Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

NN 93/2002 (7.8.2002.), Rješenje o dopuni Rješenja o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

1570

Na temelju članka 25. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj isprav­nosti i zdravstvenom nadzoru nad namirnicama i predmetima opće uporabe (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst), ministar zdravstva donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O DAVANJU OVLAŠTENJA ZDRAVSTVENIM I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE ISPITIVANJA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI NAMIRNICA I PREDMETA OPĆE UPORABE

I.

U Rješenju ministra zdravstva o davanju ovlaštenja zdravstvenim i drugim pravnim osobama za obavljanje ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine« br. 20/2001) u točki I. A/za osnovnu djelatnost:, iza rednog broja 19. dodaje se redni broj 20. koji glasi:

»20. »Multi – kab kontrola« d.o.o. Zagreb, Pohorska 5«.

II.

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-011-01/01-01/0039
Urbroj: 534-04-03-02-0002
Zagreb, 25. srpnja 2002

Ministar
mr. sc.  Andro Vlahušić, dr. med., v. r.