Pravilnik o osnovnoj i strukovnoj izobrazbi zatvorenika

NN 113/2002 (27.9.2002.), Pravilnik o osnovnoj i strukovnoj izobrazbi zatvorenika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1834

Na teme­lju članka 91. stavka 3. Zakona o izvršava­nju kazne zatvora (»Narodne novine« broj 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01. i 67/01.), ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave uz suglasnost ministra prosvjete i športa, donosi

PRAVILNIK

O OSNOVNOJ I STRUKOVNOJ IZOBRAZBI ZATVORENIKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se provođe­nje izobrazbe zatvorenika u kaznionicama i zatvorima.

Članak 2.

Izobrazba zatvorenika provodi se prema programima za izobrazbu odraslih, donesenim u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu i Zakonom o sred­njem školstvu na prijedlog ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

Ministar nadležan za poslove prosvjete može, na prijedlog ministra nadležnog za poslove pravosuđa, donijeti i posebne programe izobrazbe za zatvorenike.

U skladu s interesima zatvorenika kaznionica i zatvor organizirat će tečajeve zna­nja i vještina u kojima se ne stječu formalne kvalifikacije.

Članak 3.

Izobrazba zatvorenika provodi se pohađa­njem redovite nastave.

Izobrazbu zatvorenici mogu stjecati i polaga­njem ispita u konzultativno-instruktivnoj, dopisno-konzultativnoj ili multimedijalnoj nastavi u skladu s propisima u izobrazbi odraslih.

Ispravu o stečenoj izobrazbi zatvorenika izdaje obrazovna ustanova s kojom je kaznionica, odnosno zatvor sklopio ugovor. U ispravi ne smije biti vid­ljivo da je izobrazba stečena tijekom izvršava­nja kazne zatvora.

Članak 4.

Izobrazbu zatvorenika u kaznionici i zatvoru provode državni službenici zatvorskog sustava ili va­njski suradnici.

Državni službenici zatvorskog sustava i va­njski suradnici koji provode izobrazbu zatvorenika moraju ispu­njavati uvjete sukladno Zakonu o osnovnom školstvu, Zakonu o sred­njem školstvu i pratećim propisima.

Članak 5.

Osnovnu izobrazbu zatvorenika mogu provoditi osnovne škole i druge ustanove koje ispu­njava­ju uvjete prema odredbama Zakona o osnovnom školstvu.

Članak 6.

Strukovnu izobrazbu mogu provoditi sred­nje škole, ustanove za izobrazbu odraslih i druge obrazovne ustanove koje ispu­njava­ju uvjete utvrđene Zakonom o sred­njem školstvu i pratećim propisima i koje imaju odobre­nje za rad.

Članak 7.

Zatvorenik će se uk­ljučiti u proces izobrazbe prema utvrđe­nom programu postupa­nja pri čemu će se voditi računa o izraže­noj že­lji zatvorenika.

Zatvoreniku kojemu je izrečena ste­govna mjera zbog ste­gov­nog prijestupa u svezi s izobrazbom uskraćuje se naknada za mjesec u kojem je ste­govni prijestup poči­njen.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/01-01/22
Urbroj: 514-07-01-1
Zagreb, 25. srpnja 2002.

Ministrica pravosuđa,
uprave i lokalne samouprave
Ingrid Antičević Marinović, v. r.

Klasa: 023-03/02-01/207
Urbroj: 523-02-02-02/7-02-05
Zagreb, 13. rujna 2002.

Ministar prosvjete i športa
dr. sc. Vladimir Strugar, v. r.