Odluka o postavljenju dr. sc. Mladena Andrlića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u

NN 92/2002 (2.8.2002.), Odluka o postavljenju dr. sc. Mladena Andrlića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1495

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/02-01/08, urbroj: 50304/2-02-01 od 10. srp­nja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam dr. sc. MLADENA ANDRLIĆA, izvan­red­nog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Lihtenštajn, sa sjedištem u Bernu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-2781/2
Zagreb, 26. srp­nja 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.