Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 92/2002 (2.8.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1498

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine«, br. 16/02 i 24/02), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 12. sjednici, održanoj 26. srp­nja 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMA – VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­nju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine«, br. 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02 i 85/02 –  u da­lj­njem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke postojeći podaci upisani pod šifrom 97421 mije­njaju se i glase:

Šifra      Opis postupaka                               Djelat-               Vrijeme           Ukup.

                                                                          nici                  (min)                bod.

97421  Obrada osobnog računa odnosno        1 SSS                1,5                   0,18

             recepta i potvrde za ortopedska

             i druga pomagala za potrebe

             dopunskog osigura­nja s upisom

             podataka na magnetski medij

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«

Klasa: 025-04/02-01/181
Urbroj: 338-01-05-02-1
Zagreb, 26. srp­nja 2002.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.