Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije

NN 99/2002 (23.8.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PROSTORNOG UREĐENJA

 

1643

Na teme­lju članka 82. stavka 7. Zakona o grad­nji (»Narodne novine«, broj 52/99, 75/99 i 117/01), Ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA GRAĐEVNE INSPEKCIJE

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obav­lja­nja inspekcijskog nadzora građevne inspekcije (»Narodne novine«, broj 9/00), članak 25. mije­nja se i glasi:

»Po zaprima­nju pisanih podnesaka ili drugih sazna­nja o mo­gućoj povredi Zakona i propisa, a nakon izrade plana i programa rada odjela inspekcijskog nadzora iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika, inspektor i nadzornik dužan je obaviti prvi inspek­cijski pre­gled u planom utvrđenom roku, koji se razvrstava kao neupravni predmet.«

Članak 2.

U članku 26. stavak 1. i 2. mije­nja se i glasi:

»Ako inspektor i nadzornik u prvom inspekcijskom pre­gledu ne utvrdi povredu Zakona i propisa, obavijestit će o tome poznatog podnosite­lja prijave najkasnije u roku od 15 dana od dana pre­gleda.

Ako inspektor i nadzornik u prvom inspekcijskom pre­gledu utvrdi povredu Zakona i propisa pokreće upravni postupak, a podnosite­lju prijave dostav­lja obavijest o pokrenutom inspek­cijskom postupku u roku od 15 dana od dana pre­gleda.«

Stavak 3. briše se.

Članak 3.

U članku 27. stavak 2. briše se.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-01/02-01/60
Urbroj: 531-01-02-01
Zagreb, 13. kolovoza 2002.

Ministar
Božo Kovačević, v. r.