Pravilnik o distribuciji plina

NN 104/2002 (10.9.2002.), Pravilnik o distribuciji plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

 

1729

Na teme­lju članka 10. stavak 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/2001), ministar gospodarstva uz suglasnost ministra za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo donio je

PRAVILNIK

O DISTRIBUCIJI PLINA

I. OPĆE ODREBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti tehničke kvalificiranosti, stručne osposob­ljenosti i financijske kvalificiranosti koje mora ispu­njavati pravna ili fizička osoba da bi mogla ishoditi dozvolu za obav­lja­nje i obav­ljati djelatnost distribucije plina; način obav­lja­nja djelatnosti distribucije plina; prava i obveze distributera plina; prava i obveze korisnika usluge distribucije plina; te način osigura­nja sredstava za izgrad­nju plinskog distribucijskog sustava.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju znače­nja utvrđe­na Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/2001) i Zakonom o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/2001).

Članak 3.

(1) Djelatnost distribucije plina može obav­ljati distributer pli­­na koji je od Vijeća za re­gulaciju energetskih djelatnosti (u da­lj­­­njem tekstu: Vijeće za re­gulaciju) ishodio dozvolu za obav­lja­nje te djelatnosti i obav­lja je na teme­lju koncesije.

(2) Vijeće za re­gulaciju može dozvolu za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina izdati distributeru plina re­gistriranom za obav­lja­nje te djelatnosti ako ispu­njava uvjete tehničke kvalificiranosti, stručne osposob­ljenosti i financijske kvalificiranosti propisane ovim Pravilnikom, ako ne postoje zapreke propisane odred­bom članka 17. stavak 1. točke 5. i 6. Zakona o energiji.

Članak 4.

(1) Djelatnost distribucije plina distributer plina obav­lja kori­šte­njem distribucijskog sustava plinovoda:

a. od primopredajnih redukcijskih stanica na kojima preuzima plin od transportera do točke isporuke kraj­njim kupcima kod distribucije prirodnog plina

b. od mjesta ulaska sirovine za proizvod­nju miješanog, isparenog ili gradskog plina do točke isporuke kraj­njim kupcima kod distribucije miješanog, isparenog ili gradskog plina

(2) Distribucijski sustav plinovoda u smislu ovog Pravilnika čine: distributivna plinska mreža, postroje­nja i uređaji za proizvod­nju miješanog, isparenog ili gradskog plina kod distribucije miješanog, isparenog ili gradskog plina, VT (visokotlačni) distributivni plinovodi, ST (sred­njetlačni) i NT (niskotlačni) distributivni plinovodi s mjerno re­gulacionom i sigurnosnom opremom, odorizacijska stanica, kućni i industrijski prik­ljučci kao i ugrađeni uređaji i oprema na distribucijskom sustavu zak­ljučno s brojilom (plinomjerom).

(3) Distribucijski sustav plinovoda i ­njima pripadajuća postroje­nja i uređaje projektira, gradi i održava distributer plina. Radove na projektira­nju, izgrad­nji i održava­nju distribucijskog sustava plinovoda distributer plina može povjeriti pravnim i fizičkim osobama re­gistriranim i ovlaštenim za te djelatnosti.

(4) Točkom isporuke kraj­njem kupcu, odnosno kraj­njom točkom distribucijskog sustava plinovoda, smatra se mjesto na izlazu iz plinomjera ili na izlazu iz drugog stup­nja re­gulacije re­gulatora tlaka kada plinomjer kao takav nije ugrađen.

Članak 5.

Distributer plina djelatnost distribucije plina pruža­njem usluga distribucijskog sustava obav­lja korište­njem vlastitog distribucijskog sustava plinovoda ili korište­njem tuđe­g distribucijskog sustava plinovoda.

Članak 6.

(1) Koncesiju za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina daje jedinica područne (re­gionalne) samouprave nakon provedenog javnog natječaja.

(2) Dvije ili više jedinica područne (re­gionalne) samouprave mogu zajedno provesti natječaj i dodijeliti koncesiju za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina na svom ili dijelovima svog područja.

(3) Jedinica područne (re­gionalne) samouprave može dati suglasnost drugoj jedinici područne (re­gionalne) samouprave da provede natječaj i dodijeli koncesiju za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina na dijelu ­njenog područja kada to opravdavaju geografski, ekonomski, tehnički ili drugi razlozi.

Članak 7.

(1) Koncesijom za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina određuje se distributer plina koji će kao koncesionar obav­ljati djelatnost, kapacitet obav­lja­nja djelatnosti, područje obav­lja­nja djelatnosti, razdob­lje važe­nja koncesije, te druga pita­nja propisana ovim Pravilnikom.

(2) Koncesija se može dodijeliti za izgrad­nju distribucijskog sustava plinovoda uk­ljučujući pruža­nje usluga distribucijskog sustava ili za pruža­nje usluga distribucijskog sustava na postojećem distribucijskom sustavu.

(3) Koncesiju može dobiti osoba koja ima dozvolu Vijeća za re­gulaciju za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina. Koncesiju koja obuhvaća izgrad­nju distribucijskog sustava plinovoda može dobiti osoba koja u natječaju za dodjelu koncesije pruži tražene dokaze da raspolaže ili da može osigurati financijska sredstva potrebna za izgrad­nju distribucijskog sustava plinovoda.

II. UVJETI I NAČIN OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Tehnička kvalificiranost

Članak 8.

(1) Tehnički je kvalificiran za obav­lja­nje djelatnosti distributer plina koji ima potreban kapacitet prostora, postroje­nja i uređaja, i to:

– poslovni prostor (čvrsta građevina) za obav­lja­nje poslova uprav­lja­nja i nadzora distribucijskog sustava te provođe­nja tehničkih i sigurnosnih propisa, u skladu s tehničkim, sanitarnim, zdravstvenim i ostalim minimalno propisanim uvjetima, najma­nje 10 mł i 2 m˛ slobodne površine poda po radniku i ispu­nje­nje ostalih uvjeta u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije – »Narodne novine«, broj 6/84 (u da­lj­njem tekstu: Pravilnik),

– radionički prostor za poslove održava­nja i popravke plinovoda, uređaja i postroje­nja, u skladu s tehničkim, sanitarnim, zdravstvenim i ostalim propisanim uvjetima, najma­nje 10 mł zračnog prostora i 2 m˛ slobodne površine poda po radniku i ispu­nje­nje ostalih uvjeta u skladu s Pravilnikom,

– skladišni prostor za skladište­nje opreme i uređaja,

– otvoreni ili natkriveni prostor za skladište­nje plinskih cije­vi svih vrsta,

– odgovarajući prostor za skladište­nje plinova, koji se koristi kod distribucije prirodnog plina,

– odgovarajući ograđeni zaštićeni prostor za smještaj sredstava za odorizaciju ako odorizacija sporazumom s ovlaštenom organizacijom nije riješena na drugi način,

– prijevozna sredstva: terenska vozila i specijalna vozila za prijevoz opasnih materija, najma­nje jedno vozilo za distribucijsko područje, te jedno prikladno osobno vozilo na 70.000 metara plinovoda,

– uređaje i opremu za kontrolu nepropusnosti i ispravnosti plinovoda, plinskih instalacija, naprava i uređaja na plinovodima i instalacijama, ako to nije sporazumom riješeno s drugim izvo­dite­ljem,

– uređaje za kontrolu odorizacije s opremom za pretaka­nje i neutralizaciju, ako to nije sporazumom riješeno s drugim izvo­dite­ljem,

– mobilne telefone, radiouređaje (UKV)

– alate potrebne za poslove održava­nja i popravaka plinovoda i instalacija.

(2) Distributer plina može poslovni prostor i sredstva rada iz stavka I. ovog članka imati u svom vlasništvu ili ga koristiti teme­ljem ugovora o zakupu zak­ljučenog s drugom osobom.

Stručna osposob­ljenost

Članak 9.

Stručno je osposob­ljen za obav­lja­nje djelatnosti distributer plina koji ima u radnom mjestu na neodređeno vrijeme najma­nje po jednog radnika:

– strojarske struke, visoke školske spreme i najma­nje 3 godine radnog iskustva,

– građevinske struke, visoke ili više školske spreme i najma­nje 3 godine radnog iskustva,

– elektrotehničke struke, visoke ili više školske spreme i najma­nje 3 godine radnog iskustva,

– geodezijske struke visoke školske spreme i 3 godine radnog iskustva,

– kemijske struke visoke školske spreme i najma­nje 1 godina radnog iskustva,

– sred­nja stručna sprema, zva­nja plinoinstalater i najma­nje 1 godina radnog iskustva u struci.

Članak 10.

Stručno je osposob­ljen za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina distributer plina koji ima:

– organiziranu dežurnu službu osposob­ljenu za djelova­nje u slučaju kvarova na distribucijskom sustavu plinovoda ili u slučaju drugih hitnih intervencija ili ima ugovor s drugom ovlaštenom pravnom osobom o obav­lja­nju ovih poslova po nalogu distributera,

– organizirane ekipe radnika osposob­ljene za pušta­nje distribucijskog sustava plinovoda u rad, pogonski nadzor, isk­ljučiva­nja cijelog ili pojedinih dijelova sustava iz rada, prik­ljučiva­nje i odvaja­nje kupaca, montažu i demontažu plinomjera,

– organizirane poslove odorizacije plina (skladište­nje i prijevoz, te osob­lje s ovlašte­njem za rad s otrovima, te potrebna sredstva zaštite) ili ugovor s drugom ovlaštenom pravnom osobom za obav­lja­nje ovih poslova po nalogu distributera.

Financijska kvalificiranost

Članak 11.

(1) Distributer plina mora raspolagati financijskim sredstvima potrebnim za obav­lja­nje djelatnosti (izgrad­nja, razvoj, održa­va­nje, uprav­lja­nje i nadzor distribucijskog sustava te provođe­nje tehničkih i sigurnosnih propisa), ili mora dokazati da može pribaviti ta sredstva.

(2) Visinu vlastitih sredstava distributera plina i realnost pribav­lja­nja kreditnih ili drugih sredstava potvrđuje poslovna banka distributera plina ili neka druga poslovna banka.

Koncesija

Članak 12.

(1) Koncesija za izgrad­nju distribucijskog sustava plinovoda i pruža­nje usluga distribucijskog sustava daje se na vrijeme do 30 godina, a koncesija za pruža­nje usluga distribucijskog sustava na postojećem distribucijskom sustavu daje se na vrijeme do 15 godina. Ako se koncesija za pruža­nje usluga distribucijskog sustava na postojećem distribucijskom sustavu daje s pravom razvoja distribucijskog sustava plinovoda može se dati na vrijeme do 30 godina. Koncesiono razdob­lje započi­nje danom sklapa­nja ugovora o koncesiji.

(2) Kada se koncesija daje za obav­lja­nje djelatnosti na postojećem distribucijskom sustavu plinovoda koncesionar mora imati u vlasništvu ili na korište­nju distribucijski sustav.

(3) Koncesija se dodje­ljuje nakon provedenog javnog natje­čaja koji sadrži:

1. namjenu koncesije (pobliže određiva­nje djelatnosti koja će se obav­ljati teme­ljem koncesije),

2. područje obav­lja­nja djelatnosti (distribucijsko područje),

3. vrijeme na koje se koncesija daje. Ako se koncesija daje za izgrad­nju distribucijskog sustava plinovoda i ­nje­govo korište­nje, posebno se označuje rok izgrad­nje sustava do ishođe­nja uporabne dozvole, a posebno rok obav­lja­nja djelatnosti opskrbom plina kupaca,

4. rok u kome distributer plina mora prik­ljučiti na distribucijski sustav plina i započeti s isporukom plina kupce, kada su zadovo­ljeni tehnički i koncesijski uvjeti,

5. visinu i način plaća­nja naknade za koncesiju,

6. način određiva­nja cijene i način naplate isporučenog plina od strane koncesionara,

7. oznaku jamstva za osigura­nje financijskih sredstava za obav­lja­nje djelatnosti, a osobito za izgrad­nju distribucijskog sustava ako je ta izgrad­nja predmet koncesije,

8. zahtjev za posjedova­njem dozvole za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina odnosno zahtjev za dokaziva­nje sposobnosti ispu­njava­nja uvjeta tehničke i financijske kvalificiranosti i struč­ne osposob­ljenosti,

9. zahtjev za podastira­njem dokaza kojima se može utvrditi po­slovni ugled natjeca­telja,

10. druge obveze koncesionara, a osobito potrebu zaštite i očuva­nja okoliša,

11. uvjete otkaza ugovora o koncesiji,

12. rok traja­nja natječaja,

13. podatke o mjestu, vremenu i načinu podiza­nja ili pre­gleda natječajne dokumentacije, predaju ponuda i javnom otvara­nju ponuda.

Članak 13.

(1) Poglavarstvo jedinice područne (re­gionalne) samouprave utvrđuje i provodi natječaj za dodjelu koncesije te donosi odluku o dodjeli koncesije.

(2) Natječaj za dodjelu koncesija objav­ljuje se u »Narodnim novinama« službenom listu Republike Hrvatske i jednim dnevnim novinama koje se uobičajeno prodaju na distribucijskom području za koje se daje koncesija, time da se rokovi natječaja računaju prema rokovima objav­ljenim u »Narodnim novinama«.

Članak 14.

(1) Odlukom o dodjeli koncesije određuje se koncesionar čija je ponuda, teme­ljem ­nje­govog poslovnog ugleda i ocjene sposobnosti za ostvariva­nje koncesije, ocije­njena najpovo­ljnijom.

(2) Teme­ljem odluke iz stavka 1. ovoga članka davate­lj koncesije jedinica područne (re­gionalne) samouprave i distributer plina zak­ljučuju ugovor o koncesiji koji sadrži sve elemente iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Koncesija prestaje:

1. istekom vremena na koje je koncesija dodije­ljena

2. prestankom postoja­nja distributera plina

3. u slučajevima iz članka 18. stavka 2. Zakona o energiji

4. otkazom ugovora o koncesiji

5. sporazumom stranaka.

Članak 16.

Davate­lj koncesije može otkazati ugovor o koncesiji ako distributer plina:

1. ne započne s radovima na izgrad­nji distribucijskog sustava plinovoda ili ne izvodi radove prema predviđenoj dinamici, osim u slučaju nastupa više sile (ratno sta­nje, poplava, potres i sl.). Nedostatak financijskih sredstava ne smatra se opravdanim razlogom za nezapoči­nja­nje radova odnosno za ­njihovo neizvođe­nje prema predviđenoj dinamnici;

2. ne plati naknadu za koncesiju u roku iz ugovora o koncesiji;

3. u slučaju iz članka 18. Zakona o energiji.

Članak 17.

Kada istekne vrijeme na koje je koncesija dodije­ljena postojeći distributer plina ima pod jednakim uvjetima sukladno uvjetima natječaja za dodjelu koncesije prvenstveno pravo na dodjelu koncesije.

III. PRAVA I OBVEZE DISTRIBUTERA PLINA

Članak 18.

(1) Ako je ugovorom o koncesiji utvrđeno da će distributer plina izgraditi distribucijski sustav plinovoda, distributer plina je obvezan izgraditi ovaj sustav u skladu s lokacijskim i građe­vin­skim dozvolama te ugovorom o koncesiji.

(2) Distribucijski sustav plinovoda distributer plina dužan je projektirati i izgraditi na teme­lju važećih tehničkih normi i pravila i u skladu s prostorno planskim dokumentima koji se primje­njuju na distribucijskom području, poštujući propise iz područja zaštite okoliša.

Članak 19.

(1) Distributer plina je dužan pri izgrad­nji, održava­nju i ko­rište­nju distribucijskog sustava plinovoda, te izvedbi prik­ljučaka, koristiti građevna i tehnička rješe­nja koja su u skladu s dokumentacijom natječaja za koncesiju, koja osiguravaju sigurnost distribucijskog sustava plinovoda i osiguravaju potrebnu zaštitu okoliša.

(2) Distributer plina je obavezan nakon izgrad­nje, rekonstrukcije ili popravaka plinovoda zem­ljište na kome su izvođeni radovi dovesti u prvobitno sta­nje.

Članak 20.

(1) Distributer plina je obavezan kupcima trajno, kontinuirano i nesmetano isporučivati plin (kakav je dobav­ljen od dobav­ljača plina), a prik­ljuče­njem novih kupaca na distribucijski sustav plinovoda ne smije se narušiti kvaliteta opskrbe postojećih kupaca.

(2) Distributer plina može preuzeti građe­nje i održava­nje unutar­njih instalacija za potrebe kupaca i u tu svrhu treba imati stručno osposob­ljene radnike.

Članak 21.

(1) Distributer plina je odgovoran za održava­nje distribucijskog sustava i dužan je radove održava­nja, popravaka i rekonstrukcije distribucijskog plinskog sustava izvoditi tako da se sma­nje­nje ili prekid isporuke plina svede na najkraće vrijeme.

(2) Distributer plina ima pravo obustaviti isporuku plina i naplatiti od kupca sve troškove skida­nja plinomjera i ponovnog prik­ljuče­nja u s­ljedećim slučajevima:

1. kad su unutar­nje instalacije ili trošila prik­ljučeni na plinovodni sustav protivno propisima i tehničkim uvjetima;

2. kod kvara na unutar­njim plinskim instalacijama, kad nije moguće izvršiti popravak;

3. kad kupac ne izvrši rekonstrukciju ili zamjenu unutar­njih instalacija ili trošila, iako je od strane distributera plina upozoren da je to potrebno, a postoji opasnost za sigurnost ­ljudi i imovine;

4. ako je instalirana snaga trošila veća od dozvo­ljene snage prik­ljuče­nja odobrene od distributera plina;

5. kad kupac nije platio dvije jednomjesečne obveze, odnosno dospjelu obvezu prema konačnom obračunu za potrošeni plin;

6. kad kupac nije izmirio preuzete obveze prema ugovoru o plaća­nju troškova za prik­ljučak–prik­ljuče­nje i ugovoru za izvođe­nje distribucijskog sustava plinovoda;

7. kad se utvrdi nedostatak ili ošteće­nje plombe odnosno plinomjera, ili ošteće­nja drugih unutar­njih instalacija ili dimovodnih kanala;

8. kad kupac onemogući pristup ovlaštenim radnicima distributera plina do kućnog prik­ljučka i unutar­njih instalacija u svrhu pre­gleda i ispitiva­nja nepropusnosti i ispravnosti;

9. kad korisnik na kućnom prik­ljučku ili nedozvo­ljenoj blizini (sigurnosni razmak) izvodi radove ili izgradi objekt ili postavi visoke nasade neposredno uz kućni prik­ljučak.

(3) Distributer plina je dužan vršiti zamjenu plinomjera zbog periodičnog pre­gleda i obav­ljati redovitu kontrolu sukladno propisima o mjerite­ljstvu. Ako kupac onemogući skida­nje plinomjera distributer plina ima pravo odvojiti kućni prik­ljučak od plinovodnog sustava.

Članak 22.

Distributer plina mora:

1. osigurati zaštitu od požara i eksplozije na distribucijskom sustavu plinovoda;

2. osigurati neprekidno dežurstvo radnika potrebne stručne spreme radi sprječava­nja nekontroliranog izlaska plina i otkla­nja­nja neposredne opasnosti;

3. prilikom zamjene plinomjera izvršiti pre­gled ispravnosti i nepropusnosti unutar­njih instalacija kupca;

4. očitavati plinomjer, fakturirati isporuke plina i naplaćivati potraživa­nja.

Članak 23.

(1) Distributer plina ne snosi odgovornost ako nastupi nemogućnost isporuke plina ili sma­nje­nje količina plina koji se isporučuje zbog više sile ili ako dođe do prekida u isporuci plina od strane transportera plina ili zbog zabrane uvoza plina ili ekonomskih mjera propisanih zakonom ili uredbom Vlade Republike Hrvatske.

(2) Odgovornosti zbog nemogućnosti ili sma­nje­nja isporuke plina nije oslobođen distributer plina ako mu je transporter plina prestao isporučivati plin ili sma­njio količinu isporučenog plina zbog neplaća­nja plina. I u ovom slučaju ne postoji odgovornost distributera plina prema kupcima plina koji ne izvršavaju svoje obaveze u pogledu plaća­nja plina koji im je isporučen.

Članak 24.

(1) Distributer plina može svojim općim aktom, sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama ugovora o koncesiji, pobliže urediti pita­nja svojih prava i obveza i prava i obveza kupaca plina.

(2) Opći akt iz stavka 1. ovoga članka distributer plina objavit će u službenom glasilu jedinice područne (re­gionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave na čijem području obav­lja djelatnost distribucije plina. Početak primje­njiva­nja opće­g akta računa se prema danu objave u službenom glasilu jedinice područne (re­gionalne) samouprave.

IV. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA USLUGE DISTRIBUCIJE PLINA

Članak 25.

(1) Korisnici usluga distribucije plina (u da­lj­njem tekstu: kupci plina) su fizičke osobe (vlasnici stambenih i poslovnih objekata) i pravne osobe koje s distributerom plina sklope ugovor o kup­nji plina.

(2) Kupci plina svoje stambene i poslovne objekte prik­ljučuju na plinovode na način i pod uvjetima koje, u skladu s odlukom jedinice lokalne samouprave, određuje distributer plina i dužni su distributeru plina osigurati pravo služnosti zem­ljišta i objekata za polaga­nje i održava­nje prik­ljučka.

Članak 26.

(1) Kupac plina koji se želi prik­ljučiti na distribucijski sustav plinovoda dužan je radi utvrđiva­nja tehničko-tehnoloških uvjeta za prik­ljuče­nje dostaviti distributeru plina podatke o namjeni objekata, položajnom nacrtu objekta, namjeni korište­nja plina i potrebnim količinama plina radi ishođe­nja uvjeta prik­ljuče­nja.

(2) Distributer plina dužan je podnosite­lju zahtjeva dostaviti uvjete prik­ljuče­nja najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

(1) Kupac plina je dužan plinske instalacije izgraditi odnosno postaviti sukladno uvjetima prik­ljuče­nja iz članka 26. ovoga Pravilnika.

(2) Kupac plina ne smije oštećivati obi­lježja i plombe plinomjera i spojeva plinomjera koje je postavio distributer plina.

(3) Kupac plina je obavezan izgrad­nju i održava­nje plinskih instalacija povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi re­gistriranoj i ovlaštenoj za obav­lja­nje ovih radova, a može ih povjeriti i distributeru plina.

Članak 28.

(1) Kupac plina je obavezan distributeru plaćati potroš­nju plina u vremenskim razmacima (petnaestodnevnim, mjesečnim, tromjesečnim) koje odredi distributer plina, a u slučaju zakaš­nje­nja s plaća­njem dužan je platiti i zatezne kamate, a pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom distributer plina može kupcu koji ne plati dospjele račune izvršiti prekid opskrbe plinom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka kupac plina kome je izvršen prekid opskrbe plinom, nakon podmire­nja zaostalih dugova­nja i zateznih kamata ima pravo od distributera zatražiti ponovnu opskrbu plinom, a distributeru plina pripada pravo na naknadu troškova za ponovno uspostav­lja­nje opskrbe plinom.

Članak 29.

Kupac je dužan radnicima distributera plina omogućiti pristup na svoje zemlijšte i u svoje objekte kada je to potrebno radi očitova­nja potroš­nje plina, ispitiva­nja prik­ljučka, uređaja i instalacija.

Članak 30.

Kupac plina ima pravo zahtijevati posebnu kontrolu ispravnosti plinomjera, koju distributer plina mora obaviti u ovlaštenom laboratoriju, pri čemu trošak kontrole snosi kupac ako se ustanovi da je plinomjer ispravan, a distributer plina ako se uspostavi da je plinomjer neispravan.

Članak 31.

Kupac plina može pismenim putem otkazati korište­nje plina. U tom slučaju distributer plina skida i pohra­njuje plinomjer do ­nje­gove eventualne ponovne montaže, a kupac plina plaća troškove demontaže, ispitiva­nja plinomjera i ­nje­gove ponovne montaže.

V. NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA IZGRADNJU DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

Članak 32.

Sredstva za izgrad­nju distribucijskog sustava plinovoda osigurava distributer plina kojem je dodije­ljena koncesija za izgrad­nju sustava, a mogu ih osigurati i jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (re­gionalne) samouprave iz sredstava svojih proračuna.

Članak 33.

Vlastita investicijska sredstva koja je utrošio u izgrad­nju sustava plinovoda, distributer plina može povratiti u cijeni plina, pri čemu na ovaj dio cijene plina i razdob­lje ­njenog primje­njiva­nja suglasnost daje Vijeće za re­gulaciju.

Članak 34.

(1) Kada jedinice lokalne samouprave i područne (re­gionalne) samouprave sufinanciraju izgrad­nju distribucijskog sustava plinovoda, visinu sredstava i uvjete ­njihovog korište­nja te druga pita­nja od zajedničkog interesa uređuju ugovorom s distributerom plina koji je investitor ili nosite­lj investicijskih aktivnosti u izgrad­nji distribucijskog sustava plinovoda.

(2) Uvjete korište­nja sredstava iz stavka 1. ovoga članka i druga međusobna prava i obveze ugovorom uređuju distributer plina i jedinica lokalne samouprave.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Izuzetno od odredbe članka 3. stavak 1. ovog Pravilnika distributeri plina koji djelatnost distribucije plina obav­ljaju na dan stupa­nja na snagu ovog Pravilnika, mogu nastaviti obav­ljati djelatnost distribucije plina do isteka razdob­lja za koje im je dozvo­ljeno obav­ljati djelatnost opskrbe plinom, pod uvjetom da u roku od 6 mjeseci od dana stupa­nja na snagu ovog Pravilnika ishode dozvolu Vijeća za re­gulaciju za obav­lja­nje djelatnosti distribucije plina.

Članak 36.

Djelatnošću distribucije plina u smislu ovoga Pravilnika smatra se i pruža­nje usluga distribucijskog sustava isporukom plina preko zajedničkih plinskih kotlovnica u stambenim zgradama, kada se ovakva isporuka obav­lja od strane postojećih distributera plina.

Članak 37.

Distributer plina dužan je akt iz članka 24. ovoga Pravilnika donijeti u roku od godinu dana od dana stupa­nja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 38.

Odredbe općih akata jedinica lokalne samouprave kojima je uređeno obav­lja­nje djelatnosti opskrbe plinom teme­ljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/2000, 129/2000 i 59/2001) primje­njuju se kao odredbe o obav­lja­nju djelatnosti distribucije plina ako nisu suprotne odredbama Zakona o energiji i Zakona o tržištu plina.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Zagreb, 2. rujna 2002.

 

Ministar gospodarstva
dr. sc. Ljubo Jurčić, v.r.

 

Ministar za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo Radimir Čačić dao je suglasnost na ovaj Pravilnik 21. svib­nja 2002. godine.