Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

NN 91/2002 (31.7.2002.), Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi

MINISTARSTVO PROSVJETE
I ŠPORTA

1484

Na temelju članka 77.a Zakona o srednjem školstvu (»Na­rod­ne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/01 i 114/01.) ministar prosvjete i športa donio je

PRAVILNIK

O NORMI RADA NASTAVNIKA U SREDNJOŠKOLSKOJ USTANOVI

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se norma rada nastavnika po nastavnim predmetima i ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada u srednjoškolskoj ustanovi (srednjoj školi i učeničkom domu).

Članak 2.

Ukupne tjedne obveze nastavnika utvrđuju se u 40-satnom radnom tjednu u skladu s godišnjim planom i programom rada srednjoškolske ustanove, o čemu se nastavniku izdaje rješenje o tjednom i godišnjem zaduženju, i to:

– poslovima neposrednog odgojno-obrazovnog rada;

– ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada i iz izvršenja godišnjeg plana i programa rada.

Članak 3.

Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima iznosi:

1.

za nastavnika hrvatskog jezika …………….

20 sati

2.

za nastavnika matematike …………………

20 sati

3.

za nastavnika stranog jezika ……………….

21 sat

4.

za nastavnika strukovnih predmeta koji

 

 

imaju propisanu izradu programa, mjerenja

 

 

i elaborata u laboratorijskim vježbama……..

21 sat

5.

za nastavnika predmeta koji se izvode

 

 

1 sat tjedno  ……………………………….

21 sat

6.

za nastavnika ostalih predmeta……………...

22 sata

7.

za nastavnika praktične nastave i

 

 

laboratorijskih vježbi……………………….

28 sati

8.

za nastavnika – suradnika u nastavi

 

 

s učenicima ………………………………..

32-36 sati.

Tjedna norma rada odgajatelja u učeničkom domu na izvođenju odgojno-obrazovnih programa u odgojnim grupama iznosi 28 sati.

Nastavniku koji izvodi nastavu dva i više predmeta, stručno-teoretsku nastavu, praktičnu nastavu i laboratorijske vježbe s različitom tjednom normom utvrđuje se srednja vrijednost norme, ovisno o udjelu pojedinog predmeta ili vježbi u ukupnom broju njegovih nastavnih sati.

Članak 4.

Tjedna norma utvrđena člankom 3. ovog pravilnika umanjuje se:

a) razredniku za 2 sata

b) voditelju stručnog vijeća (aktiva nastavnika istih ili srodnih predmeta) koji ima najmanje 5 članova u školi za 1 sat

c) voditelju stručnog vijeća (aktiva) na županijskoj razini za 2 sata

d) voditelju stručnog vijeća (aktiva) na državnoj razini za 1 sat

e) nastavniku koji izvodi nastavu iz 3 i više predmeta za 1 sat, pod uvjetom da škola iste te predmete nije rasporedila na 2 i više nastavnika

f)  nastavniku do položenog stručnog ispita za 2 sata

g) voditelju odgojne skupine u učeničkom domu za 2 sata.

Članak 5.

Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada može se uvećati iznad norme utvrđene u članku 3. ovog pravilnika za 3 sata tjedno, a uz pristanak nastavnika najviše 6 sati tjedno, najdulje za jedno polugodište.

Članak 6.

Kao obveza u neposrednom odgojno-obrazovnom radu nastavniku se može utvrditi i izvođenje dodatne ili dopunske nastave.

Ukupan broj sati dodatne i dopunske nastave iz stavka 1. ovog članka, ne može biti veći od broja razrednih odjela u srednjoškolskoj ustanovi s tim da jedan nastavnik može izvoditi najviše 4 sata tjedno dopunske ili dodatne nastave.

Članak 7.

Nastavniku u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, čija je tjedna norma manja od norme iz članka 3. ovog pravilnika najviše do 2 sata, može se priznati puna tjedna norma pod uvjetom da sate do pune norme dopuni drugim oblicima neposrednog odgojno-obrazovnog rada.

Članak 8.

 Ostali poslovi nastavnika iz članka 2. podstavka 2. ovog pravilnika su: stručno-metodička priprema, razredničko administrativni poslovi, stručno usavršavanje, planiranje i vođenje ekskurzija, suradnja s roditeljima, rad u stručnim tijelima škole i izvan škole, popravni, razredni i razlikovni ispiti, maturalni i završni ispiti, rad u stručnim povjerenstvima, organizacija natjecanja i susreta, poslovi sindikalnog povjerenika, kulturne i športske aktivnosti škole te izvannastavne aktivnosti.

Sati mentorstva na maturi, završnom, pomoćničkom i kontrolnom ispitu u okviru ukupne godišnje norme rada iznose 4 sata po učeniku.

Tjedna norma stručno-metodičke pripreme po nastavnim predmetima iznosi:

za nastavu hrvatskog jezika i matematike ………………..12 sati

za nastavu stranog jezika i strukovnih predmeta koji
imaju propisanu izradu programa, mjerenja i elaborata
u laboratorijskim vježbama …………………………….. 11 sati

za nastavu ostalih predmeta ……………………………. 10 sati

za praktičnu nastavu  …………………………………….6 sati

za rad nastavnika – suradnika u nastavi s učenicima ………3 sata

Članak 9.

Ako se praktična nastava izvodi izvan srednjoškolske ustanove (u drugim pravnim osobama, kod obrtnika i sl.), norma rada nastavnika praktične nastave koji organizira, prati ostvarivanje programa, pruža pedagoško-metodičku pomoć majstorima i sudjeluje u izradi izvedbenih planova i programa praktične nastave iznosi 25% od broja sati praktične nastave tjedno po jednom razrednom odjelu, a u okviru tjedne nastavne norme nastavnika praktične nastave.

Članak 10.

Poslovi voditelja utvrđuju se u srednjoškolskoj ustanovi koja radi u smjenama s najmanje 8 razrednih odjela u smjeni (voditelj druge smjene) ili koja radi na dvije ili više lokacija s najmanje 8 razrednih odjela po lokaciji (voditelj druge lokacije) ili školi koja ima organizirane pedagoški samostalne jedinice s najmanje 8 razrednih odjela i samostalnim nastavničkim vijećem (jedan voditelj).

Voditelj izvodi nastavu i obavlja poslove utvrđene statutom škole i godišnjim planom i programom rada i to: priprema, organizira, raspoređuje i prati izvedbu cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada u smjeni, na drugoj lokaciji, u pedagoški samostalnom odjelu škole ili u cijeloj školi.

U srednjoškolskoj ustanovi koja prema stavku 1. ovoga članka ima pravo na voditelja, nastavniku koji obavlja te poslove umanjuje se tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada i to:

  u školi do 20 razrednih odjela za 10 sati nastave tjedno

  u školi od 21 do 30 razrednih odjela za 12 sati nastave tjedno

  u školi od 30 do 40 razrednih odjela 14 sati nastave tjedno

  u školi s 40 i više razrednih odjela 16 sati nastave tjedno.

Članak 11.

Nastavniku koji obavlja poslove satničara umanjuje se norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada za ukupno:

a) - u srednjoškolskim ustanovama s jednim ili dva programa izobrazbe ili zanimanja do 12 razrednih odjela - 2 sata tjedno

 - u srednjoškolskim ustanovama s jednim ili dva programa izobrazbe ili zanimanja s više od 12 razrednih odjela – 3 sata tjedno,

b) u srednjoškolskim ustanovama s više od dva programa izobrazbe ili zanimanja, ovisno od broja razrednih odjela za:

– do 16 razrednih odjela – 4 sata tjedno

– od 17 do 24 razredna odjela – 5 sati tjedno

– od 25 do 30 razrednih odjela – 6 sati tjedno

– iznad 30 razrednih odjela – 7 sati tjedno.

Članak 12.

Poslovi pedagoga, psihologa i defektologa u srednjoškolskoj ustanovi, osim specijalnih škola, utvrđuju se u skladu s godišnjim planom i programom rada škole u okviru 40-satnoga radnog tjedna.

Škole za učenike s teškoćama u razvoju na svakih 10 razrednih odjela, odnosno 100 učenika utvrđuju tri radna mjesta i to: pedagoga-defektologa, psihologa i socijalnog radnika, odnosno stručnjaka kojeg utvrdi škola po pribavljenom mišljenju Ministarstva.

Članak 13.

U srednjoškolskoj ustanovi poslovi knjižničara utvrđuju se u skladu sa sljedećom normom sati rada tjedno, i to:

  do 12 razrednih odjela (odgojnih grupa) – 20 sati rada knjižničara

  do 24 razredna odjela – 40 sati rada knjižničara

  u školama koje imaju više od 24 razredna odjela na svaka 4 razredna odjela – 8 sati rada knjižničara, ali ne više od ukupno dva knjižničara.

Iznimno, gimnazije i druge škole koje raspolažu s fondom knjiga i opreme iznad propisanih standarda mogu, uz suglasnost Ministarstva, utvrditi i veći broj sati rada knjižničara od norme iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Škola može utvrditi poslove i normu rada voditelja praktične nastave odnosno radionica i drugih praktikuma za vježbe i praktičnu nastavu, ako ima strukovne laboratorije i kabinete, praktikume, školske radionice, školski graditeljski poligon, školsko poljodjelsko dobro i slične didaktičke objekte (u daljnjem tekstu: školski praktikum).

Norma rada voditelja iz stavka 1. ovoga članka je:

1. ako se održava 40 do 70 sati vježbi i praktične nastave tjedno – 6 sati rada

2. ako se održava od 70 do 105 sati vježbi i praktične nastave – 15 sati rada

3. ako se održava iznad 105 sati vježbi i praktične nastave tjedno – još po 3 sata rada voditelja za svakih 15 sati preko 105 sati vježbi i praktične nastave

4. za voditelja specijalizirane učionice i strukovnog laboratorija i kabineta u kojima se održava do 50 sati tjedno – 2 sata rada voditelja tjedno, a preko 50 sati vježbi za svakih 25 sati 1 sat rada voditelja

5. za voditelja specijalizirane informatičke učionice i laboratorija koji su u funkciji profesionalne informatičke i strukovne izobrazbe i stjecanja temeljnih osnova strukovnog obrazovanja norma rada voditelja je 50% veća od norme utvrđene u točki 4. stavku 2. ovoga članka.

Članak 15.

U umjetničkim školama:

1. poslove pročelnika strukovnog odjela obavlja nastavnik s 2 sata tjedno ako odjel ima do 10 nastavnika, odnosno s još 1 satom tjedno za svakih 10 iznad 10 nastavnika u odjelu.

2. poslove vođenja instrumentarija, nototeke, fonoteke i zbirke glazbala obavlja nastavnik s 4 sata tjedno ako škola ima najviše 200 učenika, odnosno 6 sati tjedno ako ima više od 200 učenika.

3. pročelnik odjela radi u nastavi 4 do 10 nastavnih sati tjedno, ovisno o broju učenika i složenosti škole.

Članak 16.

U učeničkom domu primjenjuju se sljedeće norme:

1. Odgajatelj – 1 izvršitelj na svakih 25 učenika, odnosno na svakih 15 učenika s teškoćama u razvoju

2. Stručni suradnik (pedagog, psiholog, defektolog) – 1 izvršitelj u domu s 50 i više učenika i, uz suglasnost Ministarstva, još 1 izvršitelj u domu s 180 i više učenika.

3. Suradnik u odgoju (noćni pazitelj) – zaposlenik za dežurstvo i rad noću, nedjeljom, praznikom i blagdanom – 2 izvršitelja s najmanje srednjom stručnom spremom s tim da se na ove poslove mogu u vrijeme i po rasporedu koji određuje ravnatelj doma rasporediti dio radnog vremena odgajatelji doma koji ima jednog pazitelja, odnosno doma koji nema zaposlene pazitelje.

4. Medicinska sestra – 1 izvršitelj u domu s 150 i više učenika.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o normi rada po nastavnim predmetima u srednjoj školi (»Narod­ne novine«, broj 72/01) te Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvr­đivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 52/95, 89/95 i 67/00) osim odredbi članka 19., članka 21. stavka 1. točke 2. i 3. i članka 22. točke 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. koje se odnose na mjerila za utvrđivanje potrebnog broja administrativno-tehničkog osoblja u srednjoškolskoj ustanovi.

Članak 18.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2002. godine.

Klasa: 602-03/02-01/627

Urbroj: 532-02-02/02-1

Zagreb, 25. srpnja 2002.

Ministar
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.