Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogoasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem

NN 96/2002 (14.8.2002.), Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogoasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1611

Na teme­lju članka 54. stavka 1. točke 12. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99., 117/01 i 36/02.), ministar unutar­njih poslova donosi

PRAVILNIK

O USTROJU, OPREMANJU, OSPOSOBLJAVANJU, NAČINU POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI TE NAKNADI TROŠKOVA NASTALIH NJIHOVIM DJELOVANJEM

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj, oprema­nje, osposob­ljava­nje, način pokreta­nja i djelova­nja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknada troškova nastalih ­njihovim djelova­njem.

II. USTROJ INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 2.

Intervencijske vatrogasne postrojbe ustrojavaju se funkcionalno i djeluju iz četiri sjedišta (u da­lj­njem tekstu: baza) i to: Dubrovnik, Split, Šibenik i Zadar.

U sastavu intervencijskih vatrogasnih postrojbi djeluju i zračne snage za gaše­nje požara otvorenog prostora.

Članak 3.

Intervencijska vatrogasna postrojba u bazi sastav­lja­nja je od zapovjednika postrojbe (u da­lj­njem tekstu: zapovjednik) i najma­nje 12 profesionalnih vatrogasaca – instruktora (u da­lj­njem tekstu: instruktor).

Osobe iz stavka 1. ovoga članka su zaposlenici Ministarstva unutar­njih poslova (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

U vrijeme povećane požarne opasnosti te radi brzog djelova­nja u gaše­nju požara, prvenstveno na području Jadrana, kao i radi pruža­nja pomoći susjednim državama u izvršava­nju obveza utvrđenih međudržavnim snagama.

Dopunske snage u pravilu su sastav­ljene od pripadnika javnih vatrogasnih postrojbi.

Iznimno, dopunske snage mogu biti sastav­ljene od pripadnika drugih vatrogasnih postrojbi, Hrvatske vojske i civilne zaštite.

Pripadnici intervencijske vatrogasne postrojbe moraju biti osposob­ljeni i oprem­ljeni za djelova­nje, sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

III. OPREMANJE INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 5.

Intervencijska vatrogasna postrojba u djelova­nju mora biti oprem­ljena skupnom i pojedinačnom vatrogasnom opremom.

Popis minimalne skupne i pojedinačne opreme kojom intervencijska vatrogasna postrojba u djelova­nju mora raspolagati tiskan je uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastavni dio.

Pojedinačna oprema pripadnika intervencijske vatrogasne postrojbe zamje­njuje se, bez naknade, nakon unište­nja ili dotrajalosti.

IV. OSPOSOBLJAVANJE PRIPADNIKA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 6.

Radi sudjelova­nja u dopunskim snagama intervencijske vatrogasne postrojbe, u svakoj javnoj vatrogasnoj postrojbi osposob­ljava se najma­nje četvrtina zaposlenih profesionalnih vatrogasaca mlađih od 40 godina života, koji ispu­njavaju propisane uvjete tjelesne i duševne sposobnosti.

Članak 7.

Zapovjednik i instruktori provode provjeru zna­nja i tjelesnih sposobnosti prema odredbama posebnog propisa.

Pripadnici dopunskih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe, koji ispu­njavaju uvjete tjelesne i duševne sposobnosti utvrđene posebnim propisom, osposob­ljavaju se prema Programu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i ­nje­gov je sastavni dio.

V. NAČIN POKRETANJA I DJELOVANJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 8.

Intervencijsku vatrogasnu postrojbu pokreće glavni vatrogasni zapovjednik, ­nje­gov zamjenik ili osoba koju za to ovlasti glavni vatrogasni zapovjednik, putem vatrogasnog operativnog centra Ministarstva u sjedištu.

Javna vatrogasna postrojba dužna je, na teme­lju zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, uputiti u bazu određeni broj pripadnika dopunskih snaga te potrebnu vatrogasnu tehniku i opremu.

Članak 9.

Intervencijskom vatrogasnom postrojbom uprav­lja zapovjednik, koji odgovara za učinkovitost intervencije, operativnu pripravnost pripadnika i tehničku ispravnost opreme na korište­nje.

Glavni vatrogasni zapovjednik određuje raspored radnog vremena i način obav­lja­nja poslova intervencijske vatrogasne postrojbe u bazi.

VI. NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH DJELOVANJEM INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH POSTROJBI

Članak 10.

Troškovima koji nastanu djelova­njem intervencijske vatrogasne postrojbe, u smislu ovoga Pravilnika, smatraju se troškovi:

– nabave vatrogasne tehnike, uređaja, sprava i opreme,

– prehrane i smještaja,

– prouzročeni javnim vatrogasnim postrojbama upućiva­njem pripadnika dopunskih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe, tehnike i opreme u bazu,

– novčanih naknada,

– naknade štete na vozilima i opremi koja nastane tijekom djelova­nja,

– osigura­nja od nesretnog slučaja pripadnika dodatnih snaga.

Troškovi iz stavka 1. ovoga članka podmiruju se iz sredstava osiguranih programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 11.

Pripadnici dopunskih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe za vrijeme sudjelova­nja u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi imaju pravo na novčanu naknadu, propisanu za zaposlenike Ministarstva u sjedištu – pripadnike intervencijske vatrogasne postrojbe.

Sudjelova­njem u intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi pripadnika dopunskih snaga smatra se i vrijeme provedeno na osposob­ljava­nju, u smislu odredaba ovoga Pravilnika.

VII. KAZNENE ODREDBE

Članak 12.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj javna vatrogasna postrojba koja bez oprav­danog razloga ne postupi prema zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika o upućiva­nju pripadnika dodatnih snaga, vatrogasne tehnike i opreme u bazu (članak 8. stavak 2.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 3.000,00 kn i odgovorna osoba u javnoj vatrogasnoj postrojbi.

VIII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-32929/1-02
Zagreb, 31. srp­nja 2002.

Ministar
Šime Lučin, v. r.

 

POPIS MINIMALNE SKUPINE I POJEDINAČNE OPREME KOJOM INTERVENCIJSKA VATROGASNA POSTROJBA BAZE MORA RASPOLAGATI U DJELOVANJU

I. SKUPNA OPREMA

 

 

 

NAZIV

            KOLIČINA

– vozilo za gaše­nje šumskog požara

2 komada

– terensko vozilo za prijevoz gasite­lja (Defender)

2 komada

– zapovjedno vozilo

1 komad

– prijenosna motorna pumpa s pripadajućim

 

spremnikom goriva

6 komada

– mlaznica »C«

6 komada

– mlaznica »D«

10 komada

– cijev »B«

20 komada

– cijev »C«

30 komada

– cijev »D« (20 m)

50 komada

– vodeni krad­ljivac »C«

6 komada

– vodeni krad­ljivac »D«

6 komada

– k­lješta za prekid protoka

6 komada

– naprt­njača

30 komada

– razdjelnica C/C2D

6 komada

– puhalica

3 komada

– motorna pila

4 komada

– motorna kosilica

3 komada

– agre­gat za struju

1 komad

– ručne radio stanice

7 komada

– gumeni spremnici za vodu Fireflex

4 komada

 

II. POJEDINAČNA OPREMA

 

 

  

NAZIV

            KOLIČINA

– kombinezon od nomexa

2 komada

– čizme za gaše­nje šumskih požara

1 par

– zaštitne rukavice

1 par

– kaciga za šumske požare

1 komad

– opasač s uprtačima i torbicom

1 komplet

– naprt­njača

1 komad

– kosijer

1 komad

– ranac za opremu

1 komad

– zaštitne naočale

1 komad

– oprema za izbavu iz helikoptera

1 komplet

– ručna svjeti­ljka s rezervnom baterijom

 

i žaru­ljicom

1 komplet

 

 

PROGRAM

Osposobljavanje pripadnika dopunskih snaga intervencijeske vatrogasne postrojbe

A)     iz reda jvanih vatrogasnih postrojbi

 

I.  TEORIJSKI DIO

 

                                         

NASTAVNA JEDINICA

TRAJANJE

Ponaša­nje požara otvorenog prostora

30’

Meteorologija

20’

Oprema za gaše­nje požara otvorenog prostora

20’

Taktika gaše­nja požara otvorenog prostora

30’

Osnove desantira­nja iz helikoptera

20’

Uloga zrakoplova u gaše­nju požara otvorenog

 

prostora

20’

Primije­njena topografija

20’

Određiva­nje stojne točke na zem­ljovidu uz 

 

pomoć kompasa

10’

Određiva­nje stojne točke na zem­ljovidu uz

 

pomoć GPS

10’

Prva medicinska pomoć

60’

UKUPNO

4 SATA

 

II. PRAKTIČNI DIO

 

NASTAVNA JEDINICA

TRAJANJE

Tjelesna priprema

60’

Praktična obuka iz pruža­nja prve pomoći

120’

Samoizbava s jednim užetom

60’

Spušta­nje niz debelo uže bez osigura­nja

60’

Vezovi

60’

Sigurnosne mjere pri radu s helikopterom

20’

Desantira­nje osoba i spušta­nje opreme (motori
nisu u pogonu)

60’

Kvače­nje gumenog spremnika za vodu i ostalih
tereta

20’

Ulazak i desantira­nje iz helikoptera iskaka­njem
(helikopter u lebde­nju)

30’

Ulazak i desantira­nje pomoću debelog užeta i
spušta­nje vatrogasne opreme (helikopter
u lebde­nju)

30’

Rad s vatrogasnom tehnikom, uređajima i
opremom za intervencijske vatrogasne postrojbe

60’

Demonstracija spašava­nja osoba pomoću
helikoptera s jednim užetom i spašava­nje
oz­lijeđene osobe u nosilima (helikopter
u lebde­nju)

20’

UKUPNO

10 SATI

 

                                                                                             

 

B) iz reda pripadnika drugih vatrogasnih postrojbi, Hrvatske vojske i civilne zaštite

 

I.                    TEORIJSKI DIO

 

            NASTAVNA JEDINICA

TRAJANJE

Ponaša­nje požara otvorenog prostora

60’

Meteorologija

20’

Oprema za gaše­nje požara otvorenog prostora

30’

Taktika gaše­nja požara otvorenog prostora

60’

Osnove desantira­nja iz helikoptera

20’

Uloga zrakoplova u gaše­nju požara otvorenog

 

prostora

20’

Primije­njena topografija

20’

Određiva­nje stojne točke na zem­ljovidu uz

 

pomoć kompasa

10’

Određiva­nje stojne točke na zem­ljovidu uz

 

pomoć GPS

10’

Prva medicinska pomoć

60’

UKUPNO

…. SATA

 

II.                 PRAKTIČNI DIO

 

NASTAVNA JEDINICA

TRAJANJE

Tjelesna priprema

60’

Praktična obuka iz pruža­nja prve pomoći

120’

Samoizbava s jednim užetom

120’

Spušta­nje niz debelo uže bez osigura­nja

60’

Vezovi

60’

Sigurnosne mjere pri radu s helikopterom

20’

Desantira­nje osoba i spušta­nje opreme (motori
nisu u pogonu)

60’

Kvače­nje gumenog spremnika za vodu i
ostalih tereta

20’

Ulazak i desantira­nje iz helikoptera iskaka­njem
(helikopter u lebde­nju)

30’

Ulazak i desantira­nje pomoću debelog užeta i
spušta­nje vatrogasne opreme (helikopter
u lebde­nju)

30’

Rad s vatrogasnom tehnikom, uređajima i
opremom za intervencijske vatrogasne postrojbe

120’

Demonstracija spašava­nja osoba pomoću
helikoptera s jednim užetom i spašava­nje
oz­lijeđene osobe u nosilima (helikopter
u lebde­nju)

20’

 

UKUPNO

…. SATI

 

 

                                                                                                       

C) PROGRAM
provjere tjelesne sposobnosti pripadnika dopunskih snaga intervencijske vatrogasne postrojbe

1.1. Snaga

Eksplozivna snaga nogu testira se izvođe­njem troskoka. Test se izvodi na tvrdoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik stoji na liniji početnog položaja, noge su razmaknute u širini kukova. Zadatak je ispitanika da u tri snažna sunožna skoka prijeđe što veću uda­ljenost. Mjeri se ukupno preskočeni put i to od vrha prstiju na startu do peta nakon treće­g doskoka.

Snagu ruku i ramena testira se izvođe­njem vježbi sklekova na ravnoj podlozi. Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani ili otvorenom prostoru. Ispitanik je u stavu za sklek, ruke su razmaknute u širini ramena, tijelo je vodoravno ispruženo. Zadatak je ispitanika da u 1 minuti, napravi što više pravilnih spušta­nja i podiza­nja.

Snaga izdrž­ljivosti testira se izvođe­njem motoričkih testova i »skijaškim čuč­njem«. Test se izvodi na ravnoj podlozi u dvorani. Ispitanik se postavi uz zid kao da sjedi na stolici, ruke moraju biti opuštene uz tijelo. Kada ispitanik zauzme stav za početak testa, daje znak mjerite­lju »spreman«, na što mjerite­lj uk­ljučuje štopericu. Mjeri se koliko je ispitanik izdržao u položaju »skijaškog čuč­nja«. U listu se upisuje vrijeme izdržano u položaju.

Testira­nje repetitivne snage fleksora trupa izvodi se na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, minimalnih dimenzija 2¤2 metra. Ispitanik leži na leđima, ko­ljena zgrčena, stopala razmaknuta u širini kukova, ruke su pogrčene i sa dlanovima na zati­ljku. Pomoćni ispitivač (netko od ispitanika) fiksira ispitanikova stopala na podlogu. Na znak za početak, ispitanik što brže izvrši podiza­nje u sijed – dotičući laktovima ko­ljena i nazad na leđa. Sve ponav­lja 1 minutu. Ispitivač broji pravilno izvedene pokušaje i u listu upisuje ukupan broj pravilno izvedenih pokušaja u 1 minuti.

1.2. Izdrž­ljivost

Izdrž­ljivost se testira trča­njem. Cooperov test (12 minuta) se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Zadatak ispitanika je da za 12 minuta prijeđe što više metara. Važno je da ispitanik kontinuirano savlada prostor u zadanoj jedinici vremena. Prekidom testira­nja ne smatra se ako ispitanik dio staze savlada i hoda­njem. Rezultat se mjeri u prijeđenim metrima posebno za svakog ispitanika.

1.3. Brzina

Testira­nje brzine i ubrza­nje provodi se trča­njem na 30 metara iz visokog starta. Test se izvodi na otvorenom ili u zatvorenom prostoru. Podloga mora biti tvrda. Na uda­ljenosti od 30 metara od startne crte postav­ljena je ci­ljna linija. Ista se može označiti sa dva stalka, kao i ­ljep­ljivom trakom na podlozi. Najprikladnije mjesto za izvođe­nje testa je atletska staza, a može se provesti i u sportskoj dvorani.

Ispitanik stoji u položaju visokog starta iza startne linije. Zadatak je ispitanika da nakon znaka »pozor, sad«, maksimalno brzo pretrči prostor između startne i ci­ljne linije. Zadatak je izvršen kada ispitanik grudima prijeđe ci­ljnu liniju.

1.4. Koordinacija

Testira­nje koordinacije provodi se izvođe­njem kombiniranih vježbi. Posebnost kombinirane vježbe je u kombinaciji različitih motoričkih teme­ljnih sposobnosti.

Pritom treba:

1. Preskočiti poprijeko švedski sanduk ili drugu prepreku,

2. Provući se ispod postav­ljene prepreke,

3. Prijeći gimnastičku gredu,

4. Napraviti dva koluta naprijed i

5. Popeti se na kvadratne ­ljestve ili kukače, dotaknuti oznaku na vrhu,

6. Spustiti se sa kvadratnih ­ljestvi ili kukača, te otrčati na startnu liniju.

U slučaju da ispitanik padne sa gimnastičke grede ili ne dotakne oznaku kod pe­nja­nja, izvedba je pogrešna.

1.5. Pokret­ljivost (fleksibilnost)

Pokret­ljivost mišića, tetiva i zglobova testira se zajedno s koordinacijom.

1.6. Rad na visini

Sposobnost rada na visini testira se spušta­njem vatrogasaca niz debelo uže s visine 10–12 metara, samoizbavom s treće­g kata i spušta­njem niz alpinističke uže u slobodnom prostoru sa 15 metara. Ci­lj je utvrditi ponaša­nje vatrogasca i eventualno postoja­nje straha od visine. Visinska provjera je neizbježna, jer se ostala obuka bazira na radu s helikopterom, te desantira­nju iz helikoptera.

 

2. NORME PROVJERE

 

                                                                                      

MOTORIČKE SPOSOBNOSTI

NORME

1. TRČANJE 30 METARA

5,10 sekundi

2. SKLEKOVI U 1 MINUTI

20 sklekova

3. TROSKOK

6,50 metara

4. PODIZANJE TRUPA U 1 MINUTI

25 podiza­nja

5. SKIJAŠKI ČUČANJ

80 sekundi

6. KOMBINIRANA VJEŽBA

33,00 sekundi

7. COOPEROV TEST 12 MINUTA

po tablicama

 

K. Coopera

 

 

COOPEROV TEST (12 MINUTA)

Daljina u metrima koja se prolazi za 12 minuta za muškarce

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                        

KATEGORIJA
TJELESNIH
SPOSOBNOSTI

 


ISPOD 30
GODINA


OD 30 DO 39
GODINA


OD 40 DO 49
GODINA


OD 50 NA VIŠE
GODINA

 

I.

 

 

 

 

VRLO SLABO

do 1600 m

do 1520 m

do 1360 m

do 1280 m

II.

 

 

 

 

SLABO

1600–2000

1520–1840

1360–1680

1280–1600

III.

 

 

 

 

OSREDNJE

2000–2400

1840–2240

1680–2080

1600–2000

IV.

 

 

 

 

DOBRO

2400–2800

2240–2640

2080–2480

2000–2400

V.

 

 

 

 

ODLIČNO

2800 i više

2640 i više

2480 i više

2400 i više

 

 

 

3. OSTALO

Þ na listu provjera tjelesnih sposobnosti upisuje se postignuti rezultat ispitanika,

Þ na listu provjera  tjelesnih sposobnosti navedene su minimalne vrijednosti (norme).

Þ ako se traženi učinak ne postigne iz prvog pokušaja, vježba se može ponoviti još dva puta. Izuzetak je Cooperov test, u tom se slučaju rezultat smatra zadovo­ljavajući, ako je ispitanik bez izuzetka zadovo­ljio preostale vježbe.

Þ ako ispitanik ne zadovo­lji u dvije ili tri vježbe, postoji mogućnost da u sljedećem terminu provjere ponovi cijelu provjeru tjelesnih sposobnosti. Ponav­lja­nje cjelokupne provjere potrebno je stoga što cjelokupna spremnost ispitanika odražava toliko važno kondicijsko sta­nje.

Þ ispitanici koji nisu prošli četiri ili više vježbi gube pravo na ponav­lja­nje provjere. Tjelesna sposobnost takvih ispitanika ne odgovara traženim sposobnostima vatrogasaca za intervencijske vatrogasne postrojbe.

Þ ispitanici trebaju proći dobrovo­ljno visinsku provjeru,

Þ ako se ispitanik boji visine, odnosno odbije se spustiti niz uže nije prošao visinsku provjeru,

Þ ako ispitanik pokaže znakove straha (drhta­nje, b­ljedilo, ukočenost ili uspaničenost) ispitaniku se neće dozvoliti da pristupi visinskoj provjeri,

Þ ispitanici su dužni na fizičko testira­nje doći u sportskoj odjeći i obući,

Þ  na visinsku provjeru ispitanici su dužni doći u zaštitnoj odjeći i obući s kacigom, opasačem i rukavicama.

 

Ministar
Šime Lučin, v. r.