Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

NN 114/2002 (1.10.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene opasnosti

MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNE SKRBI

1839

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Na­rodne novine«, br. 59/96. i 94/96.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O IZRADI PROCJENE OPASNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o izradi procjene opasnosti (»Narodne novine«, br. 48/97.) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obvezu izrade procjene imaju poslodavci u djelatnosti poljoprivrede, lova i šumarstva, ribarstva, rudarstva, prerađivačke industrije, opskrbe električnom energijom, plinom i vodom, građevinarstvu, prometu, skladištenju i vezama, zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi te u drugim djelatnostima za dijelove radnog procesa u kojima postoji mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice po sigurnost i zdravlje radnika.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obvezu izrade procjene opasnosti imaju i poslodavci čija je djelatnost različita od djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka u slučajevima iz članka 20. stavka 5. i članka 21. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.).«

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »nastanka« dodaju se riječi: »i veličine«.

U stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »osnovnih«  dodaju se riječi: »i posebnih«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. riječi: »se može voditi« zamjenjuju se riječima: »vodi se«.

Članak 4.

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ukoliko je procjenu opasnosti izradila ovlaštena ustanova odnosno trgovačko društvo za zaštitu na radu, procjena sadrži podatke o stručnjacima zaštite na radu iz ustanove odnosno društva koji su sudjelovali u izradi procjene i odgovarajuće podat­ke iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 1. točki b. iza riječi: »lokacijama« dodaju se riječi: »i objektima«.

U stavku 1. točki c. podstavku 6. riječ: »dr.« zamjenjuje se riječju: »drugo«.

U stavku 1. točki c. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

» – izloženost opasnostima i štetnostima za žene i mladež.«.

Članak 6.

U članku 11. stavku 1. dodaje se nova točka 1. koja glasi:

»1. tlocrt lokacije s ucrtanim objektima«.

Dosadašnje točke 1. do 6. postaju točke 2. do 7.

Članak 7.

U članku 12. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 8.

    Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac iz redova radnika imenuje jednu ili više rad­nih skupina za izradu procjene opasnosti.

(2) Radnu skupinu čine najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme tehničkog usmjerenja, usmjerenja zaštite na radu odnosno usmjerenja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

(3) Jedan član radne skupine imenuje se za voditelja.

(4) U izradi procjene sudjeluje i specijalist medicine rada na način da procjenjuje mogućnost nastanka ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u svezi s radom i veličinu rizika njihovog nastanka.

(5) U izradi procjene iz članka 9. stavka 2. ovoga Pravilnika sudjeluje i dipl. ing. kemijske tehnologije ili dipl. ing. kemije.

(6) Stručnjaci iz stavka 2. ovoga članka moraju biti zaposleni kod poslodavca s najmanje polovicom radnog vremena, a struč­njaci iz stavka 4. i 5. ovoga članka poslove vezane za izradu procjene opasnosti mogu obavljati i na temelju ugovora o djelu.«

Članak 9.

    Članak 15. mijenja se tako da glasi:

»(1) Voditelj radne skupine mora imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen opći i poseban dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu u skladu s odredbama Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu.

(2) Ostali članovi radne skupine moraju imati najmanje tri godina radnog iskustva u struci i položen opći i posebni dio stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu u skladu s odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 10.

    Članak 16. mijenja se i glasi:

»Odredbe članka 14. i 15. ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju kada izradu procjene opasnosti obavlja ovlaštena ustanova odnosno trgovačko društvo za zaštitu na radu.«

Članak 11.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Poslodavac podnosi ministru nadležnom za rad pisani zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova na izradi procjene opasnosti uz koji prilaže dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 14. i 15. ovoga Pravilnika

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 12.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Kada inspektor rada prilikom nadzora kod poslodavca utvrdi da opasnosti i štetnosti utvrđene u procjeni opasnosti ne odgovaraju stvarnom stanju, rješenjem će narediti reviziju procjene opasnosti.«

Članak 13.

U tekstu Pravilnika riječ: »zaposlenik« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »radnik« u odgovarajućem padežu.

Članka 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/02-01/01
Urbroj: 524-08-02-04
Zagreb, 9. rujna 2002.                                           

Ministar
            Davorko Vidović, v. r.