Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Se

NN 92/2002 (2.8.2002.), Odluka o postavljenju Dubravka Žirovčića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Se

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1492

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/01-01/96, urbroj: 50304/2-02-02 od 5. srp­nja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam DUBRAVKA ŽIROVČIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kra­ljevini Maroko, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Republici Sene­gal, sa sjedištem u Rabatu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-2778/2
Zagreb, 26. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.