Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava

NN 91/2002 (31.7.2002.), Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava

HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA

1486

Na teme­lju članka 9. stavka 3. Zakona o vatrogastvu (»Na­rod­ne novine«, br. 106/99., 117/01. i 36/02.), Hrvatska vatrogasna zajednica, uz suglasnost ministra unutar­njih poslova, donosi

PRAVILNIK

O MINIMUMU OPREME I SREDSTAVA ZA RAD ODREĐENIH VATROGASNIH POSTROJBI DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Vatrogasna postrojba dobrovo­ljnog vatrogasnog društva, koje planom zaštite od požara općine, grada ili Grada Zagreba nije utvrđeno središ­njim društvom, za obav­lja­nje vatrogasne djelatnosti mora imati najma­nje s­ljedeću opremu i sredstva za rad:

– vatrogasno vozilo s ugrađenom pumpom ili traktorsku cisternu,

– komplet za pruža­nje prve medicinske pomoći,

– ­ljestvu prisla­njaču ili sastav­ljaču,

– tri metlanice,

– tri univerzalne mlaznice Ø 52 mm,

– dvije univerzalne mlaznice Ø 75 mm,

– pijuk za sijeno,

– ručnu akumulatorsku svjeti­ljku u »S« izvedbi,

– vatrogasni aparat za gaše­nje požara prahom »S-9«,

– vatrogasni aparat za gaše­nje požara ug­ljičnim dioksidom »CO2 – 5«,

– dva vatrogasna aparata za gaše­nje požara vodom (naprt­njača),

– aparat za gaše­nje požara vodom i zračnom pjenom (bren­tača),

– dva pe­njačka užeta,

– pet pari zaštitnih kožnih rukavica,

– devet tlačnih cijevi Ø 52 mm,

– pet tlačnih cijevi Ø 75 mm,

– dvije prijelaznice 110/75 mm,

– dvije prijelaznice 75/52 mm,

– šest usisnih cijevi Ø 110 mm,

– dva k­ljuča za cijevi,

– usisnu sitku 110 mm,

– dva užeta za usisne cijevi,

– hidrantski nastavak,

– k­ljuč za nadzemni hidrant,

– k­ljuč za podzemni hidrant,

– trodijelnu razdjelnicu,

– sabirnicu – sakup­ljač 2 × 75/110,

– ublaživač reakcije mlaza,

– dvije podvezice za cijevi.

Ako vatrogasna postrojba ne posjeduje vozilo iz alineje prve stavka 1. ovoga članka, mora imati prijenosnu motornu vatrogas­nu pumpu.

Članak 2.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 1. stavka 2. alineje 5., članka 46. i članka 47. Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (»Narodne novine«, br. 43/95.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 548 A
Zagreb, 28. lip­nja 2002.

Predsjednik
Hrvatske vatrogasne zajednice
mr. sc. Teodor Fricki, v. r.