudi.

Članak 4.

Na znakovima turističke signalizacije mogu se nalaziti nazivi turističkih odredišta i simboli pojedinih turističkih objekata, odnosno nazivi i simboli zajedno.

Na znakovima ostale signalizacije mogu se nalaziti nazivi i simboli odredišta na koje znakovi upućuju.

Na znakovima turističke i ostale signalizacije mogu se koristiti simboli koji se upotrebljavaju na prometnim znakovima iz skupine znakova obavijesti ili simboli priloženi u dodatku ovog Pravilnika.

Članak 5.

Na turističkoj i ostaloj signalizaciji natpisi se ispisuju latinič­nim pismom u pravilu malim slovima prema HRN 1114.

Dvojezični nazivi moraju biti napisani na način da je prvi naziv na hrvatskom jeziku, a potom na jeziku nacionalne manjine.

Nazivi se mogu napisati i na stranim jezicima.

Članak 6.

Znakovi turističke i ostale signalizacije na autocestama i brzim cestama (u daljnjem tekstu autoceste) moraju imati prema HRN 1114 boje retrorefleksiju klase 2, a na ostalim cestama klase 1.

Kada se turistički znakovi postavljaju s drugim prometnim znakovima moraju biti istih retroreflektirajućih svojstava.

Članak 7.

Turistička i ostala signalizacija postavlja se u skladu s odred­bom članka 80. i 83. Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.

Turistička i ostala signalizacija postavlja se s desne strane uz kolnik, u smjeru kretanja vozila.

Članak 8.

Znakovi turističke i ostale signalizacije ne smiju se postav­ljati između prometnih znakova propisanih Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama, s njima kombinirati ili postavljati na istom mjestu.

Članak 9.

Iznimno od odredbi članka 8. turistički znakovi koji se odnose na sadržaje iz članka 41. ovog Pravilnika, mogu se, ako to dopuštaju uvjeti o postavljanju prometne signalizacije, postaviti zajedno s prometnim znakovima obavijesti i to na sljedeći način:

– kao umetnuto smeđe polje, te

– kao zaseban znak, na istom stupu uz prometni znak »putokaz« (350).

Članak 10.

Kulturne, prirodne, povijesne i turističke znamenitosti, pod­ruč­ja i objekti na koje se upozorava i u koje se vodi promet s turističkom i drugom signalizacijom obavijesti, moraju pored ostalih uvjeta ispunjavati i sljedeće:

1. znamenitost, područje ili objekt mora biti uvršten u popis kulturne, povijesne ili prirodne vrijednosti;

2. znamenitost, područje ili objekt mora biti u općem interesu i njega je u pravilu moguće posjetiti tijekom cijele godine;

3. pristup do znamenitosti, područja ili objekta mora biti siguran i lako dostupan širokom krugu sudionika u prometu kojima je namijenjen,

4. znamenitost, područje ili objekt mora imati dovoljno parkirališnih mjesta, izgrađene sanitarne prostore i organiziran prihvat gostiju.

Članak 11.

Turistička i ostala signalizacija postavlja se na osnovu odobrenja nadležnog subjekta, prema postupku propisanom Zakonom o javnim cestama.

Ako znakovi iz prethodnog stavka nisu uključeni u prometni projekt ceste, isti će se postavljati i održavat na teret tražitelja.

Članak 12.

Grafički prikazi znakova turističke i ostale signalizacije dani u ovom Pravilniku su približni i obavijesnog su karaktera.

Članak 13.

Uz ovaj Pravilnik otiskani su prilozi koji čine njegov sastav­ni dio, i to: kazalo boja (prilog 1) i dodatni simboli (prilog 2).

II. TURISTIČKI ZNAKOVI OBAVIJESTI O KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA

Članak 14.

Turistički znakovi obavijesti o kulturnim, povijesnim, prirod­nim i turističkim znamenitostima jesu:

1.              znak »obavijesna ploča za kulturnu znamenitost ili objekt« (10), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom označava smjer i udaljenosti do kulturne znamenitosti ili objekta.

 

10

2. znak »obavijesna ploča za povijesnu znamenitost ili objekt« (11), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom ozna­čava naziv, vrstu te smjer i udaljenosti do povijesne znamenitosti ili objekta.

 

 

11

2.              znak »obavijesna ploča za područje prirodne znamenitosti« (12), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom označava naziv, vrstu te smjer odvajanja i udaljenost do mjesta od koga se odvaja cesta koja vodi do znamenitosti na koju se znak odnosi.

 

 

12

3.              znak »obavijesna ploča za turističku znamenitost ili objekt« (13), natpisom, simbolom ili likovnim prikazom označa­va naziv, vrstu te smjer i udaljenosti do turističke znamenitosti ili objekta.

 

 

13

5. znak »oznaka turističke ceste« (14), označava mjesto na cesti, od kojeg je cesta ili njen dio proglašen kao turistička cesta (vinska, obalna, panoramska, planinska).

 

14

Članak 15.

Turistički znakovi obavijesti imaju oblik pravokutnika ili kvadrata.

Turistički znakovi obavijesti sadrže naziv, simbol ili likovni prikaz turističkog odredišta i udaljenost u kilometrima do određe­ne znamenitosti, objekta ili mjesta od kojeg se kreće prema toj znamenitosti.

Pored toga na znaku se mogu naći i neka detaljnija objašnje­nja vezana za turističko odredište.

Članak 16.

Osnovna boja turističkog znaka obavijesti je smeđa, a rubovi su bijele boje.

Umetnuta polja i natpisi na turističkim znakovima obavijesti su bijele boje, a simboli su, u pravilu, crne boje.

Članak 17.

Veličine turističkih znakova obavijesti jesu:

1. na autocestama do 10 m2;

2. na državnim cestama do 6 m2;

3. na ostalim cestama do 4 m2.

Članak 18.

Veličina simbola i grafičkog prikaza na turističkim znakovima obavijesti mora biti prepoznatljiva i razmjerna veličini turis­tič­kog znaka.

III. TURISTIČKI ZNAKOVI ZA USMJERAVANJE PREMA KULTURNIM, POVIJESNIM, PRIRODNIM I TURISTIČKIM ZNAMENITOSTIMA

1. Turistički putokazni znakovi

Članak 19.

Turistički putokazni znakovi su znakovi koji označuju smjer prema kulturnim, povijesnim, prirodnim i turističkim znamenitostima i objektima.

Turistički putokazni znakovi jesu:

1.              znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema kulturnim znamenitostima ili objektu« (20), označava smjer kojim se kreće do naznačene znamenitosti ili objekta;

 

 

20

2. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema povijesnoj znamenitosti ili objektu« (21), označava smjer kretanja do naznačene znamenitosti ili objekta;

 

21

3. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema prirodnoj znamenitosti ili objektu« (22), označava smjer kretanja do naznačene znamenitosti ili objekta;

 

22

4. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema turističkom objektu u naselju« (23), označava vrstu i naziv te smjer kretanja do naznačenog objekta;

 

23

5. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema javnom objektu ili prostoru kojem se prilazi od turističke ceste« (24).

 

24

6. znak »putokazna ploča za usmjeravanje prema auto kampu« (25).

 

25

Članak 20.

Turistički putokazni znak ima oblik pravokutnika na kojem je strelica i jedno polje sa simbolom, te jedan ili dva natpisa, odnosno natpis i udaljenost.

Položaj strelice i simbola na putokaznom znaku su:

– s lijeve strane znaka kada se odnose na smjer »ravno« i »lijevo«,

– s desne strane kada, se odnose na smjer »desno«.

 Članak 21.

Turistički putokazni znak ima podlogu smeđe boje.

Umetnuta polja, natpisi i strelice su bijele boje, a simboli su, u pravilu, crne boje.

Članak 22.

Veličine stranica turističkog putokaznog znaka, u pravilu, su: 30 x 100 cm i 30 x 160 cm.

Duljina turističkog putokaznog znaka određuje se prema duljini natpisa na znaku.

Iznimno, ako se postavlja na isti stup s prometnim znakom, »putokaz« (350), ima dužinu putokaza.

Visina slova, u pravilu, iznosi 14 cm.

Bijelo polje simbola je kvadratno, veličine 20 x 20cm.

2. Turističke putokazne ploče i putokazni panoi za
smje­štajne objekte (hoteli, aparthoteli, pansioni,
kampovi i dr.)

Članak 23.

Turističke putokazne ploče i putokazni panoi za smještajne objekte označuju prilaze pojedinačnim hotelima, motelima i pansionima, u urbanim zonama i turističkim naseljima.

Članak 24.

Turističke putokazne ploče i putokazni panoi za smještajne objekte čine sljedeći znakovi:

1. znak »putokazna ploča za smještajne objekte« (40), ozna­čuje pojedinačni hotel, motel i pansion u koji vodi cesta na koju putokazna ploča upućuje;

 

40

2. znak »putokazni pano za smještajne objekte« (41), ozna­čuje smjerove na kojima se nalaze hoteli, moteli i pansioni koji su na panou naznačeni;

 

41

Članak 25.

Turistička putokazna ploča za smještajne objekte i pansione ima oblik pravokutnika.

Visina slova je, u pravilu, 14 cm.

Veličina stranice putokazne ploče (40) je, u pravilu, 30 x 100 cm.

Kod turističke putokazne ploče s nizom putokaza, duljina se određuje po najdužem natpisu, tj. nazivu hotela.

Članak 26.

Znak »putokazni pano za smještajne objekte« (41) je kvad­ratnog ili pravokutnog oblika maksimalne veličine 8 m2. Osnovna boja putokazne ploče i panoa je bijela, natpisi i strelice su crne boje, a rubovi i ostale crte su smeđe.

Članak 27.

Na gornjem dijelu turističke putokazne ploče s pojedinačnim putokazima velikim slovima se ispisuje vrsta smještajnog objekta.

Ispod ovog natpisa ispisuju se nazivi s oznakom kategorije hotela, aparthotela ili pansiona grupirani po smjerovima, prvo lijevo, a zatim desno.

Polje na kojem stoji natpis je za polovicu veće od polja za putokaze koji se nalaze ispod nje.

Položaj strelica koje označuju smjer kretanja na putokazu i putokaznoj ploči mora odgovarati položaju prometnica na terenu.

Članak 28.

Kada se na ulazu u grad ili naselje postavlja putokazni pano za hotele (41) na njemu moraju biti ispisani nazivi svih hotela u gradu ili naselju.

IV. ZNAKOVI ZA PRUŽANJE TURISTIČKIH
I DRUGIH INFORMACIJA

Članak 29.

Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama utvrđeni su sljedeći prometni znakovi za pružanje turističkih informacija:

– znak »informacija« (326),

– znak »hotel ili motel« (327),

– znak »marina« (333),

– znak »kavana« (334),

– znak »teren uređen za izletnike« (335),

– znak »teren za kampiranje pod šatorima« (336a),

– znak »teren za kampiranje u prikolicama« (336b),

– znak »teren za kampiranje pod šatorima i u prikolicama« (336c),

– znak »planinarski dom« (337).

Članak 30.

Znakovi za pružanje turističkih informacija su sljedeći:

1. znak »turističke informacije za određenu ponudu« (50), upućuje na mjesta na kojima se mogu dobiti određene turističke ponude;

 

50

2. znak »turističko-informativna ploča« (51), postavlja se na odmorištima i drugim prostorima uz cestu koji su namijenjeni odmoru, a sudionicima u cestovnom prometu pruža detaljnije informacije vezane za turizam u naselju, području ili županiji u kojoj se nalaze.

 

51

Članak 31.

Znak »turističke informacije za određenu ponudu« (50) je pravokutnog ili kvadratnog oblika veličine 6 m2.

Podloga znaka je smeđe boje, a na umetnutim bijelim poljima su simboli i slova crne boje.

Dopunska ploča je bijela s crnim slovima.

Članak 32.

Znak »turistička informativna ploča« (51) je pravokutnog oblika, veličine do 10 m2.

Uz ovaj znak, u pravilu se postavlja i znak »turističke informacije« (326).

Turistička informativna ploča ima osnovnu podlogu smeđe boje.

V. OSTALA SIGNALIZACIJA

1. Znakovi za izraz dobrodošlice

Članak 33.

Turistički znakovi za izraz dobrodošlice na ulazu u državu, županiju, turističku rivijeru, grad ili općinu, jesu:

1.              znak »dobrodošli u Republiku Hrvatsku« (60), sudionicima u cestovnom prometu izražava dobrodošlicu neposredno po ulazu na teritorij Republike Hrvatske;

 

 

60

2.              znak »doviđenja« (61), sudionicima u cestovnom prometu neposredno prije izlaska s teritorija Republike Hrvatske, izražava pozdrav s riječju »doviđenja«;

 

61

3. znak »dobrodošli u županiju« (62), sudionicima u cestovnom prometu na ulazu u županiju simbolom i tekstom ili likovnim prikazom i tekstom daje informaciju o županiji ili izražava dobrodošlicu;

 

62

4. znak »dobrodošli na turističku rivijeru« (63), sudionicima u cestovnom prometu izražava dobrodošlicu na ulazu na područje rivijere na jadranskoj obali;

 

63

5. znak »dobrodošli u Grad« (64), sudionicima u cestovnom prometu izražava dobrodošlicu na području Grada;

 

64

6. znak »dobrodošli u općinu« (65), sudionicima u cestovnom prometu izražava dobrodošlicu na području općine;

 

 

65

Članak 34.

Znakovi za izraz dobrodošlice su pravokutnog ili kvadratnog oblika. Najveće dopuštene veličine znakova dobrodošlice jesu:

1. znak »dobrodošli u Hrvatsku« (60) i znak »doviđenja« (61), na autocestama je do 12 m2, a na ostalim cestama 6 m2,

2. znak »dobrodošli u županiju« (62) do 6 m2,

3. znak »dobrodošli na rivijeru« (63) do 6 m2,

4. znak »dobrodošli u grad« (64) do 4 m2,

5. znak »dobrodošli u općinu« (65) do 2m2.

Članak 35.

Znakovi izraza dobrodošlice imaju podlogu bijele boje sa smeđim rubom, a natpisi, simboli i slikovni prikaz su u više boja.

2. Obavijesni putokazi i obavijesne ploče za druge objekte i sadržaje u naselju

Članak 36.

Obavijesni putokazi i obavijesne ploče su znakovi koji upućuju prema poslovno-trgovačkim centrima i zonama, važnim objektima i sadržajima u naselju (muzej, kazalište, željeznička postaja, garaža, bolnica, hitna pomoć, ljekarna i dr.) i oba­vje­štavaju o održavanju izložbi, sajmova i drugo.

Obavijesni putokazi i obavijesne ploče jesu:

1.      znak »obavijesni putokaz« (70), upućuje na poslovno-trgovački centar ili objekt u naselju;

 

 

70

2.      znak »obavijesna ploča« (71), obavještava o poslovno-trgovačkim centrima i sadržajima u naselju ili o održavanju izložbi i sajmova.

 

 

71

Članak 37.

Obavijesni putokazi su pravokutnog oblika dimenzija 30 x100 cm i 30 x160 cm.

Obavijesne ploče su pravokutnog oblika veličine do 6 m2. Podloga je crne boje sa žutim natpisima i rubom.

U obavijesnom znaku osim naziva može biti i simbol objekta ili sadržaja koji se naznačuje.

Obavijesna ploča sadrži nazive, simbol i slikovni prikaz (plan) objekta.

VI. POSTAVLJANJE TURISTIČKE I OSTALE SIGNALIZACIJE

1. Općenito o postavljanju turističke i ostale signalizacije

Članak 38.

Mjesta postavljanja, visina i položaj turističke i ostale signalizacije obavijesti moraju biti takvi da:

2. ne zaklanjaju postavljene prometne znakove;

3. ne odvraćaju pozornost vozača od postavljenih prometnih znakova;

4. ne ugrožavaju kretanje pješaka,

5. nisu zaklonjena pješacima i parkiranim vozilima.

Članak 39.

Turistička znakovi postavljaju se u blizini turističke znamenitosti na koju se odnose, na zadnjem raskrižju javne ceste s pristupnom cestom koja vodi do naznačenog odredišta.

Za kulturne, prirodne, povijesne i turističke znamenitosti od osobitog značaja, znakovi se mogu postavljati počev od najbližeg važnog raskrižja na autocesti, državnoj ili županijskoj cesti.

Članak 40.

Ispred raskrižja od kojeg se odvaja cesta koja vodi prema turističkoj znamenitosti postavlja se samo jedna turistička obavijesna ploča.

Turistička obavijesna ploča za slučaj iz stavka 1. ovog članka postavlja se:

1. na autocestama 500 m do 1500 m prije prvog najavnog znaka koji se odnosi na čvorište;

Ispod Turističke obavijesne ploče može se postaviti dopunska ploča sa ispisom naziva izlaza i udaljenosti u km;

2. na državnim cestama izvan naselja, u pravilu, na udaljenosti najmanje 250 metara od prvog prometnog znaka koji obav­ještava o smjeru vožnje u raskrižju;

3. na drugim cestama izvan naselja, u pravilu, na udaljenosti najmanje 150 metara ispred prvog prometnog znaka, koji oba­vještava o smjeru vožnje u raskrižju, na cestama unutar naselja, u pravilu na udaljenosti najmanje 100 metara ispred raskriž­ja.

Turistička znamenitost na koju se odnosi obavijesna ploča, u pravilu, je udaljena do 30 km od mjesta odvajanja ceste koja do nje vodi.

Ako je za isto čvorište prostorno vezano više znamenitosti istog ranga, na Turističkoj obavijesnoj ploči mogu biti naznačene sve te znamenitosti.

Članak 41.

Turistički putokazni znak (20), (21), (22) i (23) se, u pravilu, postavlja na cesti gdje upozorava na turistički važnu znamenitost kada je promet prema odredištu znatan ili je cestovna veza koja vodi do odredišta s glavne ceste teško uočljiva.

Članak 42.

Turistički znakovi za usmjeravanje prema kulturnim (20), povijesnim (21), prirodnim (22) i turističkim (23) znamenitostima te javnim objektima unutar područja znamenitosti u naselju se smiju postavljati unutar područja odnosno naselja, u pravilu na udaljenosti najmanje 30 metara ispred prvog prometnog znaka obavijesti koji obavještava o smjeru vožnje u raskrižju.

Članak 43.

Na gospodarske objekte i ustanove (zabavni park, izletnička gostionica, područje umjetničkog obrta i dr.) se smije upozoriti putokaznim znakom (24) samo onda kada sadržaj ima i kulturno značenje te je pretežno prilagođen turizmu i privlači određeni turistički promet.

Članak 44.

Putokazi za hotele, motele i pansione (40) postavljaju se na mjestima gdje postoje poteškoće u izboru pravca kretanja prema istim.

Članak 45.

Ako u naseljenom mjestu postoji više hotela i motela, označavanje se izvodi na način da se na ploči (41) i (42) nalaze svi hoteli.

Tako veći broj različitih hotela označava se nizom pojed­i­načnih putokaza za hotele.

Pojedinačni putokazi za hotele se međusobno razdvajaju pomoću linija ili pomoću slobodnog međuprostora.

Članak 46.

Turistički znakovi za davanje turističkih i drugih informacija (50 i 51) postavljaju se na površinama koje nisu namijenjene prometu, a da pri tome ne ometaju kretanje pješaka.

Članak 47.

Obavijesni putokazi i obavijesne ploče (70) i (71) mogu se postavljati na cestama u naselju, u pravilu, na udaljenosti najmanje 100 m ispred raskrižja.

2. Postavljanje turističke i ostale signalizacije

Članak 48.

Na autocestama se mogu postaviti samo turistički znakovi obavijesti (10), (11), (12), (13) i (14) i znakovi za izraz dobrodošlice u državu (60 i 61).

Članak 49.

Na autocesti se mogu postavljati samo turistički znakovi obavijesti koji se odnose na:

– gradove i objekte iz popisa svjetske kulturne i povijesne baštine,

– izdvojene objekte kulturne i povijesne baštine najvišeg međunarodnog i nacionalnog ranga,

– nacionalne parkove,

– toplice,

– olimpijski sportski centri.

Članak 50.

Sadržaj turističkih znakova obavijesti kada se postavljaju na autocesti odnosi se na znamenitosti i objekte iz članka 49. ovog Pravilnika, kada su vidljivi s autoceste, u čijoj blizini autocesta prolazi ili do kojih izravno vodi cesta koja se od autoceste odvaja.

Članak 51.

Turistički znakovi obavijesti na autocesti ne smiju biti u zajedničkom vidokrugu s ostalim prometnim znakovima.

Članak 52.

Turistički znakovi obavijesti na autocesti ne smiju se postav­ljati jedan blizu drugog.

Međusobna udaljenost dvaju turističkih znakova obavijesti je minimalno 500 m. Kada se prema više turističkih sadržaja izlazi na istom čvoru autoceste svi sadržaji se mogu ispisati na jednom znaku.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Turistička i ostala signalizacija na cestama koja nije u skladu s ovim Pravilnikom, a zatekne se na cestama na dan njegova donošenja, mora se zamijeniti odnosno ukloniti do 31. prosinca 2005.

Turistička i ostala signalizacija koja nije predviđena ovim Pravilnikom, a zatekne se na cestama na dan njegova donošenja, mora se ukloniti do 31. prosinca 2002. godine.

Članak 54.

Znakovi turističke i ostale signalizacije se proizvode, postav­ljaju i održavaju u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ovim Pravilnikom, Zakonom o javnim cestama, Pravilnikom o održavanju i zaštiti javnih cesta, normama te smjernicama za provedbu ovog Pravilnika i njegovih pojedinih dijelova.

Smjernice, pravila i tehničke uvjete za provedbu ovog Pravil­nika i njegovih pojedinih dijelova, prema potrebi, donosi ministar pomorstva, prometa i veza na prijedlog Hrvatskih cesta.

Članak 55.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe glave IV. Pravilnika o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (»Narodne novine«, broj 59/2000).

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/19
Urbroj: 530-01-02-7
Zagreb, 17. srpnja 2002.

Ministar
Mario Kovač, dipl. iur., v. r.