Odluka o postavljenju mr. sc. Daniela Bučana izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub

NN 102/2002 (4.9.2002.), Odluka o postavljenju mr. sc. Daniela Bučana izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Repub

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1668

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/02-01/67, Urbroj: 50304/2-02-02 od 26. srp­nja 2002., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam mr. sc. DANIELA BUČANA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Republici Gruziji, sa sjedištem u Ateni.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-2964/2
Zagreb, 28. kolovoza 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.