Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

NN 87/2002 (23.7.2002.), Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1460

Na temelju članka 103. stavka 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O RADNOM VREMENU U ZDRAVSTVENIM USTA­NOVAMA KOJE IMAJU SKLOPLJENI UGOVOR O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SA HRVAT­SKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se raspored radnog vremena te početak i završetak radnog vremena u zdravstvenim ustanovama koje imaju sklopljeni ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 2.

Raspored radnog vremena, a posebno početak i završetak radnog vremena utvrđuje se općim aktom zdravstvene ustanove iz članka 1. ovoga Pravilnika, u skladu s ovim Pravilnikom i drugim propisima, vodeći računa o djelatnosti ustanove, procesu rada u pojedinim njezinim dijelovima, godišnjem dobu te potrebama osiguranih osoba Zavoda (u daljnjem tekstu: osigurane osobe) uz poštivanje načela kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Određivanje početka i kraja radnog vremena u pojedinim dijelovima zdravstvene ustanove kao i preraspodjelu radnog vremena kada se za to ukaže potreba provodi ravnatelj ustanove.

Članak 3.

Raspored radnog vremena od 40 sati tjedno, odnosno odgo­varajućeg ukupnog mjesečnog fonda sati u zdravstvenim ustanovama mora biti utvrđen tako da osigurava dostupnost zdrav­stvene zaštite osiguranim osobama tijekom svih dana u tjednu.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite ne mora se osigurati redoviti rad nedjeljom i blagdanom ako je to područje pokriveno jednim od oblika organizirane stalne hitne zdravstvene službe.

Članak 4.

Pri utvrđivanju početka i kraja redovitog radnog vremena, osim stalnih dežurstava ili pripravnosti u određenim zdravstvenim ustanovama, ravnatelji trebaju uzeti u obzir i strukturu stanov­ništva s obzirom na dob, spol, vrstu zaposlenja i pobol, prometne i zemljopisne značajke područja te osobitosti sezonskog pove­ćanja broja stanovništva.

Članak 5.

U ustanovama primarne zdravstvene zaštite redoviti rad ordinacija organizira se svakim radnim danom u tjednu, a subotom mora redovito raditi najmanje jedna četvrtina od ukupnog broja ordinacija svake pojedine struke primarne zdravstvene zaštite (opće ili obiteljske medicine, stomatologije, ginekologije i pedijatrije). Rad subotom ulazi u tjednu normu od 40 radnih sati, odnosno u ukupni mjesečni fond sati, a organizira se preraspodjelom redovitog radnog vremena u tijeku jednog mjeseca.

Za vrijeme korištenja dana tjednog odmora, bolovanja ili edukacije, ako taj dan pada na radni dan, bolesnika preuzima drugi zdravstveni radnik prema rasporedu naznačenom na vratima svake ordinacije.

Članak 6.

U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima rade radnici koji ne obavljaju kućne posjete, norma od 40 sati tjedno, odnosno odgovarajući fond sati mjesečno obavlja se tako da rad kroz cijelu godinu počinje u 7.00 sati i završava u 14.30 sati u prijepodnevnoj smjeni. Poslijepodnevna smjena počinje radom u 13.00 sati i završava u 20.30 sati. Ako u istoj ordinaciji rade dva tima, tada poslijepodnevna smjena započinje u 13.30 sati i završava u 21.00 sat. Vrijeme od 13.30 do 14.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

Rad u smjenama organizira se pravilnom svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu. Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, tada je dužan organizirati rad prema odredbi stavka 1. ovoga članka s obvezom da najmanje dva radna dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni.

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotama prema odredbi stavka 1. članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

U ordinacijama primarne zdravstvene zaštite u kojima radnici osim rada u ordinaciji obavljaju i kućne posjete, kroz cijelu godinu radno vrijeme u ordinaciji počinje u 7.00 sati i završava u 13.30 sati u prijepodnevnoj smjeni. Kućni posjeti obavljaju se od 13.30 sati do 14.30 sati. U poslijepodnevnoj smjeni radno vrijeme u ordinaciji počinje u 13.00 sati i završava u 19.30 sati. Kućni posjeti obavljaju se od 19.30 sati do 20.30 sati. Ako u istoj ordinaciji rade dva tima, tada vrijeme od 13.00 do 13.30 sati služi za završetak rada prijepodnevne smjene i pripremu rada poslijepodnevne smjene.

Rad u smjenama organizira se pravilnom svakodnevnom izmjenom po načelu izmjene parnih i neparnih datuma u mjesecu. Ako u ordinaciji radi liječnički tim sam, tada je dužan organizirati rad prema odredbi stavka 1. ovoga članka s obvezom da najmanje dva radna dana u tjednu radi u poslijepodnevnoj smjeni.

Ostatak od 2,5 sata tjedno do punog mjesečnog fonda sati preraspodjeljuje se na rad subotom prema odredbi stavka 1. članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Za djelatnost patronaže u domovima zdravlja početak radnog vremena određuje se u 7.30 sati, a završetak u 15.30 sati.

Priprema za rad traje 30 minuta na početku radnog vremena, a ostatak radnog vremena su patronažni posjeti. Na kraju radnog vremena podnose se izvješća o posjetima voditelju patronaže.

Članak 9.

Radno vrijeme u specijalističkim ordinacijama u domovima zdravlja kao i u jedinicama u kojima se obavlja fizikalna terapija i drugi oblici rehabilitacije, ljekarničkim jedinicama i medicinsko-biokemijskom laboratoriju mora se organizirati sukladno član­ku 6. ovoga Pravilnika.

Radno vrijeme u drugim službama domova zdravlja mora se organizirati tako da se prilagodi potrebama ostalih službi doma zdravlja i stanovništva. U ovim službama potrebno je preraspodjelom radnog vremena održavati subotama barem najnužniji dio aktivnosti.

Članak 10.

Radno vrijeme u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite koje imaju sklopljen ugovor sa Zavodom, kao i u ordinacijama domova zdravlja u kojima je ugovoren zakup na temelju Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine« br. 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00) mora biti organizirano najmanje kao radno vrijeme iz članka 6. i 7. ovoga Pravilnika.

Zdravstveni radnici iz ordinacija navedenih u stavku 1. ovoga članka dužni su sudjelovati u službi hitne medicinske pomoći ako je, na temelju ugovora sa Zavodom, obavlja dom zdravlja na čijem se području nalazi njihova ordinacija, odnosno s kojim su sklopili ugovor o zakupu prostora.

Za organiziranje radnog vremena i službe hitne medicinske pomoći iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadležan je ravnatelj doma zdravlja.

Članak 11.

Početak rada u bolničkim i polikliničkim ustanovama radnim danom određuje se u 08.00 sati, a završetak u 16.00 sati.

Iznimno, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza rad u bolničkim i polikliničkim ustanovama počinje u 07.00 sati i završava u 15.00 sati za jutarnju smjenu. Za posebne potrebe rada početak radnog vremena prilagođava se potrebama organizacije rada prema načelima kontinuiranosti, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva.

Posebni uvjeti rada (dežurstvo, pripravnost) utvrđuju se ugovorom sa Zavodom.

Rad subotom u bolničkim i polikliničkim ustanovama organizira se preraspodjelom radnog vremena.

Članak 12.

Iznimno od odredbi ovog Pravilnika, u slučaju nastupa posebnih okolnosti koje nalažu drukčiji raspored radnog vremena zdravstvenih ustanova ili radnika, ministar zdravstva može odrediti i drukčiji početak i završetak radnog vremena, kao i drukčiju preraspodjelu radnog vremena, do isteka posebnih okolnosti.

Članak 13.

Obavijest o početku i završetku radnog vremena pojedinih ustanova ustrojbenih jedinica ustanova, službi i ordinacija mora biti vidljivo i čitko označena na ulaznim vratima ustanove, odnosno ordinacije.

Provjeru pridržavanja radnog vremena redovito provodi voditelj ustrojbene jedinice i ravnatelj ustanove.

Članak 14.

Nepoštivanje propisanog radnog vremena i odredaba ugovora sa Zavodom o posebnim uvjetima rada iz članka 11. stavka 3. ovoga Pravilnika predstavlja težu povredu radne dužnosti zdravstvenih radnika.

Članak 15.

Zdravstvene ustanove dužne su donijeti opći akt o početku, završetku i preraspodjeli radnog vremena u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ravnatelj ustanove dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika pisanim aktom odrediti početak i završetak radnog vremena svakom voditelju službe u bolničkim i polikliničkim ustanovama te svakom zdravstvenom radniku u domovima zdravlja.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama (»Narodne novine« br. 38/97 i 77/99).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/0158
Urbroj: 534-02-30-02-0001
Zagreb, 16. srpnja 2002.

Ministar
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med. v. r