Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika

NN 92/2002 (2.8.2002.), Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE I MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1496

Na teme­lju članka 78. stavka 5. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01. i 67/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK

O STANDARDIMA SMJEŠTAJA I PREHRANE ZATVORENIKA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se standardi smještaja i prehrane zatvorenika u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave (u da­lj­njem tekstu: kaznionice i zatvori).

II. SMJEŠTAJ ZATVORENIKA

Članak 2.

O smještaju zatvorenika na prijedlog stručnog tima kaznionice, odnosno zatvora odlučuje upravite­lj.

O smještaju zatvorenika tjelesnog invalida, na prijedlog liječnika, odlučuje upravite­lj.

U zajedničku sobu smještaju se najma­nje tri zatvorenika.

Iz razloga sigurnosti ili iz zdravstvenih razloga zatvorenika se može premjestiti iz sobe u sobu.

Zatvorenika pušača, prema mogućnostima kaznionice, odnosno zatvora smjestit će se odvojeno od zatvorenika nepušača.

Prostor u kojem je puše­nje dozvo­ljeno određuje upravite­lj.

Članak 3.

Zatvoreniku se osigurava u sobi za smještaj ili izvan sobe mogućnost stalnog korište­nja sanitarnog čvora i umivaonika, a tuša u skladu s ­nje­govim potrebama i Kućnim redom kaznionice, odnosno zatvora.

Kaznionica, odnosno zatvor osigurava zatvoreniku brija­nje i šiša­nje prema potrebama zatvorenika, potrebama održava­nja higijene, odnosno zdravstvenim razlozima.

Kaznionica, odnosno zatvor osigurava zatvoreniku osnovni toaletni pribor u vrstama, količinama i s rokovima uporabe navedenim u popisu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Zatvoreniku koji želi raditi, a rad mu nije omogućen i zatvoreniku koji zbog bolesti ili starosti ne može raditi, osigurava se i dodatni toaletni pribor u vrstama, količinama i s rokovima uporabe navedenim u popisu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Zatvoreniku se osigurava zasebna poste­lja, poste­ljina i ormar za osobne stvari.

Poste­lje moraju biti međusobno razmaknute najma­nje 80 cm.

Poste­lja mora biti uredno složena, a osobne stvari uredno odložene u ormaru.

Zatvorenik može zadržati osobne stvari u količini koja se može uredno odložiti u ormar.

Članak 5.

Prostorije u kojima borave zatvorenici moraju se svakodnevno čistiti i uredno održavati.

Temperatura zraka u prostoriji u kojoj borave zatvorenici u tijeku sezone grija­nja ne smije biti niža od 22°C danju i 15°C noću.

Članak 6.

Prostorija za dnevni boravak oprema se na način koji omogućava zatvorenicima mjesta za sjede­nje, pisa­nje, čita­nje tiska i k­njiga, praće­nje televizijskog i radijskog programa te igra­nje društvenih igara.

III. PREHRANA ZATVORENIKA

Članak 7.

Zatvorenicima se osiguravaju tri obroka hrane dnevno. Zatvorenicima koji rade poslužuje se i dopunski, topli ili hladni obrok prema Tablici 1. koja je prilog ovoga Pravilnika i ­nje­gov je sastavni dio.

Članak 8.

Dnevni obroci zatvorenika sadržavaju preporučene količine energije i prehrambenih tvari sukladno ­njihovim prehrambenim potrebama. Jelovnici za zatvorenike planiraju se na teme­lju prehrambenih standarda i preporučenim dnevnim količinama energije i prehrambenih tvari, te rasporedu dnevnih obroka iz Tablice 2. koja je prilog ovoga Pravilnika i ­nje­gov je sastavni dio.

Jelovnik utvrđuje upravite­lj tjedno na prijedlog Povjerenstva za izradu jelovnika.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje upravite­lj, a čine ga liječnik ili drugi službenik zdravstvene struke, kuhar, pred­stavnik zajednice zatvorenika i službenik koji obav­lja poslove nabave hrane.

Zatvorenicima se u istom tjednu neće pripremiti istovrsni obrok dva puta uzastopce.

Članak 9.

Zatvoreniku koji iz opravdanog razloga nije prisutan poslu­živa­nju obroka, osigurat će se obrok propisane energetske vrijednosti izvan vremena posluživa­nja.

Članak 10.

Obroci se poslužuju prema Kućnom redu.

Zatvorenici se koriste priborom za jelo, koji se sastoji od: posuđa i pribora za jelo izrađenog od rostfrei materijala.

Posuđe u kojem se poslužuju obroci sastoji se od: posude za varivo ili juhu Ř 18, posude za glavno jelo Ř 24, posude za salatu ili voće Ř 13 i šalice zapremnine 2,5 dl.

Pribor za jelo sastoji se od: žlice, vilice, noža i male žlice standardnih veličina.

Zatvoreniku kojem je iz sigurnosnih razloga oduzet dio pribora za jelo, poslužuje se usit­njena hrana.

IV. NADZOR NAD SMJEŠTAJEM I PREHRANOM

Članak 11.

Prije posluživa­nja obroka upravite­lj ili službenik koje­g on ovlasti kušat će hranu i svoje primjedbe upisati u K­njigu nadzora prehrane.

Ako hrana nije odgovarajuće kakvoće, zabranit će se posluživa­nje, a zatvorenicima će se osigurati zamjenski obrok.

Članak 12.

Radi utvrđiva­nja higijenskih uvjeta kuhi­nje, skladišta prehrane, posuđa, pribora za jelo i higijene zaposlenika i zatvorenika raspoređenih na poslovima pripreme i posluživa­nja hrane, kao i va­ljanosti ­njihovih sanitarnih isprava, najma­nje dva puta tjedno obavit će se pre­gled.

Zapaža­nja tijekom pre­gleda upisuju se u K­njigu nadzora čistoće i higijene.

Upravite­lj će, bez odgode, poduzeti mjere radi ukla­nja­nja nedostataka i nepravilnosti, sadržanih u zapaža­njima, koja su upisana u K­njigu nadzora čistoće i higijene.

Članak 13.

K­njiga nadzora hrane i K­njiga nadzora čistoće i higijene moraju biti dostupne tijelima nadležnim za nadzor.

Članak 14.

Zaposlenici i zatvorenici, koji rade na pripremi i posluživa­nju hrane, podliježu sanitarnom pre­gledu prema općem propisu.

Članak 15.

Kaznionica, odnosno zatvor zatražit će analizu hrane od nad­ležnih tijela, utvrđenih posebnim propisima, najma­nje dva puta godiš­nje.

V. PROSTOR ZA SKLADIŠTENJE PREHRAMBENIH PROIZVODA

Članak 16.

Prostor za skladište­nje hrane odvojen je od prostora za odlaga­nje ostataka hrane.

Prostor za čišće­nje povrća, priređiva­nje namirnica za kuhi­nju i odlaga­nje ostataka hrane odvojen je od kuhi­nje.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Odredbe ovoga Pravilnika primje­njuju se i na pritvorenike, ako nisu u suprotnosti s Pravilnikom o kućnom redu u zatvorima za izvršava­nje pritvora (»Narodne novine«, broj 135/99.).

Članak 18.

Stupa­njem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prehrani osuđenih osoba koje se nalaze na izdržava­nju kazne liše­nja slobode (»Narodne novine«, broj 36/75.).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/20
Urbroj: 514-07-01-1
Zagreb, 28. lip­nja 2002.

Ministrica pravosuđa,
uprave i lokalne samouprave
Ingrid Antičević Marinović, v. r.

Klasa: 011-01/02-01/0097
Urbroj: 534-02-30-02-0006
Zagreb, 4. srp­nja 2002.

Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

 

 

POPIS OSNOVNOG HIGIJENSKOG PRIBORA

(članak 3. stavak 2. Pravilnika)

   

Red.

Higijenski pribor

Količina

Rok uporabe

br.

 

 

 

1.

Četkica za zube

1

6 mjeseci

2.

Pasta za zube 75 ml

1

1 mjesec

3.

Sapun za ruke 125 g

1

1 mjesec

4.

Pjena za brijanje 300 ml ili

1

3 mjeseca

 

pasta za brijanje 75 ml

1

2 mjeseca

5.

Britvice za jednokratnu

6

1 mjesec

 

uporabu

 

 

6.

Šampon 15 g

6

1 mjesec

7.

Češalj ženski

1

9 mjeseci

8.

Češalj muški

1

9 mjeseci

9.

WC papir (listići)

4 paketa

1 mjesec

10.

Sapun za pranje rublja

1

3 mjeseca

 

250 g ili prašak za rublje

 

 

 

1 kg

 

 

11.

Higijenski ulošci

3 paketa

1 mjesec

12.

Plastična torbica

1

1 godina

 

 

POPIS DODATNOG HIGIJENSKOG PRIBORA

(članak 3. stavak 3. Pravilnika)

   

Red.

Higijenski pribor

Količina

Rok uporabe

br.

 

 

 

1.

Deodorans u krutom stanju

1

2 mjeseca

2.

Sjajilo za cipele

1

4 mjeseca

3.

Krema za ruke i lice 150 ml

1

3 mjeseca

4.

Grickalica za nokte

1

1 godina

 

 

PREHRAMBENI STANDARD ZA PLANIRANJE DNEVNIH OBROKA ZATVORENIKA

                                                  

 

PREPORUČENE

PREPORUČENE

 

 

DNEVNE KOLIČINE

DNEVNE KOLIČINE

PREPORUČENE

SASTAV OBROKA

ZA OSOBE KOJE NE

ZA OSOBE KOJE

DNEVNE KOLIČINE

 

RADE ILI

OBAVLJAJU

ZA OSOBE KOJE

 

OBAVLJAJU

SREDNJE TEŠKE

OBAVLJAJU

 

LAGANE POSLOVE*

POSLOVE I ZA

TEŠKE POSLOVE

 

 

MLADEŽ

 

Energija: kcal

2500

3000

3500

         kJ

10465

12558

14651

Bjelančevine, g

70-90

80-105

95-122

% ukupne energije

11-14

11-14

11-14

Masti, g

83-97

100-117

117-135

% ukupne energije

30-35

30-35

30-35

Ugljikohidrati, g

315-345

375-471

438-480

% ukupne energije

50-55

50-55

50-55

Vitamin A, mcg RE

700-900

900

900

Vitamin E, mg

15

15

15

Vitamin B1, mg

1,1-1,2

1,3

1,4

Vitamin B2, mg

1,2-1,3

1,4

1,6

Niacin, mg

14-16

16

18

Vitamin C, mg

75-90

90

90

Kalcij, mg

800-1000

800-1000

800-1000

Željezo, mg

10-15

10-15

10-15

* spomenute količine mogu se koristiti kao prehrambeni standard za planiranje prehrane zatvorenica (kaznionice za žene)

 

 

RASPORED DNEVNIH OBROKA, % DNEVNIH POTREBA
I ENERGETSKA VRIJEDNOST POJEDINIH OBROKA

                                                                               VRSTA OBROKA

ZA OSOBE KOJE NE RADE ILI

OBAVLJAJU LAGANE

POSLOVE*

% dnevnih potreba = energija:

        kcal, kJ

ZA OSOBE KOJE OBAVLJAJU

SREDNJE TEŠKE I TEŠKE

POSLOVE, ZA MLADEŽ

% dnevnih potreba = energija:

                kcal, kJ

Zajutrak

25-30     = 625–750

20

= 600–700

Objed

35-40     = 875–1000

30

= 900–1050

Večera

30-35     = 750–875

30

= 900–1050

Dopunski obrok

20

= 600–700