Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Orljava" d.o.o. u Požegi

NN 99/2002 (23.8.2002.), Odluka o osnivanju trgovačkog društva "Orljava" d.o.o. u Požegi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1639

Na teme­lju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), u vezi sa člankom 180. stavkom 1. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/2000, 59/2000, 129/2000, 59/2001 i 67/2001) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. kolovoza 2002. godine, donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA »ORLJAVA« d.o.o. U POŽEGI

I.

Vlada Republike Hrvatske osniva trgovačko društvo »Or­ljava«, društvo s ograničenom odgovornošću, u Pože­gi.

Za potpisiva­nje izjave o osniva­nju trgovačkog društva ovlaš­ćuje se ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave.

Skraćeni naziv trgovačkog društva je »Or­ljava« d.o.o., proiz­vod­nja i usluge.

II.

Sjedište trgovačkog društva je u Pože­gi, Osječka 77.

III.

Predmet poslova­nja trgovačkog društva jesu:

– proizvod­nja rub­lja (košu­lje, bluze, muške gaće, pi­džame, poste­ljina, kuhi­njske krpe),

– proizvod­nja opreme zaštite na radu (radna odjeća),

– kup­nja i prodaja robe,

– privremeni uvoz i izvoz robe radi pruža­nja usluga (lohn pos­lovi) i privremeni uvoz i izvoz opreme radi korište­nja u proizvod­nji,

– posebni oblici va­njskotrgovinskog prometa (dugoročna proizvodna kooperacija, kompenzacijski poslovi, malogranični promet),

– izvoz robe – proizvoda iz djelatnosti »Or­ljave« d.o.o.,

– međunarodno otpremništvo robe i usluga u va­njsko­trgo­vinskom prometu (špedicija),

– cestovni prijevoz robe (za vlastite potrebe i slobodni prijevoz tereta),

– kup­nja, prodaja i posredova­nje u domaćoj i va­njskoj trgovini,

– društvena prehrana.

IV.

Trgovačko društvo »Or­ljava« d.o.o. preuzet će od Kaznionice u Pože­gi poslove i zaposlenike koji rade na poslovima opisanim u točki III. ove Odluke.

V.

Teme­ljni kapital trgovačkog društva iznosi 12.278.545,07 kn, a nastao je kao razlika ukupno procije­njene aktive uma­njene za ukupno procije­njene obveze, diobenom bilancom na dan 31. prosinca 2001. godine, između gospodarske jedinice »Or­ljava«, Kaznionice u Pože­gi, od koje se osniva trgovačko društvo i Kaznionice u Pože­gi.

VI.

Republika Hrvatska unosi u trgovačko društvo nekretnine i to k.č. br. 4172/3, u naravi kuća i gospodarsko dvorište, površine 8 a 38 m˛ i k.č. br. 4171/2, u naravi pet zgrada i gospodarsko dvorište, površine 74 a 11 m˛, upisane u z.k. ul. broj 5208 k.o. Pože­ga, k.č. br. 631, u naravi kuća i dvor, površine 28 a 70 m˛ i k.č. br. 2059, u naravi kuća i dvor površine 2 ha 78 a 34 m˛, upisane u z.k. ul. broj 982 k.o. Velika, k.č. br. 783, u naravi kuća i dvor u Storci, površine 862 čhv i k.č. br. 784, u naravi put u Starci, površine 100 čhv, upisane u z.k. ul. broj 302 k.o. Nurkovac, ukupne vrijednosti 5.013.082,31 kn.

Republika Hrvatska dozvo­ljava da se nekretnine iz stavka 1. ove točke uk­njiže u korist trgovačkog društva »Or­ljava« d.o.o. i da društvo stječe pravo raspolaga­nja nekretninama unijetim u društvo.

Trgovačko društvo stupa u posjed nekretnina unijetih u društvo danom donoše­nja ove Odluke.

Trgovačko društvo preuzima prava u iznosu 5.833.101,11 kn i obveze u iznosu od 9.955.504,93 kn nastale iz poslova­nja bivše gospodarske jedinice »Or­ljava« Kaznionice u Pože­gi, što će se deta­ljno riješiti pravnim poslovima u skladu sa zakonima.

Trgovačko društvo će nadoknaditi Republici Hrvatskoj pla­ća­­nja do kojih bi došlo ispu­nje­njem tražbina i drugih obveza za bivšu gospodarsku jedinicu.

Republika Hrvatska unosi u trgovačko društvo stvari u ukupnoj vrijednosti od 11.387.866,58 kn prema popisu koji je sastavni dio ove Odluke.

VII.

Organi trgovačkog društva su:

– Skupština društva,

– Nadzorni odbor,

– Uprava društva.

VIII.

Skupštinu društva čini Vlada Republike Hrvatske.

Nadzorni odbor i Upravu društva imenuje Skupština društva.

IX.

Uprava društva se sastoji od predsjednika i dva člana.

Jedan član Uprave je upravite­lj Kaznionice u Pože­gi.

X.

Nadzorni odbor ima pet članova, od kojih je najma­nje jedan član predstavnik Središ­nje­g ureda Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Kaznionice u Pože­gi. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju pred­sjednika.

Nadzorni odbor glasuje većinom glasova svih članova.

XI.

Skupština društva se saziva najma­nje jedanput godiš­nje.

XII.

Predsjednik Uprave zastupa trgovačko društvo pojedinačno i samostalno, a članovi Uprave društva zajedno s predsjednikom.

XIII.

Trgovačko društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

XIV.

Trgovačko društvo će sufinancirati zatvorski sustav s iznosom od 2% od ukupnog prihoda trgovačkog društva.

Trgovačko društvo će zapoš­ljavati i zatvorenike.

Ostala prava i obveze utvrdit će se ugovorom između kaznionice i trgovačkog društva.

XV.

Ovlašćuje se ministar pravosuđa, uprave i lokalne samouprave za poduzima­nje rad­nji radi upisa u sudski re­gistar trgovačkog društva, kao i članova Nadzornog odbora, Uprave i predsjednika Uprave trgovačkog društva, te za poduzima­nje ostalih rad­nji radi provođe­nja ove Odluke.

XVI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/01-01/01
Urbroj: 5030109-02-10
Zagreb, 8. kolovoza 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 

                  POPIS STVARI KOJE REPUBLIKA HRVATSKA

                 UNOSI U TRGOVAČKO DRUŠTVO »ORLJAVA«
                                    d.o.o. POŽEGA

 

 

BR.

OPIS

IMOVINA

1.

POSTROJENJA, OPREMA
I TRANSPORTNA SREDSTVA


4.146.943,96

2.

PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SREDSTVA


-

3.

INVESTICIJE U TOKU

70.969,45

4.

FINANCIJSKA IMOVINA

1.323.676,11

5.

SIROVINE I MATERIJAL

3.242.248,02

6.

ALATI

-

7.

NEDOVRŠENA PROIZVODNJA

294.433,52

8.

TRGOVAČKA ROBA

294.804,97

9.

GOTOVI PROIZVODI

1.580.739,10

10.

PREDUJMOVI ZA

MATERIJALNA  SREDSTVA


57.188,36

11.

NOVAC NA RAČUNU

312.457,66

12.

VREMENSKA RAZGRANIČENJA


64.405,43

 

STVARI UKUPNO

11.387.866,58