Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o. u Popovači

NN 99/2002 (23.8.2002.), Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Lipovica" d.o.o. u Popovači

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1638

Na teme­lju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98, 15/2000 i 117/2001), u vezi sa člankom 180. stavkom 1. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001 i 67/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. godine, donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA »LIPOVICA« d.o.o. U POPOVAČI

I.

Vlada Republike Hrvatske osniva trgovačko društvo »Lipovica«, društvo s ograničenom odgovornošću, u Popovači.

Za potpisiva­nje izjave o osniva­nju trgovačkog društva ovlašćuje se ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Skraćeni naziv trgovačkog društva je »Lipovica« d.o.o., proizvod­nja i usluge.

II.

Sjedište trgovačkog društva je u Popovači, Lipovečka 22.

III.

Predmet poslova­nja trgovačkog društva su:

– proizvod­nja radijatora,

– prizvod­nja tlačnog i kokilnog aluminijskog lijeva,

– privremeni uvoz i izvoz robe radi pruža­nja usluga i privremeni uvoz i izvoz opreme radi korište­nja u proizvod­nji,

– izvoz robe-proizvoda »Lipovice« d.o.o.,

– međunarodno otpremništvo robe i usluga u va­njsko­trgo­vinskom prometu (špedicija),

– cestovni prijevoz robe (za vlastite potrebe i slobodni prijevoz tereta),

– kup­nja, prodaja i posredova­nje u domaćoj i va­njskoj trgovini.

IV.

Trgovačko društvo »Lipovica« d.o.o. preuzet će od Kaznionice u Lipovici – Popovači poslove i zaposlenike koji rade na poslovima opisanim u točki III. ove Odluke.

V.

Teme­ljni kapital trgovačkog društva iznosi 130.569.000,00 kn, a nastao je kao razlika ukupno procije­njene aktive uma­njene za ukupno procije­njene obveze, diobenom bilancom na dan 31. prosinca 2001. godine, između gospodarske jedinice Lipovica Kaznionice u Lipovici, od koje se osniva trgovačko društvo i Kaznionice u Lipovici.

Pričuva društva iznosi 24,07 kn.

VI.

Republika Hrvatska unosi u trgovačko društvo nekretnine i to k.č. br. 3331/3, u naravi jedanaest zgrada i dvorište, površine 2 ha 49 a i 93 m˛, k.č. br. 3324/1, u naravi oranica u Raz­ljevu, površine 1 ha 16 a 37 m˛, k.č. br. 3326, u naravi neplodno zem­ljište, površine 16 a i 38 m˛, k.č. br. 3325, u naravi bazen tehnološke vode, površine 1 ha 57 a 96 m˛, k.č. br. 3327/1, u naravi ekonomsko dvorište, površine 97 a 20 m˛, k.č. br. 3340/2, u naravi oranica i smetlište Kozarec, površine 3 h 71 a 14 m˛, upisane u z.k. ul. broj 1217, k.o. Grabrov Potok, k.č. br. 3329/1, u naravi dvorište, površine 12 a 60 m˛, upisane u z.k. ul. broj 569 k.o. Grabrov Potok, ukupne vrijednosti 18.015.684,00 kn.

Republika Hrvatska dozvo­ljava da se nekretnine iz stavka 1. ove točke uk­njiže u korist trgovačkog društva »Lipovica« d.o.o. i da društvo stječe pravo raspolaga­nja nekretninama unijetim u društvo.

Trgovačko društvo stupa u posjed nekretnina unijetih u druš­tvo danom donoše­nja ove Odluke.

Trgovačko društvo preuzima prava u iznosu od 14.120.483,08 kn i obveze u iznosu od 12.201.252,50 kn, nastale iz poslova­nja bivše gospodarske jedinice »Lipovica« Kaznionice u Lipovici-Popovači, što će se deta­ljno riješiti pravnim poslovima u skladu sa zakonima.

Trgovačko društvo će nadoknaditi Republici Hrvatskoj plaća­nja do kojih bi došlo ispu­nje­njem tražbina i drugih obveza za bivšu gospodarsku jedinicu.

Republika Hrvatska unosi u trgovačko društvo stvari ukupne vrijednosti 110.634.109,49 kn, prema popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Organi trgovačkog društva su:

– Skupština društva,

– Nadzorni odbor,

– Uprava društva.

VIII.

Skupštinu društva čini Vlada Republike Hrvatske.

Nadzorni odbor i Upravu društva imenuje Skupština društva.

IX.

Uprava društva se sastoji od predsjednika i dva člana.

Jedan član Uprave je upravite­lj Kaznionice u Lipovici – Popovači.

X.

Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih najma­nje jedan član predstavnik Središ­nje­g ureda Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Kaznionice u Lipovici – Popovači. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Nadzorni odbor glasuje većinom glasova svih članova.

XI.

Skupština društva saziva se najma­nje jedanput godiš­nje.

XII.

Predsjednik Uprave zastupa trgovačko društvo pojedinačno i samostalno, a članovi Uprave društva zajedno s predsjednikom.

XIII.

Trgovačko društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

XIV.

Trgovačko društvo će sufinancirati zatvorski sustav s iznosom od 2% od ukupnog prihoda trgovačkog društva.

Trgovačko društvo će zapoš­ljavati i zatvorenike.

Ostala prava i obveze utvrdit će se ugovorom između kaznionice i društva.

XV.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za poduzima­nje rad­nji radi upisa u sudski re­gistar trgovačkog društva kao i članova Nadzornog odbora, Uprave i predsjednika Uprave trgovačkog društva, te za poduzima­nje ostalih rad­nji radi provođe­nja ove Odluke.

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/01-01/01
Urbroj: 5030109-02-8
Zagreb, 8. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 

POPIS STVARI KOJE REPUBLIKA HRVATSKA UNOSI U TRGOVAČKO DRUŠTVO “LIPOVAC” d.o.o. POPOVAČA

 

BR.

OPIS

IMOVINA

1.

POSTROJENJA, OPREMA
I TRANSPORTNA SREDSTVA


43.909.300,65

2.

PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SREDSTVA


150.731,17

3.

INVESTICIJE U TOKU

95.018,00

4.

FINANCIJSKA IMOVINA

177.450,30

5.

SIROVINE I MATERIJAL

17.809.753,45

6.

ALATI

10.711.558,00

7.

NEDOVRŠENA PROIZVODNJA

684.469,14

8.

TRGOVAČKA ROBA

4.905,00

9.

GOTOVI PROIZVODI

18.087.119,60

10.

PREDUJMOVI ZA

MATERIJALNA  SREDSTVA


313.104,24

11.

NOVAC NA RAČUNU

18.625.275,03

12.

VREMENSKA RAZGRANIČENJA


65.424,91

 

STVARI UKUPNO

110.634.109,49