Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (pročišćeni tekst)

NN 92/2002 (2.8.2002.), Odluka o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje Ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (pročišćeni tekst)

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

1512

Predsjednica Fonda za naknadu oduzete imovine na temelju članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, br. 47/02) dana 25. srpnja 2002. godine, utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova.

Pročišćeni tekst Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova obuhvaća Odluku o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 97/98.), Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 119/00.), Vjerodostojno tumačenje članka 5. Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 119/00.), Odluku o dopuni Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 29/01.) i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 47/02.) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Klasa: 011-01/02-02/1
Urbroj: 5630-01-100/02-1
Zagreb, 25. srpnja 2002.

            Predsjednica
Suzana Brenko, v. r.

ODLUKA

O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH I KONFISCIRANIH STANOVA (pročišćeni tekst)

Članak 1.

Ovlašćuju se jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb za obavljanje svih poslova u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (zaprimanje zahtjeva za otkup stana, izračun cijene stana, evidencija uplate, poslove naplate dospjelih obveza i sl.) koji se prodaju pod uvjetima i na način propisan Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, br. 92/96) i Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine.

Članak 2.

Ovlast za potpisivanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova u ime Fonda za naknadu oduzete imovine u jedinicama lokalne samouprave imaju općinski načelnici odnosno gra­do­na­čelnici ili njihovi zamjenici, a u Gradu Zagrebu grado­na­čel­­nik ili njegov zamjenik.

Članak 3.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb mogu obavljanje svih poslova iz članka 1. ove Odluke u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji stanova povjeriti drugoj pravnoj osobi.

Članak 4.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni su po jedan primjerak potpisanih ugovora o prodaji konfisciranih i nacionaliziranih stanova dostaviti Fondu u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora.

Članak 5.

Za obavljene poslove u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (zaprimanje zahtjeva za otkup stana, izračun cijene stana, vođenje evidencije uplata, poslovi naplate dospjelih obveza, osim vođenja sudskih postupaka radi naplate dospjelih obroka cijene stana) jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno pravnoj osobi iz članka 3. ove Odluke pripada naknada od 500,00 kn po sklopljenom ugovoru, a isplaćivat će se iz sredstava ostvarenih prodajom stanova.

Jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, odnosno pravnim osobama iz članka 3. ove Odluke, pripada pravo na naknadu u iznosu od 200,00 kn po sklopljenom ugovoru za ugovore prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova koji su sklopljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koji vrše poslove naplate i evidencije otplate nacionaliziranih i konfisciranih stanova, te one jedinice lokalne samouprave koje su obavljanje svih poslova iz članka 1. ove Odluke prenijele na pravne osobe sukladno članku 3. ove Odluke, imaju pravo na naknadu za obavljanje tih poslova u iznosu od 3 % od naplaćene cijene dospjelih obroka, počevši od 1. siječnja 2001. g. pa do završetka otplate, po svakom pojedinom ugovoru sklopljenom na obročnu otplatu.

Naknada će se osigurati obustavljanjem od sredstava ostvarenih prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova prije njihovoga prijenosa na račun Fonda za naknadu oduzete imovine uz ispostavljanje odgovarajuće financijsko-računovodstvene dokumentacije.

Članak 6.

Svi ugovori o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova koje su sklopile pravne osobe na temelju Uredbe o davanju ovlasti Fondu u stambenom gospodarstvu nakon 1. siječnja 1998., a do dana donošenja ove Odluke, konvalidiraju se.

Članak 7.

Sredstva ostvarena prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova (kod obročne i kod jednokratne otplate) uplaćuju se na račun Fonda na način da kupci, kod ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova, iznos cijene stana uplaćuju na poseban račun jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, koji su dužni ta sredstva prenositi na račun Fonda u roku od 8 dana od dana njihove uplate.

Članak 8.

Pravne osobe iz članka 3. ove Odluke, u slučaju njihova prestanka, dužne su jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu, dostaviti svu dokumentaciju vezanu za prodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 9.

Jedinice lokalne samouprave, koje do dana stupanja na snagu ove Odluke nisu prenijele na račun Fonda sva sredstva ostvarena jednokratnom ili obročnom prodajom nacionaliziranih stanova, dužne su ta sredstva uplatiti na račun Fonda u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 10.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb koji vrše poslove prodaje i naplate nacionaliziranih i konfisciranih stanova u ime i za račun Fonda za naknadu oduzete imovine, kao i pravne osobe na koje je obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke preneseno sukladno članku 3. Odluke, dužne su u slučaju prijevremene otplate stanova prodanih uz obročnu otplatu, dostaviti Fondu za naknadu oduzete imovine prijedlog kupca za prijevremenu otplatu. Fond za naknadu oduzete imovine će neposredno s kupcem zaključiti aneks ugovora o prodaji stana, kojim će urediti uvjete prijevremene otplate stana.

Brisovna očitovanja za sve stanove prodane uz obročnu otplatu ovlašten je davati isključivo Fond za naknadu oduzete imovine.

Troškove sklapanja aneksa i brisovnog očitovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka snosi kupac.

Sastavni dio ove Odluke je

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 5. ODLUKE O DAVANJU OVLASTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADU ZAGREBU ZA SKLAPANJE UGOVORA O PRODAJI NACIONALIZIRANIH STANOVA

Članak 5. Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova (»Narodne novine«, broj 97/98.) valja tumačiti na način da je njime utvrđena visina naknade za obavljene poslove u svezi sa sklapanjem ugovora o prodaji stanova, i to na način da se jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu naknada za te poslove u iznosu od 500,00 kn po sklopljenom ugovoru isplaćuje od dana stupanja na snagu ove Odluke, odnosno od 17. srpnja 1998. godine, a prije tog datuma isplaćuje im se naknada od 200,00 kn po sklopljenom ugovoru. Dopunom članka 5. člankom 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju ovlasti jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu za sklapanje ugovora o prodaji nacionaliziranih i konfis­ciranih stanova određen je obim poslova koji se obavljaju u jedinicama lokalne samouprave i Gradu Zagrebu, a to su: zaprimanje zahtjeva za otkup stanova, izračun cijene stana, vođenje evidencije jednokratnih i obročnih uplata, poslovi naplate dospjelih obveza (opominjanje kupaca i t. sl.), osim vođenja sudskih postupaka radi naplate dospjelih obroka cijene stana.