Pravilnik o grobljima

NN 99/2002 (23.8.2002.), Pravilnik o grobljima

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO

 

1642

Na teme­lju članka 19. stavak 1. Zakona o grob­ljima (»Na­rod­ne novine«, br. 19/1998) ministar za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo donosi

PRAVILNIK O GROBLJIMA

Članak 1.

Ovim pravilnikom pobliže se uređuju osnovni normativi o prostornim i tehničkim uvjetima kod planira­nja izgrad­nje grob­lja i pratećih građevina.

Članak 2.

(1) Grob­lje je prostor na kojemu se vrši polaga­nje posmrtnih ostataka umrlih, a sastoji se od unutraš­nje­g prostora (površine za ukop; oproštajni, prateći i pogonski dio) i va­njskog prostora (prometne površine, parkiralište i ostale usluge).

(2) U odnosu na površinu koje zauzima pojedino grob­lje razlikujemo: mala grob­lja (do 5 ha), sred­nja grob­lja (od 5–20 ha) i velika grob­lja (iznad 20 ha).

(3) Prostor namije­njen za grob­lja određuje se prostorno planskom dokumentacijom određenom posebnim propisima.

(4) Grob­lja moraju zadovo­ljavati potrebe ukapa­nja umrlih u jednom nase­lju (selu), više nase­lja unutar jedinice lokalne samouprave ili samo za jednu jedinicu lokalne samouprave.

Članak 3.

(1) Izgrad­nja novih i prošire­nje postojećih grob­lja utvrđuje se Programom mjera za unapređe­nje sta­nja u prostoru i prostorno planskom dokumentacijom određenom posebnim propisima i to za najma­nje 100 godina kod izgrad­nje novog grob­lja, a najma­nje 30 godina kod prošire­nja postojeće­g grob­lja, sa mogućnošću uređe­nja u etapama.

(2) Postojeća grob­lja mogu se proširivati, ako je to predviđeno prostorno planskom dokumentacijom i ako su osigurani drugi uvjeti utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 4.

(1) Prema vrsti ukapa­nja grob­lja razlikujemo kao grob­lja sa klasičnim ukopom, krematorijska grob­lja za polaga­nje urni i/ili »prosipa­nje« pepela, te mješovita grob­lja.

(2) Prema načinu osniva­nja, odnosno načinu smrti, grob­lja razlikujemo na opća (javna) i posebna.

(3) U posebna grob­lja ubrajaju se spomen grob­lja, vojna grob­lja, grob­lja masovnih katastrofa, svećenička grob­lja, anonimna grob­lja i grob­lja određenih vjerskih zajednica.

(4) Posebna grob­lja mogu se izvesti kao zaseban dio opće­g grob­lja.

Članak 5.

(1) Dimenzionira­nje grob­lja vrši se prema potrebama ukopnih mjesta a na teme­lju podataka o broju ukopa dnevno ili godiš­nje, uzimajući u obzir gravitacijsko područje i stanovništvo, smrtnost te vrijeme mirova­nja koje se kreće od 15–30 godina.

(2) Potrebne površine ukopnih mjesta utvrđuju se na teme­lju broja sahrana, tipa i broja grobnih mjesta i potrebne površine za grobno mjesto te površine za ostale sadržaje na način da je potrebno predvidjeti 2 m˛ po stanovniku.

(3) Kod utvrđiva­nja površine za potrebe grob­lja treba raču­nati sa bruto i neto površinom grob­lja.

(4) Neto površina groba je parcela grobnog mjesta (groba).

(5) Bruto površina groba je neto površina grobnog mjesta uvećana za razmak između grobnih mjesta.

(6) Neto površina groba namije­njena ukopu predstav­lja brutto površinu ukupnih grobnih mjesta.

(7) Bruto površina grob­lja predstav­lja sve površine unutar­nje­g i va­njskog sadržaja a koja po pojedinom grobnom mjestu iznosi od 6–14 m˛.

Članak 6.

(1) Grob­lja treba smjestiti na za to pogodnom i dovo­ljno velikom prostoru koje je ambijentalno i po konfiguraciji terena prikladno za ukop, u pravilu izvan ili na rubu nase­lja te pri­stupačno javnom cestom s dvosmjernim kolnikom i odvo­jenom pješačkom stazom.

(2) Prostor za grob­lje treba udovo­ljavati s­ljedećim kriterijima:

1. Prirodna pogodnost terena za ukop: sastav tla (ocjeditost, prozračnost, stabilnost), razina podzemne vode koja mora biti minimalno 50 cm ispod najniže kote groba i pogodnost konfiguracije (bez prevelikih nagiba terena i zadržava­nja površinske vode).

2. Položaj prema prirodnim uvjetima: izvan tijekova podzemnih i nadzemnih voda, izvan vodozaštitnih i poplavnih pod­ručja, te izvan zona zaštićenih dijelova prirode i područja šuma.

3. Nova grob­lja moraju biti uda­ljena najma­nje 50 m od autoceste i že­ljeznice odnosno građevinske čestice na kojoj je izgrađena ili se može graditi građevina za stambeno poslovnu namjenu.

4. Kod prošire­nja postojećih grob­lja uda­ljenost iz točke 3. ovog članka može iznositi 10 m pod uvjetom da se na grob­lju osigura pojas zelenila minimalne širine 5 m mjereno po cijeloj dužini kontaktnog prostora.

Članak 7.

(1) Grob­lje naročito čine površine za ukop, površine i građevine za ispraćaj pokojnika, prostori za pogon, unutraš­nje prometnice i zelenilo te prateće funkcije za posjetite­lje grob­lja, prateće funkcije za zaposlene, servis i održava­nje te va­njske prometne površine i usluge.

(2) Grob­lje se sastoji od:

– grobnog mjesta (groba),

– grobnih redova koje čine niz grobnih mjesta (grobova),

– grobnih po­lja (više grobnih redova s ne više od 200 grobova sa pristupnim stazama),

– staza koje povezuju grupe grobova u grobnom po­lju ili red grobova,

– glavnih staza koje povezuju grobna po­lja s odmorištima i prošire­njima,

– internih i eksternih prometnica za kolni promet s par­ki­ralištem,

– zelenila (grupirano i prateće),

– oproštajno-ceremonijalnog sklopa s otvorenim i/ili zatvorenim oproštajnim prostorom,

– službeno-pogonskog dijela za prijem i obradu pokojnika,

– servisnih funkcija za održava­nje i uprav­lja­nje grob­ljem,

– pratećih usluga prodaje,

a može sadržavati i prateće usluge proizvod­nje vijenaca, svijeća, nadgrobnih obi­lježja i vrtlariju.

(3) Grob­lje može imati kapelu, zvonik i poseban memorijalni dio za posebne vrste ukopa, te prateće ma­nje proizvodne pogone za izradu vijenaca, i nadgrobnih obi­lježja izvan prostora grob­lja.

Članak 8.

(1) Neto dimenzija grobnog mjesta predstav­lja veličinu same ukopne jame koja iznosi 80 x 200 cm, a dno groba mora biti najma­nje 50 cm iznad najviše točke podzemne vode.

(2) Bruto dimenzija grobnog mjesta iznosi najma­nje 120–150 x 250–300 cm.

(3) Dubina ukopnog mjesta je u zem­ljanim grobovima najma­nje 180 cm.

(4) Kod zem­ljanih grobova treba osigurati najma­nje 0,80 metara zem­lje iznad lijesa.

Članak 9.

(1) Neto dimenzija grobnice (unutar zidova) u jednom stupcu iznosi najma­nje 90 x 230 cm, u dva stupca najma­nje 150 x 230 cm, a u tri stupca najma­nje 220 x 230 cm.

(2) Bruto dimenzija grobnice povećava se za 15–30 cm na sve četiri strane od va­njskog ruba zida.

(3) Grobnice moraju biti izgrađene od vodonepropusnog betona.

(4) Neto dimenzija za jednu urnu iznosi 50 x 50 cm, a za četiri urne 1 m˛.

Članak 10.

(1) Grobovi se postav­ljaju u grobne redove ne duže od 60 m.

(2) Grobna po­lja se sastoje od grobnih redova i međuraz­maka koji služi kao prilazna staza.

(3) Grobna po­lja su odije­ljena glavnim stazama minimalne širine 3 m.

(4) Staze moraju biti od tvrdog materijala, bez prepreka u kreta­nju ne veće­g uzdužnog nagiba od 8% i ne veće­g poprečnog nagiba od 1%.

Članak 11.

(1) Građevine i pripadajući prostori grob­lja su:

– Oproštajni prostori (mrtvačnica, oproštajna dvorana i pomoćne prostorije),

– Pogonski, radni i službeni dio,

– Prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme i sl.).

(2) Oproštajne prostore treba smjestiti uz ulaz u grob­lje, a iznimno za velika grob­lja oproštajni prostori mogu biti bliže sredini grob­lja, ali tako da se do objekta prilazi s javno prometne površine ne prelazeći ukopna po­lja.

(3) Pogonski, radni i službeni dio treba smjestiti u blizini ulaza, s posebnim kolnim prilazom i tako da su zaklo­njeni od javnih prostora i okup­lja­nja.

(4) Prateće usluge (prodaja cvijeća, svijeća, opreme i sl.) treba smjestiti izvan prostora a u blizini ulaza u grob­lje.

Članak 12.

(1) Mrtvačnica se sastoji od odarnice orijentirane prema oproštajnom prostoru, a broj odarnica, veličina oproštajne dvorane i pomoćnih prostorija ovise o broju ukopa dnevno i veličini samog grob­lja.

(2) Pomoćne prostorije su namije­njene za prostor za sve­ćenika, za sprema­nje vijenaca i cvijeća, te sanitarije za posjetite­lje.

Članak 13.

(1) Pogonski, radni i službeni dio sastoji se od prostora za prijem i odlaga­nje lijesova, prostora za službeno osob­lje (administraciju), prostora za identifikaciju i oprema­nje pokojnika.

(2) Prostorija za službeno osob­lje mora imati garderobne i sanitarne uređaje.

(3) Na grob­lju mora postojati osigurani prostor – odlagalište, zatvoreno ili ograđeno i to posebno za organski otpad (cvijeće, zelenilo i sl.), a posebno za ostali kruti otpad (plastika, keramika i sl.).

Članak 14.

(1) Svako grob­lje mora imati zelene odnosno parkovne površine koje iznose bar 10% površine grob­lja. Odmorišta sa klupama za sjede­nje treba postaviti unutar grobnog po­lja tako da pojedinačni grob ne bude uda­ljen više od 100 m.

(2) Unutar grobnog po­lja treba postaviti košaru za otpad, tako da pokrivaju grobna mjesta u radijusu do 50 m, zatim kontejner u radijusu 100 m, koji mora biti ograđen i skriven od ostalih površina i lako dostupan, kao i voda-česma, koja pokriva radijus od najviše 100 m. Na ulazu u grob­lje mora biti tabla s planom grob­lja.

(3) Grob­lje mora biti ograđeno, a po potrebi i čuvano. Ograda može biti žičana sa zelenilom, odnosno zidanim podnožjem i stupovima, oblikovana prema tradicijskim elementima lokalne arhitekture.

Članak 15.

(1)  Parkiralište za potrebe grob­lja dimenzionirano u skladu s posebnim propisima treba biti izvan grob­lja i odvojeno od javne ceste.

(2) Prilaz posjetite­lja i poslovni ulaz (kolni) moraju biti odvojeni. Ulaz u grob­lje, službeni i oproštajne površine moraju imati javnu rasvjetu.

(3) Sve javne površine moraju biti izvedene bez prostornih barijera za kreta­nje osoba sa invaliditetom.

(4) Sve građevine koje se izvode za potrebe grob­lja moraju biti komunalno oprem­ljene.

Članak 16.

(1) Organizacija i uređe­nje prostora novih grob­lja, kao i prošire­nje postojećih u površini većoj od 20% ukupne površine grob­lja utvrđuje se Deta­ljnim planom uređe­nja, koji osim sadržaja određenih posebnim propisom sadrži slijedeće dijelove i poka­zate­lje:

1. Program uređe­nja grob­lja sadrži naročito:

– izvješće o pogodnosti lokacije,

– program potreba, proračun dimenzija grob­lja i sadržaja sa iskazom površina, brojem i kapacitetom ukupnih mjesta,

– etapnost i uvjeti realizacije i korište­nja.

2. Plan kompleksa grob­lja na katastarsko-topografskoj karti u mjerilu 1:500 koja sadrži naročito:

– namjenu površina: zelene i prometne površine, grobna po­lja, redovi i ukopna mjesta (obvezno označena i kotirana sa staze – međurazmaka po dužini), po­lja s brojem ukupnih mjesta i vrstom grobova, te razmještaj uređaja i opreme,

– plan uređe­nja slobodnih i prometnih površina (zelenilo, ostale površine, oprema, materijali).

3. Raster i razmještaj ukopnih parcela za grobno po­lje u cjelini u mj. 1:200.

4. Nacrte i uvjete za grad­nju i oprema­nje ukopnog mjesta kao deta­ljni tipski ili poseban nacrt u mjerilu 1:50 ili 1:100.

(2) Za velika grob­lja treba se izraditi pre­gledni plan u mjerilu 1:1000 s dijelovima realizacija u mjerilu 1:500, odnosno u deta­lj­nijem mjerilu za pojedine dijelove grob­lja.

(3) Plan mora biti izvješen na uvid u upravi grob­lja odnosno u službenoj prostoriji na samom grob­lju, te u prikladnom obliku na va­njskoj informacijskoj tabli.

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 20.000 kuna kaznit će se prekršaj pravne i fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi iz članka 8, 9. i 10. ovog Pravilnika.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravne i fizičke osobe koje se ne pridržavaju odredbi iz članka 6. ovog Pravilnika.

(3) Za prekršaje iz stavka 2. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 kuna.

(4) Zahtjev za pokreta­nje prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovog članka ovlaštena je pokretati jedinica lokalne samouprave, županija i tijelo državne uprave, a za prekršaje iz stavka 1. i uprava grob­lja te svaka fizička i pravna osoba koja ima pravni interes.

Članak 18.

Stupa­njem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uređe­nju grob­lja i sahrani umrlih (»Narodne novine«, br. 2/62).

Članak 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 564-02/02-01/9
Urbroj: 516-07-02-3
Zagreb, 9. kolovoza 2002.

Ministar
Radimir Čačić, v. r.