Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

NN 88/2002 (24.7.2002.), Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

1466

Na temelju članka 52. stavka 3. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01) ministar za obrt, malo i sred­nje poduzetništvo nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvat­ske obrtničke komore i uz suglasnost ministara prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA MAJSTORSKOG ISPITA TE ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak i način polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti.

Članak 2.

Majstorski ispit i ispit o stručnoj osposobljenosti polažu se za vezane obrte, propisane odredbama Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 87/01).

II. MAJSTORSKI ISPIT

Članak 3.

Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe, koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. Zakona o obrtu ( »Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01).

Članak 4.

Majstorski ispit je javan.

Članak 5.

Majstorski ispit polaže se pred komisijom za polaganje majstorskog ispita koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

Hrvatska obrtnička komora osniva ispitnu komisiju za svako zanimanje koje je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica u dijelu »Popis vezanih i povla­štenih obrta« u koloni »Složenost zanimanja« označeno oznakom »5«.

Majstorske ispite organizira i provodi Hrvatska obrtnička komora.

Članak 6.

Ispitna komisija sastoji se od pet članova.

Ispitna komisija ima predsjednika i zamjenika predsjednika, koji se imenuju iz redova članova ispitne komisije.

Za predsjednika ispitne komisije može se izabrati osoba koja ima položen majstorski ispit, osoba kojoj se prema odredbi članka 88. Zakona o obrtu priznaju prava što ih ovaj Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, ili osoba iz članka 6. stavka 1. Zakona o obrtu.

Zamjenik predsjednika ispitne komisije ispitivač je za stručno-teorijski dio majstorskoga ispita.

Ostali članovi ispitne komisije jesu:

– ispitivač za praktični dio majstorskog ispita,

– ispitivač za područje gospodarstva i pravnih propisa o obavljanju obrta i poslovnim knjigama,

– ispitivač za područje osnova podučavanja naučnika.

Članak 7.

Mandat članova ispitnih komisija traje četiri godine, nakon čega članovi komisije mogu biti ponovno imenovani.

Članove ispitnih komisija i njihove zamjenike razrješava Hr­vat­ska obrtnička komora prema istom postupku prema kojem su imenovani.

Članak 8.

Ispitivači za praktični dio majstorskog ispita i njihovi zamje­nici osobe su s položenim majstorskim ispitom za zanimanje za koje se ispit polaže ili osobe kojima se prema odredbi članka 88. Zakona o obrtu priznaju prava što ih ovaj Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, ili osoba iz članka 6. stavka 1. Zakona o obrtu.

Ispitivači i njihovi zamjenici za ostale dijelove majstorskog ispita moraju imati odgovarajuću visoku stručnu spremu, a imenuju se iz redova obrtnika, radnika u obrtima, nastavnika obrtni­č­kih škola, drugih institucija ili trgovačkih društava koja posluju na obrtnički način.

Iznimno, za stručno-teorijski dio majstorskog ispita, ispitivač i zamjenik mogu biti osobe sa završenom višom stručnom spremom, osobe s položenim majstorskim ispitom za zanimanje za koje se ispit polaže i osobe kojima se prema odredbi članka 88. Zakona o obrtu priznaju prava što ih ovaj Zakon priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, ako je to najviši stupanj obrazovanja u tom zanimanju.

Članak 9.

Članovi ispitnih komisija ne mogu biti:

– poslodavac kod kojeg je ispitanik zaposlen,

– članovi uže obitelji ispitanika (bračni drug, roditelji, braća, djeca, usvojenici).

Članak 10.

Ispitna komisija obavlja ove zadaće:

– utvrđuje mjesta polaganja majstorskog ispita,

– utvrđuje ispunjenje uvjeta za pristupanje majstorskom ispitu,

– utvrđuje zadaće praktičnog rada,

– utvrđuje pitanja za usmeni dio majstorskog ispita,

– utvrđuje popis ispitanika za majstorski ispit,

– utvrđuje raspored pojedinih dijelova majstorskog ispita,

– provodi ispite i ocjenjuje ispitanike, te

– utvrđuje opći uspjeh majstorskog ispita.

Članak 11.

Predsjednik ispitne komisije obavlja sljedeće poslove:

– predsjedava sastancima ispitne komisije,

– potpisuje liste za pristup majstorskom ispitu,

– odobrava vrijeme i mjesto održavanja majstorskog ispita u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika,

– odgovoran je za poštivanje zakonskih propisa u toku pro­vo­đenja majstorskog ispita,

– organizira poslove i daje zaduženja članovima ispitnih komisija,

– utvrđuje identitet ispitanika koji pristupa majstorskom ispitu.

Poslove predsjednika ispitne komisije u slučaju njegove spri­je­čenosti obavlja njegov zamjenik.

 Članak 12.

Majstorski ispit polaže se u četiri ispitna roka koja se održa­vaju u mjesecu:

– veljači,

– svibnju,

– rujnu i

– prosincu.

Hrvatska obrtnička komora mora organizirati polaganje majstorskog ispita izvan navedenih rokova kada se za jedno zanimanje prijavi najmanje deset ispitanika.

Majstorski ispiti polažu se prema rokovima iz stavka 1. ovoga članka i kalendaru, koji utvrđuje Hrvatska obrtnička komora.

Članak 13.

Prijave za polaganje majstorskog ispita podnose se Hrvatskoj obrtničkoj komori. Obrazac prijave za polaganje majstorskog ispita propisuje Hrvatska obrtnička komora.

Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka ispitanik prilaže:

– svjedodžbu o pomoćničkom ispitu,

– svjedodžbu o završnom ispitu,

– dokaz o ispunjavanu uvjeta o radnom iskustvu,

– rodni list.

Članak 14.

Primanje prijava za svaki ispitni rok Hrvatska obrtnička komora zaključuje 45 dana prije početka ispita.

Nakon zaključenja roka iz stavka 1. ovog članka, Hrvatska obrtnička komora u idućih 7 dana utvrđuje listu ispitanika koji udovoljavaju uvjetima za polaganje majstorskog ispita koju u idućih 8 dana dostavlja predsjedniku ispitne komisije.

Članak 15.

Hrvatska obrtnička komora izvješćuje ispitanike o pravu na pristupanje majstorskom ispitu u roku od 7 dana nakon utvrđi­vanja liste ispitanika koji mogu pristupiti majstorskom ispit

Članak 16.

Ispitanike koji udovoljavaju uvjetima za polaganje majstorskog ispita, Hrvatska obrtnička komora pismeno obavještava o pojedinostima vezanim uz provedbu ispita najkasnije 14 dana prije početka ispita.

Članak 17.

Majstorski ispit polaže se prema programu polaganja majstorskog ispita koji donosi ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo. Ispit se sastoji od četiri dijela:

– izrade praktične zadaće i/ili radne probe,

– provjere stručno-teorijskih znanja prijeko potrebnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu,

– provjere znanja u području gospodarstva i pravnih propisa o obavljanju obrta i poslovnim knjigama,

– osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika.

Članak 18.

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita ispitanik izrađuje jedan ili više predmeta odnosno obavlja uslugu koju mu odredi ispitna komisija, ako je to propisano programom majstorskog ispita.

Izrada predmeta odnosno davanje usluge iz stavka 1. ovog članka obavlja se u obrtu ili u trgovačkom društvu koje posluje na obrtnički način u kojem je polaznik zaposlen ili na drugom odgovarajućem mjestu koje odredi ispitna komisija.

Članak 19.

Nakon predaje izrađenog predmeta odnosno obavljene usluge, u roku koji odredi ispitna komisija, rad se ocjenjuje.

Ako je ispitaniku rad pozitivno ocijenjen, a kada je to propisano programom, ispitanik se upućuje na radnu probu kojom se utvrđuju vještine i samostalnost u obavljanju posla.

Radna proba izvodi se u obrtu, trgovačkom društvu ili na drugom odgovarajućem mjestu koje odredi ispitna komisija.

Izradu praktične zadaće i radne probe nadziru najmanje tri člana ispitne komisije i to predsjednik, zamjenik predsjednika i ispitivač za praktični dio ispita u vremenu koje utvrđuje ispitna komisija.

Ocjenjivanje praktičnog rada i radne probe obavljaju prisutni članovi ispitne komisije, samostalno, prema ocjenjivačkom listu koji utvrđuje ispitna komisija. Konačna se ocjena donosi uz suglasnost prisutnih članova ispitne komisije.

Članak 20.

Ako programom majstorskog ispita nije propisana izrada predmeta, ispitanik se podvrgava samo radnoj probi u skladu s odredbama stavaka 3, 4. i 5. članka 19. ovog Pravilnika.

Članak 21.

Zadaća za praktični dio majstorskog ispita zadaje se iz područja poslovanja obrta za koji se majstorski ispit polaže, a izrađeni predmet ili vrijednost pružene usluge pripada obrtu ili trgovačkom društvu u kojem se polaže praktični dio ispita.

Iznimno, od stavka 1. ovog članka izrađeni predmet pripada ispitaniku ako on sam podmiruje troškove njegove izrade.

Članak 22.

Trajanje praktičnog dijela majstorskog ispita utvrđuje ispitna komisija, ali taj dio majstorskog ispita ne može trajati duže od tri dana.

Članak 23.

Nakon uspješno položenog praktičnog dijela majstorskog ispita ispitanik može pristupiti ostalim dijelovima ispita.

Članak 24.

Ako ispitanik ne položi praktični dio majstorskog ispita, upućuje se na ponavljanje u idućem ispitnom roku uz obvezatno zadavanje nove zadaće za izradu praktičnog rada i/ili nove radne probe.

Članak 25.

Stručno-teorijski dio majstorskog ispita, dio ispita iz pod­ručja gospodarstva i pravnih propisa te dio ispita iz osnovnih znanja potrebnih za podučavanje naučnika polažu se pismeno.

Ispitna pitanja i zadaće za dijelove majstorskog ispita odre­đuje Hrvatska obrtnička komora u skladu s programom majstorskog ispita.

Članak 26.

Hrvatska obrtnička komora dostavlja predsjednicima ispitnih komisija zadaće i pitanja za dijelove majstorskog ispita iz članka 25. ovog Pravilnika, najkasnije tri dana prije početka ispita.

Članak 27.

Pismeni dio ispita nadzire najmanje jedan član ispitne komisije.

Izrađene pismene radove pregledava i ocjenjuje član ispitne komisije - ispitivač za određeni dio majstorskog ispita.

Članak 28.

Pojedini dio majstorskog ispita iz članka 25. ovog Pravilnika ne može trajati duže od 4 sata. O svakom dijelu ispita iz članka 25. ovog Pravilnika ispitna komisija vodi zapisnik koji sadrži:

– mjesto i vrijeme održavanja majstorskog ispita,

– popis ispitanika koji polažu majstorski ispit,

– evidenciju izlazaka polaznika tijekom ispita uz odobrenje člana ispitne komisije,

– vrijeme predaje izrađene zadaće i

– druge važne događaje tijekom majstorskog ispita koji bi mogli utjecati na rezultat ispita.

Ispitanik koji se služi nedopuštenim sredstvima ili ometa druge ispitanike tijekom ispita udaljuje se i zaključuje mu se ocjena  »nije položio«.

Članak 29.

Ocjena pismenog dijela majstorskog ispita utvrđuje se prema sljedećim kriterijima:

– Pismeni dio ispita položio je ispitanik koji na ispitu postig­ne najmanje 60 % mogućih bodova.

– Ispitanik koji na pismenom dijelu ispitu postigne manje od 30 % mogućih bodova nije položio dio ispita koji polaže, zaključuje mu se ocjena  »nije položio« i upućuju se na njegovo ponovno polaganje.

– Ispitanik koji na pismenom dijelu ispita postigne od 30% do 60% mogućih bodova ima pravo na usmeni ispit.

Razmak između pismenog i usmenog dijela ispita iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka mora biti najmanje dva dana.

Članak 30.

Na usmenom dijelu ispita provjeravaju se znanja polaznika vezana uz negativna rješenja u pismenom dijelu, a mogu se provjeravati i druga znanja utvrđena programom majstorskog ispita.

Usmeni dio majstorskog ispita polaže se pred najmanje tri člana ispitne komisije, od kojih jedan mora biti ispitivač iz područja za koje se ispit polaže.

Usmeni dio majstorskog ispita ne može trajati duže od 30 minuta.

Članak 31.

Ispit iz osnova podučavanja naučnika polaže se i praktično.

Praktični dio majstorskog ispita iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća pismenu pripremu i izvođenje praktične poduke naučnika.

Članak 32.

Zadaću iz članka 31. ovoga Pravilnika za svakog ispitanika utvrđuje ispitna komisija na prijedlog ispitivača iz osnova podučavanja naučnika.

Ispitanicima se, radi izrade pismene pripreme, zadaća iz stavka 1. ovog članka zadaje dva dana prije početka praktičnog dijela ispita iz članka 31. ovog Pravilnika.

Članak 33.

Na praktičnom dijelu ispita iz osnova podučavanja naučnika provjeravaju se znanja i sposobnosti ispitanika u podučavanju naučnika na temelju izrađene pismene pripreme.

Mjesto i način obavljanja praktičnog dijela ispita utvrđuje ispitna komisija na prijedlog ispitivača iz osnova podučavanja naučnika.

Praktični dio ispita prate i ocjenjuju najmanje tri člana ispitne komisije, i to:

– predsjednik,

– zamjenik predsjednika,

– ispitivač za osnove podučavanja naučnika.

Članak 34.

Ispitanik koji ne položi jedan dio majstorskog ispita iz članka 17. stavka 1. podstavka 2, 3. i 4. ovoga Pravilnika upućuje se na ponovno polaganje tog dijela u roku koji ne može biti kraći od trideset dana.

Ispitanik koji ne položi dva ili tri dijela majstorskog ispita iz stavka 1. ovog članka upućuje se na njihovo polaganje u idućem ispitnom roku.

Članak 35.

Ispitaniku se odlukom ispitne komisije priznaju dijelovi majstorskog ispita koje je položio u nekom drugom majstorskom zvanju, uz predočenje odgovarajuće isprave.

Hrvatska obrtnička komora, na zahtjev ispitanika, priznaje temeljem odgovarajuće isprave jedan ili više dijelova majstorskog ispita iz ranije stečenog obrazovanja.

Priznavanje dijelova majstorskog ispita iz stavka 1. i 2. ovog članka unosi se u zapisnik o polaganju majstorskog ispita upisivanjem riječi  »priznaje se«, te navođenjem naziva isprave temeljem koje se dio ispita priznaje, ustanove koja ju je izdala i datuma izdavanja.

Članak 36.

Uspjeh na pojedinim dijelovima majstorskog ispita kao i uspjeh na ispitu u cjelini izriče se:  »položio-la« ili  »nije položio-la«.

Ispitna komisija utvrđuje konačni uspjeh majstorskog ispita dvotrećinskom većinom glasova svih članova ispitne komisije.

Ako se članovi ispitne komisije ne slože u donošenju ko­načnog uspjeha, odlučujući je glas predsjednika ispitne komisije.

Članak 37.

Obavijest o uspjehu na majstorskom ispitu ispitanicima se dostavlja u pisanom obliku najkasnije 7 dana nakon obavljenog posljednjeg ispita u tom ispitnom roku.

Ispitanik koji nije zadovoljan odlukom ispitne komisije ima pravo prigovora u roku od 24 sata od dostave obavijesti o uspjehu.

Članak 38.

Prigovor na odluku ispitne komisije o uspjehu podnosi u pisanom obliku Hrvatskoj obrtničkoj komori. Hrvatska obrtnička komora može donijeti odluku o ponavljanju ispita ili jednog nje­gova dijela. Odluku o ponavljanju ispita Hrvatska obrtnička komora donosi u roku od 15 dana od primitka prigovora.

Odluku o ponavljanju ispita Hrvatska obrtnička komora mo­že donijeti samo ako su povrijeđene odredbe ovog Pravilnika.

Majstorski ispit ili njegov dio mogu se ponavljati samo pred ispitnom komisijom u izmijenjenom sastavu.

Članak 39.

Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se potvrda o položenom ispitu te diploma o majstorskom zvanju, koje potpisuju predsjednik i tajnik Hrvatske obrtničke komore.

Članak 40.

O položenim majstorskim ispitima vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od:

– prijavnice za majstorski ispit,

– popisa prijavljenih ispitanika,

– obavijesti polaznicima o polaganju majstorskog ispita,

– zapisnika o majstorskom ispitu,

– matične knjige,

– potvrde o položenom majstorskom ispitu,

– registra diploma o majstorskom zvanju.

Evidenciju majstorskih ispita i registar diploma o majstorskom zvanju vodi Hrvatska obrtnička komora. Registar diploma o majstorskom zvanju Hrvatska obrtnička komora vodi na temelju zapisnika o majstorskom ispitu za svakog ispitanika.

Matična knjiga i registar diploma dokumenti su koji se čuvaju trajno, a zapisnici o majstorskom ispitu i preslike dokumenata na temelju kojih je donesena odluka o pravu na pristupanje ispitu čuvaju se četiri godine.

Oblik i način vođenja evidencije o majstorskom ispitu propisuje Hrvatska obrtnička komora.

III. ISPIT O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI

Članak 41.

Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se prema programu koji utvrđuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se pred komisijom za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti koju osniva Hrvatska obrtnička komora.

Hrvatska obrtnička komora imenuje ispitnu komisiju za svako zanimanje koje je u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica u dijelu »Popis vezanih i povlaštenih obrta« u koloni »Složenost zanimanja« označeno oznakom »2«.

Ispite o stručnoj osposobljenosti organizira i provodi Hrvatska obrtnička komora. Poslove organiziranja i provođenja ispita o stručnoj osposobljenosti obavlja tajnik ispitne komisije.

Članak 42.

Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se u pet ispitnih rokova koji se održavaju u:

– veljači

– travnju

– lipnju

– listopadu i

– prosincu.

Hrvatska obrtnička komora mora organizirati ispit izvan navedenih rokova kada se za jedno zanimanje prijavi deset ili više ispitanika.

Članak 43.

Ispit o stručnoj osposobljenosti sastoji se od:

– izrade praktičnog rada i/ili izrade radne probe,

– provjere znanja prijeko potrebnih za samostalno obavljanje obrta.

Članak 44.

Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se pred ispitnom komisijom Hrvatske obrtničke komore, koja ima najmanje tri člana, i to:

– dva člana, za provjeru praktičnog rada i/ili radne probe

– jedan član, za provjeru znanja prijeko potrebnih za samostalno obavljanje obrta.

Broj ispitnih komisija utvrđuje se ovisno o vrsti obrta i broju prijavljenih kandidata.

Članak 45.

Ispitivači za provjeru praktičnih znanja moraju biti stručno osposobljeni za rad u zanimanju za koje se ispit provodi i imati najmanje tri godine radnog iskustva u obrtu za koji ispitanik polaže ispit.

Ispitivač za provjeru znanja za samostalno obavljanje obrta mora imati odgovarajuću visoku ili višu stručnu spremu.

Članak 46.

Za ispitne komisije o stručnoj osposobljenosti odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 7, 9, 10. i 11. ovoga Pravilnika.

Članak 47.

Za ispit o stručnoj osposobljenosti odgovarajuće se primje­njuju članci 4. i 13. ovog Pravilnika.

Članak 48.

Hrvatska obrtnička komora zaključuje primanje prijava za ispit o stručnoj osposobljenosti najkasnije 30 dana prije početka ispita u određenom ispitnom roku. U opravdanim slučajevima za ispit o stručnoj osposobljenosti mogu se prijaviti ispitanici i naknadno, ali ne kasnije od 15 dana prije početka ispita.

O pravu na pristupanje majstorskom ispitu Hrvatska obrt­ni­čka komora izvješćuje ispitanike u roku od 7 dana nakon utvrđivanja liste ispitanika koji mogu pristupiti majstorskom ispitu.

Članak 49.

Nakon uspješno položenog praktičnog dijela ispita o stručnoj osposobljenosti ispitanik pristupa usmenoj provjeri znanja za samostalno obavljanje obrta, koja ne može trajati duže od 30 minuta.

Članak 50.

Ispitaniku koji je položio ispit o stručnoj osposobljenosti Hrvatska obrtnička komora izdaje uvjerenje. Uvjerenje se izdaje u roku od 15 dana od dana polaganja posljednjeg ispita u tom ispitnom roku.

Članak 51.

O svršenom stručnom osposobljavanju vodi se evidencija.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sastoji se od:

– prijavnice za ispit o stručnoj osposobljenosti,

– liste prijavljenih ispitanika,

– zapisnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti,

– matične knjige,

– registra uvjerenja o stručnoj osposobljenosti,

– uvjerenja o stručnoj osposobljenosti.

Evidenciju o stručnoj osposobljenosti i registar uvjerenja vodi Hrvatska obrtnička komora.

Registar uvjerenja o stručnoj osposobljenosti vodi se na temelju zapisnika o ispitu za svakog polaznika.

Matična knjiga i registar uvjerenja o stručnoj osposobljenosti čuvaju se trajno, a zapisnik o ispitu o stručnoj osposobljenosti i preslike dokumenata temeljem kojih je odobreno pristupanje ispitu četiri godine.

Oblik i način vođenja evidencije o ispitima o stručnoj osposobljenosti propisuje Hrvatska obrtnička komora.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Troškovi polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, osim troškova izrade praktične zadaće, podmiruju se iz sredstava koje uplaćuju polaznici na temelju cijene ispita koju propisuje ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Raspodjelu sredstava iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Hr­vat­ska obrtnička komora.

Članak 53.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 26/98, 142/99. i 67/99).

Članak 55.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u  »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/02-02/09

Urbroj: 515-03-02-4
Zagreb, 17. srpnja 2002.

Ministar
 Željko Pecek, v. r.