Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

NN 109/2002 (18.9.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišnoknjižnog poslovnika)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1762

Na teme­lju članka 214. stavka 1. Zakona o zem­ljišnim k­nji­gama (»Narodne novine«, broj 91/96., 137/99. i 114/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG POSLOVNIKA)

Članak 1.

U Pravilniku o unutar­njem ustroju, vođe­nju zem­ljišnih k­nji­ga i obav­lja­nju drugih poslova u zem­ljišnok­njižnim odjelima sudova (Zem­ljišnok­njižnom poslovniku) – (»Narodne novine«, broj 81/97.) iza članka 114. dodaje se DIO ČETVRTI i u ­njemu članci 115. do 135., s naslovima iznad njih, koji glase:

»Dio četvrti
Posebne odredbe o zem­ljišnoj k­njizi
vođenoj elektroničkom obradom podataka i zem­ljišnok­njižnom postupku

I. glava
OPĆE ODREDBE

Članak 115.

(1) Za vođe­nje EOP-zem­ljišne k­njige vrijede odredbe iz čl. 163. do 178. ZZK.

(2) Za vođe­nje EOP-zem­ljišne k­njige primje­njuju se odredbe ovog Poslovnika, ako ovim dijelom nije što drugo određeno.

(3) EOP-zem­ljišna k­njiga vodi se elektroničkom obradom podataka korište­njem standardnog programskog rješe­nja propisanog od ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

(4) Na podatke sadržane u BZP ne primje­njuju se odredbe ZZK i ovog Poslovnika o uzajamnom obavještava­nju zk. suda i tijela nadležnog za katastar i održava­nju suglasnosti između zem­ljišne k­njige i katastra nekretnina.

Članak 116.

(1) Poslovi vođe­nja EOP-zem­ljišne k­njige i ostali poslovi vezani s radom s EOP zem­ljišnom k­njigom mogu se dodijeliti u rad zem­ljišnok­njižnom službeniku koji osim ispita iz čl. 2. st. 3. Poslovnika ima i odgovarajuću potvrdu o osposob­ljenosti za rad na EOP-zem­ljišnoj k­njizi.

(2) Iznimno od slučaja iz st. 1. ovog članka, predmeti se mogu dodijeliti u rad I. zem­ljišnok­njižnom službeniku koji nema potvrdu o osposob­ljenosti za rad na EOP zem­ljišnoj k­njizi, uz suglasnost vodite­lja zem­ljišne k­njige.

(3) Zem­ljišnok­njižni službenici u zem­ljišnok­njižnim odjelima u kojima se uvodi EOP zem­ljišna k­njiga dužni su se osposobiti za rad na EOP zem­ljišnoj k­njizi u roku od 12 mjeseci od uvođe­nja EOP k­njige u zem­ljišnok­njižni odjel.

(4) O načinu i rokovima doškolova­nja zem­ljišnok­njižnih službenika odlučuje Odsjek za zem­ljišne k­njige pri MPULS, u skladu s dinamikom uvođe­nja EOP zem­ljišne k­njige u zem­ljišnok­njižne odjele.

Članak 117.

(1) Upisi u EOP-zem­ljišnu k­njigu provode se pohra­njiva­njem upisa u bazi zem­ljišnih podataka (čl. 164. st. 2. ZZK).

II. glava
SASTAV EOP-ZEM­LJIŠNE K­NJIGE

Članak 118.

(1) Glavna k­njiga sastoji se od popisa upisa i popisa izbrisanih upisa, koji su pravno izjednačeni (čl. 164. st. 1. ZZK).

(2) Popis upisa dio je glavne k­njige koji se sastoji od upisa postojeće­g pravnog sta­nja zem­ljišnok­njižnih tijela, te izbrisanih upisa koji su potrebni za prikaz postojeće­g sta­nja zk. tijela (čl. 165. ZZK).

(3) Popis izbrisanih upisa dio je glavne k­njige u koji se prenose izbrisani upisi, upisi koji više nisu nužni za prikaz postojeće­g pravnog sta­nja zem­ljišnok­njižnih tijela, te svi podaci o provedbi svih upisa u popisu upisa (čl. 166. ZZK).

Članak 119.

(1) Zem­ljišnok­njižni uložak EOP-zem­ljišne k­njige sadrži posjedovnicu (popisni list, list A), vlastovnicu (vlasnički list, list B) i teretovnicu (teretni list, list C).

(2) Prilikom osniva­nja EOP-zem­ljišne k­njige ili preoblikova­nja kod EOP-zem­ljišne k­njige otvorit će se poseban zk. uložak za nekretnine koje su opće dobro (čl. 23. st. 4. i st. 5. ZZK).

(3) Kod EOP-zem­ljišne k­njige ne vode se podulošci, već naznaka posebnog dijela nekretnine i sporednih dijelova na koji se proteže, te se upisuju u vlasničkom listu na  suvlasničkom dijelu onog suvlasnika za koje­g je osnovano vlasništvo posebnog dijela.

Članak 120.

(1) Posjedovnica zk. uloška EOP-zem­ljišne k­njige sadrži natpis koji obuhvaća naziv i matični broj katastarske općine, broj zk. uloška, datum i broj dnevnika zem­ljišnok­njižnih podnesaka (uru­džbenog brojevnika) pod kojim je proveden zad­nji upis, podatke o zk. plombama i plombama katastra, te oznaku da li se radi o etažnom vlasništvu. Ako je koje zk. tijelo opće poznato pod određenim nazivom, taj se naziv također upisuje u natpis posje­dov­nice.

(2) Posjedovnica zk. uloška sadrži redni broj, katastarski broj čestice, oznaku čestice (adresu), način korište­nja, površinu u metrima kvadratnim, a sve kako je to iskazano u katastru nekretnina.

(3) U posjedovnicu se upisuju zgrade i druge građevine koje trajno leže na zem­ljištu ili su ispod ­nje­gove površine, kao posebna stavka upisa vezana uz česticu.

(4) U posjedovnicu zk. uloška u koju je upisano pravo građe­nja zgrade i druge građevine se upisuju kao da su sagrađene na pravu građe­nja.

(5) Zgrade izgrađene na teme­lju koncesije upisuju se u EOP-zem­ljišnu k­njigu po pravilima koja vrijede za upis zgrade sagrađene na pravu građe­nja, s time da  upis zgrade znači osniva­nje novog zk. tijela.

(6) Upisi u odje­ljku AI posjedovnice provode se u upravnom postupku pred tijelom nadležnim za poslove katastra. Tijelo nadležno za poslove katastra je dužno čim dobije prijedlog za promjenu podataka u posjedovnici učiniti vid­ljivim u natpisu zk. uloška pokreta­nje postupka, i to brojem predmeta pod kojim je postupak pokrenut (katastarska plomba). Kada je zgrada izgrađena na više čestica to će se posebno naznačiti.

(7) Upisi u odje­ljku AII posjedovnice provode se u zem­ljišnok­njižnom postupku pred zem­ljišnok­njižnim sudom.

Članak 121.

(1) U vlastovnici zk. uloška naznačuje se redni broj suvlasničkog dijela, veličina suvlasničkog dijela, opis posebnog dijela, ime ili naziv vlasnika, adresa, matični broj osobe ili tvrtke, oznaku da li se radi o općem ili javnom dobru, te primjedbe.

(2) Posebni dio nekretnine označava se u vlastovnici mjestom gdje se stan u zgradi nalazi (ulaz, kat, broj stana), površinom, te po potrebi drugim oznakama.

(3) Oznaka suvlasničkog dijela je redni broj pod kojim je suvlasnički dio određenog suvlasnika upisan u vlastovnici.

(4) Svaki idealni dio upisuje se pod rednim brojem (primjerice 1, 2, 3...), te se svi upisi koji se odnose na istog suvlasnika upisuju pod tim brojem (1.0., 1.1., 1.2., 1.3). Promjena suvlasnika u okviru istog idealnog dijela provodi se pod novim brojem i to 2.0, te se svi upisi kasnije upisuju pod tim brojem (2.1, 2.2, 2.3,...).

(5) Kad se promijeni veličina suvlasničkog dijela, novi će se suvlasnički dijelovi označiti brojevima koji slijede neposredno iza pos­ljed­nje­g broja dotadaš­njih suvlasničkih dijelova što se provodi putem EOP i bez posebnog rješe­nja, a dosadaš­nji broj suvlasnič­kog dijela se više ne može koristiti.

Članak 122.

(1) Upisi u teretovnicu provode se pod novim rednim brojem (1, 2, 3 itd.), a svi kasniji upisi vezani uz te upise označavaju se podbrojevima (primjerice 1.1, 1.2, 1.3, 1.4). Kada se određeni redni broj izbriše iz teretovnice, taj redni broj se više ne može koristiti.

(2) Promjena oznake opterećenog suvlasničkog tijela provodi se u teretovnici po službenoj dužnosti putem EOP i bez posebnog rješe­nja (čl. 178. ZZK).

Zbirka zem­ljišnok­njižnih rješe­nja

Članak 123.

(1) Zbirka zem­ljišnok­njižnih rješe­nja (čl. 168. ZZK) nastaje ulaga­njem izvornika ili ovjerov­ljenih prijepisa zem­ljišnok­njižnih rješe­nja na teme­lju kojih je dopušten zem­ljišnok­njižni upis.

(2) Zbirka zem­ljišnok­njižnih rješe­nja vodi se u odgovarajuću primjenu pravila o zbirci isprava.

(3) Zbirka zem­ljišnok­njižnih rješe­nja vodit će se zajednički za sve glavne k­njige jednoga suda.

(4) Zem­ljišnok­njižna rješe­nja čuvat će se prema brojevima uru­džbenog brojevnika odvojeno od drugih zem­ljišnok­njižnih spisa, između tvrdih korica i uvezati u sveske umjerene deb­ljine i to nakon 31. svib­nja s­ljedeće godine za prethodnu godinu.

(5) Svesci se smiju povezati i poprav­ljati samo pod nadzorom vodite­lja zem­ljišnih k­njiga. Kad god je to moguće sveske će se povezivati i poprav­ljati u sudskoj zgradi.

Zbirka katastarskih planova

Članak 124.

(1) Zbirka katastarskih planova vodi se kao dio BZP, a po propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

(2) Zbirku katastarskih planova vodi tijelo nadležno za katastar po pravilima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina.

Pomoćni popisi i upisnici

Članak 125.

(1) Kod EOP-zem­ljišne k­njige vode se s­ljedeći upisnici i popisi:

1. Dnevnik zem­ljišnok­njižnih podnesaka (uru­džbeni brojevnik), abecedni imenik i poslovni iskaz,

2. Popis osoba,

3. Popis katastarskih čestica,

4. Popis ovjerenih ispisa, prijepisa i službenih potvrda.

(2) Upisnici i pomoćni popisi vode se samo putem EOP kao dio BZP (čl. 169. ZZK).

(3) Promjene podataka u pomoćnim popisima provode se putem EOP po službenoj dužnosti istodobno s provedbom upisa u glavnoj k­njizi.

(4) Dnevnik zem­ljišnok­njižnih podnesaka ispisat će se najkasnije do 31. siječ­nja s­ljedeće godine za prethodnu godinu, uvezat će se i čuvati po pravilima o čuva­nju zbirke isprava.

Dnevnik zem­ljišnok­njižnih podnesaka, abecedni imenik i poslovni iskaz

Članak 126.

(1) Dnevnik zem­ljišnok­njižnih podnesaka (uru­džbeni brojevnik) sadrži s­ljedeće stupce:

1. stupac s natpisom »uru­džbeni broj«,

2. stupac s natpisom »dan primitka«,

3. stupac s natpisom »sadržaj podneska«,

4. stupac s natpisom »ime i prezime ili naziv predlagate­lja«,

5. stupac s natpisom »broj referade suca, odnosno ime i prezime zk. referenta«,

6. stupac s natpisom »dan rješe­nja«,

7. stupac s natpisom »način rješe­nja«, s time da postoje pod­stupci udovo­ljeno, odbijeno, ili način rješava­nja predmeta,

8. stupac s natpisom »dan provedbe u zem­ljišnoj k­njizi«, s pod­stupcima datum provedbe i broj izvršenih upisa,

9. stupac s natpisom »datum žalbe«,

10. stupac s natpisom »vrsta isprave«,

11. stupac s natpisom »vrsta dopuštenog upisa«,

12. stupac s natpisom »pristojba«,

13. stupac s natpisom »primjedbe«.

(2) U prvom stupcu automatski se dodje­ljuje broj iz uru­džbenog brojevnika, s time da brojevi teku od početka do kraja kalendarske godine, u drugom stupcu navodi se dan kada je zem­ljišnok­njižni podnesak zaprim­ljen u pisarnici zk. odjela, u trećem stupcu navodi se sadržaj podneska (primjerice zahtjev za upis u određeni zk. ul., određene k.o.), u četvrtom stupcu unosi se ime i prezime, odnosno naziv predlagate­lja, jedinstveni matični broj građana ili matični broj tvrtke, adresa ili sjedište predlagate­lja, u petom stupcu unosi se broj referade suca, odnosno zk. službenika, u šestom stupcu dan kada je predmet riješen u zk., u sedmom stupcu popu­njava se rubrika o tom kako je predmet riješen – da li je udovo­ljeno, odbijeno ili je predmet riješen na ini način, u osmom stupcu navodi se dan kada je izvršen upis u zem­ljišnoj k­njizi i broj izvršenih upisa, u devetom stupcu navodi se izjav­ljena žalba, tko ju je izjavio, datum zabi­lježbe žalbe i odluka drugostupa­njskog suda povodom žalbe, u desetom stupcu navodi se naznaka isprava teme­ljem koje je upis izvršen, uz primjenu kratica iz šifrarnika, u jedanaestom stupcu navodi se vrsta dopuštenog upisa, u dvanaestom stupcu navodi se visina plaćene pristojbe, te u trinaestom stupcu se upisuju primjedbe (primjerice kada je spis dostav­ljen žalbenom sudu, državnom odvjetništvu, do kada se predmet kalendira, rokovi i sl.).

(3) Abecedni imenik sadrži s­ljedeće stupce:

1. stupac s natpisom »naziv stranke«,

2. stupac s natpisom »obite­ljsko i rođeno ime stranke«,

3. stupac s natpisom »uru­džbeni broj«,

4. stupac s natpisom »oznaka spisa«

5. stupac s natpisom »sadržaj prijedloga«,

6. stupac s natpisom »predlagate­lj«,

7. stupac s natpisom »pravna«,

8. stupac s natpisom »primjedba«,

9. stupac s natpisom »godina«.

(4) U prvom stupcu upisuje se ime i prezime stranke, u drugom stupcu navodi se obite­ljsko i rođeno ime stranke, u trećem stupcu navodi se broj iz uru­džbenog brojevnika, u četvrtom stupcu stav­lja se oznaka spisa (npr. oznaka i broj ostavinskog spisa O, oznaka i broj parničnog spisa P, oznaka i broj ovršnog spisa OVR, sudskog spisa koji nosi oznaku R1), u petom stupcu navodi se kratak sadržaj prijedloga (uk­njižba, zabi­lježba, predbi­lježba), u šestom stupcu stav­lja se znak ako je stranka predlagatelj, u sedmom stupcu stav­lja se oznaka ako je stranka pravna osoba, a u osmom stupcu se upisuju primjedbe (primjerice, kada je spis dostav­ljen žalbenom sudu, državnom odvjetništvu, do kada se predmet kalendira, rokovi i sl.), u devetom stupcu navodi se kalendarska godina u kojoj je zaprim­ljen zem­ljišnok­njižni podnesak.

(5) Poslovni iskaz sadrži s­ljedeće stupce:

1. stupac s natpisom »Poslovni iskaz za god.... od podneska br.....«,

2. stupac s natpisom »zk. referent«,

3. stupac s natpisom »dan primitka«,

4. stupac s natpisom »broj podneska«,

5. stupac s natpisom »datum rješe­nja«,

6. stupac s natpisom »način rješe­nja«,

7. stupac s natpisom »datum provedbe«,

8. stupac s natpisom »broj upisa«,

9. stupac s natpisom »datum prijepisa«,

10. stupac s natpisom »datum otpreme«,

11. stupac s natpisom »datum žalbe«,

12. stupac s natpisom »datum zabi­lježbe žalbe«,

13. stupac s natpisom »odluka drugostupa­njskog suda«,

14. stupac s natpisom »vrsta upisa«,

15. stupac s natpisom »kupovina ili vrijednost nekretnine«,

16. stupac s natpisom »iznos uk­njiženih tereta«,

17. stupac s natpisom »valuta«,

18. stupac s natpisom »primjedba«.

(6) U prvom stupcu upisuje se godina za koju se vodi iskaz i početni broj, u drugom stupcu upisuje se djelatnik koji je vršio rad­nje u EOP, u trećem stupcu upisuje se dan primitka podneska, u četvrtom stupcu upisuje se broj pod kojim je u uru­džbenom brojevniku podnesak prim­ljen, u četvrtom stupcu upisuje se datum kada je prijedlog riješen, u šestom stupcu upisuje se način na koji je prijedlog riješen (npr. udovo­ljeno, odbijen ili je predmet riješen na ini način), u sedmom stupcu upisuje se datum kada je izvršena provedba rješe­nja, u osmom stupcu upisuje se broj upisa, u devetom stupcu upisuje se datum kada je izvršen prijepis rješe­nja, u desetom stupcu upisuje se datum kada je otprem­ljeno rješe­nje, u jedanaestom stupcu upisuje se kada je izjav­ljena žalba, u dvanaestom stupcu unosi se datum kada je izvršena zabi­lježba žalbe, u trinaestom stupcu unosi se datum kada je donesena drugostupa­njska odluka, u četrnaestom stupcu unosi se vrsta upisa (primjerice: uk­njižba, predbi­lježba, zabi­lježba), u petnaestom stupcu unosi se brojčana vrijednost nekretnine ili kupovine, u šesnaestom stupcu unosi se iznos uk­njiženih tereta, u sedamnaestom stupcu unosi se u kojoj je valuti izvršen upis tereta, u osamnaestom stupcu se upisuju primjedbe kao primjerice kada je spis dostav­ljen žalbenom sudu, državnom odvjetništvu, do kada se predmet kalendira, rokovi i sl.).

Popis osoba

Članak 127.

(1) Za svaku glavnu k­njigu vodi se popis osoba nosite­lja knjižnih prava koji obuhvaća imena vlasnika i drugih osoba u čiju je korist proveden upis nekog k­njižnog prava.

(2) Popis osoba sadrži s­ljedeće stupce:

1. stupac s natpisom »ime i prezime«,

2. stupac s natpisom »adresa«,

3. stupac s natpisom »broj zk. uloška u kojem je proveden upis vlasniš­tva«,

4. stupac s natpisom »broj zk. uloška u kojem je proveden upis drugog prava«.

(3) U prvom stupcu navest će se ime i prezime osobe, datum rođe­nja, očevo i rođeno ime, jedinstveni matični broj građana i dr. kako bi se izbje­gla opasnost da se osobe zamijene drugima, u drugom stupcu mjesto i adresa stanova­nja, u trećem stupcu broj uloška u kojem je proveden upis vlasništva ili prava građe­nja, a u četvrtom stupcu broj uloška u kojem je proveden upis nekog drugog k­njižnog prava, a odnosi se na tu osobu.

(4) Kada se upis izbriše u glavnoj k­njizi EOP-zem­ljišne knjige i prenese u popis izbrisanih upisa, u popisu osoba broj uloška će se označiti crvenom bojom.

Popis katastarskih čestica

Članak 128.

(1) Za svaku katastarsku općinu vodi se popis katastarskih čestica kao pomoćni popis koji ima četiri stupca i to:

1. stupac s natpisom »broj katastarske čestice«

2. stupac s natpisom »broj zem­ljišnok­njižnog uloška«,

3. stupac s natpisom »broj katastarskog plana«,

4. stupac s natpisom »primjedbe«.

(2) U prvom stupcu upisat će se broj katastarske čestice jedne katastarske općine po aritmetičkom redu, u drugom stupcu upisat će se broj zk. uloška u kojem je upisana katastarska čestica.

(3) Ako zem­ljište bude upisano u novi zk. uložak upisat će se broj novog uloška, a rubrici primjedbe označit će se crvenom bojom broj dosadaš­nje­g uloška.

(4) U slučaju dije­lje­nja čestice dosadaš­nja čestica koja prestaje postojati označit će se crvenom bojom, uz naznaku koje su novonastale čestice i brojeve uložaka u koje su iste upisane.

Popis ovjerenih ispisa, prijepisa i službenih potvrda

Članak 129.

(1) U popis ovjerenih ispisa, prijepisa i službenih potvrda unose se putem EOP-a podaci o svim izdanim ispisima, prijepisima i službenim potvrdama zk. suda.

(2) Popis ovjerenih ispisa, prijepisa i službenih potvrda ima ukupno 9 stupaca i to:

1. stupac s natpisom »redni broj«,

2. stupac s natpisom »dan naru­džbe«,

3. stupac s natpisom »ime i prezime stranke koja je naručila«

4. stupac s natpisom »ispis iz glavne k­njige – katastarska općina«

5. stupac s natpisom »ispis iz glavne k­njige – uložak«

6. stupac s natpisom »prijepisi i službene potvrde iz glavne k­njige i prijepisi iz zbirke isprava«,

7. stupac s natpisom »datum izdava­nja«,

8. stupac s natpisom »iznos sudske pristojbe«

9. stupac s natpisom »primjedba«.

(3) Na ovjerenom ispisu, prijepisu i službenoj potvrdi naznačit će se da je plaćena sudska pristojba.

III. glava

UVID U EOP-ZEMLJIŠNU KNJIGU I IZDAVANJE ISPISA

Članak 130.

(1) Uvid u EOP-zem­ljišnu k­njigu ostvaruje se izdava­njem ispisa iz BZP odnosno neposrednim uvidom u BZP (čl. 170. ZZK).

(2) Svatko može tijekom radnog vremena izvršiti kod zem­ljišnok­njižnog suda uvid u EOP-zem­ljišnu k­njigu, zbirku isprava, zbirku zem­ljišnok­njižnih rješe­nja, pomoćne popise i katastarske planove. Ako je vrijeme za prima­nje stranaka ograničeno na kraće vrijeme, to će se objaviti oglasom na vratima prostorija zk. odjela.

(3) Razgleda­nje ostalih zem­ljišnok­njižnih spisa dopustit će se samo osobama koje dokažu da za to imaju pravni interes.

(4) U slučaju sum­nje glede postoja­nja pravnog interesa o tome odlučuje zem­ljišnok­njižni sudac.

(5) Neposredan uvid u BZP ostvaruje se prikladnim tehničkim uređajima a vodite­lj zem­ljišne k­njige će na zahtjev dati i potrebne usmene obavijesti o upisima u glavnu k­njigu ili u pomoćni popis.

(6) Ispis iz BZP zem­ljišnok­njižni sud izdaje se odmah po primitku zahtjeva stranke nakon plaća­nja propisane pristojbe. Vodite­lj zem­ljišne knjige stavit će na zahtjev pečat i potpis na ispis, a nakon što stranka plati propisanu pristojbu.

Članak 131.

(1) Ispis iz popisa upisa izdaje se o k­njižnom sta­nju cijelog zem­ljišnok­njižnog tijela (opći ispis) ili određenog dijela zem­ljišnok­njižnog tijela ili hipotekarne tražbine (posebni ispis).

(2) Ispis iz popisa izbrisanih upisa sadrži sve izbrisane upise glede zem­ljišnok­njižnog tijela ili upise izbrisane u određenom vremenskom razdob­lju (opći ispis) ili određenog dijela zem­ljišnok­njižnog tijela ili hipotekarne tražbine (posebni ispis).

(3) Ispis iz BZP odgovara po svom sadržaju upisima u BZP.

(4) U natpisu ispisa navest će se iz koje­g je dijela EOP-zem­ljišne k­njige ispisan, kad je ispisan, a ako se izdaje iz popisa upisa navest će se i broj zad­nje­g upisa i brojevi plombi koje nisu riješene u pojedinom zem­ljišnok­njižnom ulošku.

(5) Ispise za koje je zahtijevana ovjera, prijepise i službene potvrde vodite­lj zem­ljišne k­njige mora usporediti sa sta­njem podataka u bazi zem­ljišnih podataka, spisima ili pomagalima, staviti oznaku suda, zem­ljišnok­njižnog odjela i datum izdava­nja, te potpisati i staviti službeni žig.

IV. glava

POSTUPANJE SA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM PODNESCIMA

Članak 132.

(1) Broj predmeta i datum primitka dodje­ljuje se automatski, s time da se datum primitka označava danom, satom, minutom i sekundom primitka spisa u pisarnicu zem­ljišnok­njižnog odjela.

(2) Prilikom zaprima­nja zem­ljišnok­njižnih podnesaka zk. službenik upisuje u dnevnik zem­ljišnok­njižnih podnesaka ime predlagate­lja, sadržaj prijedloga uz navođe­nje predmeta upisa koji se zahtijeva, te katastarska općina i broj uloška u kojem treba provesti upis.

Članak 133.

(1) Kod EOP-zem­ljišne k­njige umjesto posebnog izvještaja o k­njižnom sta­nju, sucu se dostav­lja ispis iz BZP.

(2) Ispis koji služi kao izvještaj o k­njižnom sta­nju mora biti datiran, te isti mora biti potpisan od zk. službenika koji izrađuje nacrt zk. rješe­nja.

V. glava

OSNIVANJE EOP-ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 134.

(1) Postupak osniva­nja EOP-zem­ljišne k­njige provodi se po odredbama čl. 179. do 196. ZZK i čl. 102. do 107. ovog Poslovnika, a nakon što tijelo nadležno za katastar dostavi zk. sudu za potrebe postupka osniva­­nja katastarske podatke o česticama standardom definiranog oblika, formata i sadržaja.

(2) Ako je provedena nova katastarska izmjera, tijelo nadležno za katastar izvršit će identifikaciju katastarskih čestica nastalih novom izmjerom, s katastarskim česticama stare izmjere, u elektroničkom obliku.

(3) Ako je novom izmjerom nastala nova katastarska čestica od više starih čestica ili od dijelova čestica upisanih u različite zk. uloške u ručno vođenoj zem­­ljišnoj k­­njizi, ta nova čestica se u EOP-zem­­ljišnoj k­­njizi upisuje kao posebno zk. tijelo, u novi zk. uložak, a kao suvlasnici se upisuju dosadaš­­nji vlasnici u ručno vođenoj zem­­ljišnoj k­­njizi i to na jednake dijelove, uz prijenos svih tereta na odgovarajući suvlasnički dio.

(4) Ako je novom izmjerom čestica u ručno vođenoj zem­­ljišnoj k­­njizi podije­­ljena na više čestica, sve novonastale čestice upisuju se kao vlasništvo osobe koja je u ručno vođenoj zem­­ljišnoj k­­njizi upisana kao vlasnik, te se upisuju u isti zk. uložak, uz prijenos svih tereta koji su postojali na staroj čestici.

(5) Kod osniva­­nja EOP-zem­­ljišne k­­njige na odgovarajući način se primje­­njuju pravila Zem­­ljišnok­­njižnog poslovnika opisana u člancima 128. do 131. Zem­­ljišnok­­njižnog poslovnika (»Narodne novine« br. 81/97).

Preoblikova­­nje ručno vođene u EOP-zem­­ljišnu k­­njigu

Članak 135.

(1) Za prijenos podataka kod postupka preoblikova­­nja ručno vođene zem­­ljišne k­­njige u EOP-zem­­ljišnu k­­njigu primje­­njuje se odredba čl. 203. ZZK.

(2) Kod preoblikova­­nja ručno vođene zem­­ljišne k­­njige u EOP-zem­­ljišnu k­­njigu k­­njižna sta­­nja u listu B i C utvrđuju se na podatke pohra­­njene u listu A u bazi zem­­ljišnih podataka. Pri tome se na odgovarajući način primje­­njuju odredbe ovog Poslovnika iz čl. 134. koje se odnose na osniva­­nje EOP-zem­­ljišne k­­njige.«

Članak 2.

Dosadaš­­nji dio četvrti Poslovnika postaje dio peti, dosadaš­­nji dio peti Poslovnika postaje dio šesti. Dosadaš­­nji čl. 115. do 137. Poslovnika postaju čl. 136. do 158. Poslovnika.

Članak 3.

Do ispu­­nje­­nja uvjeta iz čl. 212. ZZK u postupku obnove i preoblikova­­nja u EOP zem­­ljišnu k­­njigu obav­­ljat će se preoblikova­­nje aktualnog sta­­nja postojećih podataka iz ručno vođene zem­­ljišne k­­njige u elektronički oblik, korište­­njem standardne programske podrške Ministarstva pravosuđa, koja sadrži evidencije i obrasce propisane ovim Pravilnikom (za ručno vođene zem­­ljišne k­­njige).

Postupak preoblikova­­nja važećih podataka iz ručno vođene zem­­ljišne knjige u elektronički oblik obav­­lja se:

1. sporadično – po podnescima zaprim­­ljenim od određenog datuma, zk. ulošci i sve promjene unose se u računalo i nada­­lje vode isk­­ljučivo u elektroničkom obliku po zahtjevu svih upisanih zem­­ljišnok­­njižnih vlasnika.

2. sustavno – sustavnim prenoše­­njem važećih podataka svih zk. uložaka pojedine katastarske općine iz ručno vođene zem­­ljišne k­­njige u računalo.

Ministarstvo zaduženo za poslove pravosuđa donosi odluku o početku sporadičnog odnosno sustavnog preoblikova­­nja iz ručno vođenih u EOP zem­­ljišnu k­­njigu, za pojedini sud.

Članak 4.

(1) Svaki zem­­ljišnok­­njižni uložak koji se vodi putem elektroničke obrade podataka u ručno vođenoj zem­­ljišnoj k­­njizi označit će se crvenom linijom podvučenom iza zad­­nje­g upisa, nakon koje­g je važeće sta­­nje preneseno u računalo. Neposredno ispod crvene linije stav­­lja se bi­­lješka:

»Vodi se u el. obradi pod brojem: –––––, broj z.k. ul. –––, k.o. –––––.

U ––––––––, dana –––––––– z.k. službenik ––––––––«

         (mjesto)         (datum)                  (potpis)

(2) Zaprim­­ljeni a neriješeni predmeti koji se odnose na taj z.k. uložak (plombe), prenose se kao plombe u računalo.

(3) Sve da­­lj­­nje promjene u tom z.k. ulošku, kao i z.k. ulošci nastali otpisima iz postojećih z.k. uložaka vode se isk­­ljučivo u elektroničkoj obradi podataka, uz obavezu pohra­­njiva­­nja izmije­­njenih sta­­nja z.k. uložaka u posebnu k­­njigu nastavaka.

(4) K­­njiga nastavaka vodi se za svaku kastastarsku općinu (prema zem­­ljišnok­­njižnoj evidenciji) posebno, prema popisu z.k. uložaka prenesenih iz ručno vođene zem­­ljišne k­­njige, i sadrži izvatke prenesenih z.k. uložaka s promjenama koje su nastale od trenutka zatvara­­nja z.k. uloška u ručno vođenoj zem­­ljišnoj k­­njizi do trenutka završetka postupka obnove ili preoblikova­­nja u EOP zem­­ljišnu k­­njigu za tu katastarsku općinu.

(5) U elektroničkoj obradi podataka za svaku katastarsku općinu vodi se poseban popis z.k. uložaka koji su preneseni iz ručno vođene zem­­ljišne knjige. Sastavni dio posebnog popisa z.k. uložaka su podnesci koji se na te z.k. uloške odnose, a podneseni su otkako se vode u elektroničkoj obradi podataka.

Članak 5.

(1) Svaki z.k. uložak koji je prenesen iz ručno vođene zem­­ljišne k­­njige u elektronički oblik mora biti ovjerov­­ljen od strane ovlaštenog z.k. službenika.

(2) Podatak o tome tko je i kada ovjerovio prijenos z.k. uloška upisuje se u pois prenesenih z.k. uložaka i čuva do završetka obnove ili preoblikova­­nja u EOP-zem­­ljišnu k­­njigu.

Članak 6.

Za vođe­­nje EOP-zem­­ljišne k­­njige Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave izdat će poseban priručnik o načinu rada s potrebnim obrascima.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-01/02-01/90
Urbroj: 514-03-02/1-02-1
Zagreb, 13. rujna 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.