Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 50 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

NN 109/2002 (18.9.2002.), Odluka o osnovnim obilježjima novčanice od 50 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

HRVATSKA NARODNA BANKA

1766

Na temelju članka 21. i članka 38. stavka 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. rujna 2002. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA NOVČANICE OD
50
KUNAIZDANJE 7. OŽUJKA 2002.

1. Hrvatska narodna banka izdaje novčanicu od 50 kuna s datumom izdanja 7. ožujka 2002.

2. Novčanica od 50 kuna – izdanje 7. ožujka 2002. tiskana je na toniranom zaštićenom papiru plavkaste nijanse, s ugrađenim višetonskim pozicioniranim vodenim znakom i zaštitnom kovinskom niti. Na licu novčanice utisnuta je metalizirana folija – hologram u obliku trake valovitih rubova, postavljene okomito uz desni bočni rub crteža novčanice. Unutar folije apliciran je određeni optički varijabilni zapis. Titranjem novčanice zapis unutar metalizirane folije postaje vidljiv i naizmjenično prikazuje motiv starograd­ske jezgre Dubrovnika i oznaku nominalne vrijednosti te naziv novčane jedinice »50 KUNA«. Zaštitna kovinska nit vidljiva je na naličju novčanice u određenom broju prozorčića, s efektom prelijevanja boja dugina spektra kad je zaštitna kovinska nit izložena ultraljubičastom svjetlu. Na zaštitnoj kovinskoj niti otisnuta je oznaka nominalne vrijednosti i međunarodna kratica naziva novčane jedinice »50 HRK«.

3. Novčanica od 50 kuna – izdanje 7. ožujka 2002. dimenzija je 134 mm x 67 mm.

4. Novčanica od 50 kuna – izdanje 7. ožujka 2002. izgleda ovako:

1) S lica: zaštitna tonska podloga tiskana je četverobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Preko zaštitne podloge tiskani su glavni motivi tehnikom trobojnoga linijskog dubokog tiska. Dvije boje fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

Na desnoj strani novčanice nalazi se gravira portreta Ivana Gundulića, kneza Dubrovačke Republike i najvećeg pjesnika hrvat­ske renesansne književnosti. Napisao je brojna lirska, dramska i epska djela.

Na donjoj margini portreta tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja koja sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju primjetno su odmaknuta od znamenaka. Oznaka serije i serijskog broja pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji.

Na tonskoj podlozi, između brojčane oznake nominalne vrijednosti i lijeve strane portreta, u visini brade, tiskan je u dva retka tekst »IVAN GUNDULIĆ 1589 – 1638.«. Dio teksta iz oba retka prelazi iz tonske podloge u kosu portreta.

Desno od portreta, okomito uz rub crteža novčanice, utisnuta je metalizirana folija u obliku trake valovitih rubova. Na gornjem dijelu metalizirane folije otisnuta je dubokim linijskim tiskom oznaka nominalne vrijednosti »50«.

U središnjem dijelu novčanice tiskan je mikropismom u neprekinutom nizu tekst »REPUBLIKA HRVATSKA IVAN GUNDULIĆ DUBROVNIK«. Tekst je tiskan u nizu zgusnutih redaka koji počinju od desnog ruba crteža novčanice i valovito se kreću prema portretu. Tehnikom dubokog tiska ostvaren je prikaz valovite plohe.

U lijevom gornjem kutu crteža novčanice otisnut je kvadrat u negativu. Unutar kvadrata otisnut je manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica tiskan je natpis »50 KUNA«. Unutar manjega kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se novčanica gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopunjavaju da s odgova­ra­jućim elementima na naličju novčanice tvore slovo »H«. Na mjestu kvadrata papir je nešto tanji, što ga čini prozirnijim.

Desno od kvadrata tiskan je tehnikom dubokoga linijskog tiska kvadrat s grbom Republike Hrvatske. Obodne linije grba tiskane su u negativu. Vodoravno uz desni rub kvadrata, u istoj visini s njime, tiskan je minipismom u šesnaest redaka tekst himne Republike Hrvatske »Lijepa naša« Antuna Mihanovića.

U donjem dijelu središnjeg polja novčanice tiskana je tonska podloga. Linije u tonskoj podlozi tako su isprepletene da tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije tiskane s efektom duginih boja daju kvadratićima neprekinutu i različitu obojenost. Tonska podloga proteže se do donjeg ruba crteža novčanice i djelomično je vidljiva između portreta i metalizirane folije. S lijeve strane tonska podloga omeđuje crtež na novčanici.

Uz donji rub crteža novčanice, na tonskoj podlozi, tiskana je tehnikom dubokoga linijskog tiska oznaka nominalne vrijednosti novčanice »50«. Reljefne linije kojima je otisnuta brojka, međusobno se isprepleću, tvoreći unutar znamenaka u oznaci nominalne vrijednosti skup različitih geometrijskih likova.

U središnjem dijelu lijevog polja novčanice, unutar toniranog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Ivana Gundulića. Višetonski lik u vodenom znaku okrenut je prema središnjem dijelu novčanice.

Uz gornju marginu novčanice iznad vodenog znaka, na podlozi otisnutoj prelijevajućom bojom, otisnut je fragment motiva starogradske jezgre Dubrovnika.

Između fragmenta motiva starogradske jezgre Dubrovnika i vodenog znaka tiskana je crnom bojom oznaka serije i serijskog broja, koja sprijeda sadrži jedno slovo, zatim sedam znamenaka i na kraju drugo slovo. Slovo sprijeda i slovo na kraju stapaju se sa znamenkama u jednu cjelinu, bez povećanog razmaka.

Oznaka serije i serijskog broja pod ultraljubičastim svjetlom fluorescira u zelenoj boji. Veličina i oblik slova i brojeva razlikuje se od veličine i oblika slova i brojeva u oznaci serije i serijskog broja na margini portreta.

Između donje margine novčanice i vodenog znaka, na podlozi otisnutoj prelijevajućom bojom, otisnut je fragment motiva starogradske jezgre Dubrovnika.

Uz lijevi rub novčanice tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA« s efektom duginih boja, gdje početna plava boja na slovima AR postupno prelazi u ljubičastu boju.

U donjem lijevom kutu tiskan je tehnikom dubokoga linijskog tiska znak za slijepe osobe u obliku kvadrata. Unutar kvadrata otisnut je u negativu u devet redaka, mikropismom, tekst »REPUBLIKA HRVATSKA« koji je vidljiv pod povećalom.

Uz lijevi rub crteža novčanice, na višetonskoj boji papira, tiskan je tehnikom ispupčenog tiska, odozdo prema gore, natpis »PEDESET KUNA«.

2) S naličja: zaštitna tonska podloga tiskana je četverobojnim visokim zaštitnim tiskom u duginu spektru. Dvije boje fluoresciraju pod ultraljubičastim svjetlom.

U gornjem središnjem dijelu crteža novčanice dominira motiv starogradske jezgre Dubrovnika, opasane gradskim zidinama s tvrđavama.

U podnožju motiva grada Dubrovnika, u lijevom dijelu novčanice, tiskano je pročelje Kneževa dvora, građevine iz XV. stoljeća.

U podnožju motiva grada Dubrovnika, u desnom kutu crteža novčanice, tiskana je brojka »50«. Unutar svake znamenke, u plošnom dijelu, nalazi se niz isprepletenih linija koje čine skup različitih geometrijskih likova.

U gornjem desnom kutu crteža novčanice tiskan je u negativu kvadrat. Unutar kvadrata otisnut je linijama manji kvadrat, a uzduž njegovih stranica natpis »50 KUNA«. Unutar manjega kvadrata tiskani su trokutasti elementi koji se, kad se kroz novčanicu gleda prema izvoru svjetlosti, tako dopunjuju da s odgovarajućim elementima na licu novčanice tvore slovo »H«.

Iznad motiva grada, poludesno, uz rub crteža novčanice, tiskan je natpis »DUBROVNIK«. Polulijevo iznad motiva grada, u razini izbočenih tvrđava na ulazu u gradsku luku, tiskan je izdvojeno motiv lučkih »vrata«.

U gornjem lijevom kutu crteža novčanice, usporedno s lijevim rubom crteža, tiskana je u negativu, odozgo prema dolje, brojka »50«. Brojka je tiskana unutar po­lja što ga čini niz linija koje se međusobno isprepleću tvoreći skup različitih geometrijskih likova.

Tonska podloga novčanice, središ­nji dio iznad motiva grada i po­lje uz lijevi rub tiskani su tako da isprepletene linije tvore niz kvadratića koji simboliziraju elemente grba Republike Hrvatske. Tanke linije, tiskane s efektom duginih boja, daju kvadratićima različitu i neprekinutu obojenost.

Tonska podloga novčanice, po­lje u gor­njem desnom i do­njem lijevom kutu crteža novčanice te po­lje ispod motiva grada tiskani su vodoravnim položenim valovitim linijama različite du­ljine, koje tvore sliku valova. Unutar valovitih razmaka tiskani su, naizmjence, u neprekinutom nizu ornamentika iz krune grba Republike Hrvatske i mikropismom tekst »Republika Hrvatska«.

Uzduž lijevog ruba crteža novčanice, na rubu toniranog papira, tiskan je minipismom tekst »DESIGN: M+Š ŠUTEJ – oebs austria – V. ŽILJAK«.

U desnom po­lju novčanice, u središ­njem dijelu toniranog papira, ugrađen je vodeni znak s likom Ivana Gundulića. Višetonski lik u vodenom znaku okrenut je prema središ­njem dijelu novčanice.

U gor­njem dijelu toniranog papira, uz vodoravni rub novčanice, tiskan je u dva retka tekst »ZAGREB, 7. OŽUJKA 2002.« »GUVERNER«. Ispod teksta tiskan je faksimil potpisa dr. Že­ljka Rohatinskog, guvernera Hrvatske narodne banke.

Tekst i faksimil potpisa tiskani su plavom bojom koja fluorescira pod ultra­ljubičastim svjetlom.

Desno od toga teksta, uz rub novčanice, tiskan je odozgo prema do­lje natpis »HRVATSKA NARODNA BANKA«.

Uzduž desnog ruba crteža novčanice tiskan je odozgo prema do­lje natpis »PEDESET KUNA«. Uzduž istog ruba, ali pri dnu, tiskan je također odozgo prema do­lje minipismom tekst »Ó HRVATSKA NARODNA BANKA«.

5. Na licu i naličju novčanice prevladava plava boja.

6. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br.: 615/2002.
Zagreb, 11. rujna 2002.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.