Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

NN 114/2002 (1.10.2002.), Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način

MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNE SKRBI

1842

Na teme­lju članka 29. stavka 2. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.) ministar rada donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA
ZA RAD NA SIGURAN NAČIN

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti koje moraju ispu­njavati pravne osobe za provođe­nje osposob­ljava­nja radnika za rad na siguran način (u da­lj­njem tekstu: osposob­ljava­nje), te postupak za dobiva­nje i prestanak ovlašte­nja za provođe­nje osposob­ljava­nja.

II. PRAVNE OSOBE KOJE PROVODE OSPOSOBLJAVANJE

Članak 2.

Re­gistrirane ustanove odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu (u da­lj­njem tekstu: ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva) mogu provoditi osposob­ljava­nje ako imaju ovlašte­nje za obav­lja­nje osposob­ljava­nja prema odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obav­ljati poslove zaštite na radu.

Članak 3.

Osposob­ljava­nje mogu provoditi poslodavci za svoje radnike ili to osposob­ljava­nje mogu za poslodavca provoditi ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva iz članka 2. ovoga Pravilnika.

III. OSPOSOBLJAVANJE OD STRANE POSLODAVCA

Članak 4.

Poslodavac može obav­ljati osposob­ljava­nje na teme­lju ovla­šte­nja ministra nadležnog za rad (u da­lj­njem tekstu: ministar).

Članak 5.

Poslodavcu koji zapoš­ljava do 50 radnika može se izdati ovlašte­nje za osposob­ljava­nje ako ispu­njava sljedeće uvjete:

1. ako je on ili ­nje­gov ovlaštenik položio opći dio stručnog ispita za struč­njake zaštite na radu ili ako je on ili ­nje­gov ovlaštenik završio najma­nje odgovarajuće specijalističko usavrša­va­nje iz područja zaštite na radu kod ovlaštene ustanove odnosno trgovačkog društva,

2. ako je plan i program osposob­ljava­nja izrađen na teme­lju procjene opasnosti, i

3. ako su programom osposob­ljava­nja obuhvaćene postojeće opasnosti i štetnosti, te načini kako se iste otkla­njaju ili sma­njuju.

Članak 6.

Poslodavcu koji zapoš­ljava više od 50 radnika može se izdati ovlašte­nje za osposob­ljava­nje ako ispu­njava sljedeće uvjete:

1. ima zaposlenog struč­njaka zaštite na radu koji ima najma­nje tri godine radnog iskustva u struci i osnovna andragoška zna­nja, odnosno ima ustrojenu službu zaštite na radu u kojoj je zaposlen struč­njak zaštite na radu s najma­nje tri godine radnog iskustva u struci i koji ima osnovna andragoška zna­nja,

2. ako su plan i program osposob­ljava­nja izrađeni na teme­lju procjene opasnosti, i

3. ako su programom osposob­ljava­nja obuhvaćene postojeće opasnosti i štetnosti, te načini kako se iste otkla­njaju ili sma­njuju.

Članak 7.

Osnovna andragoška zna­nja iz članka 6. ovoga Pravilnika dokazuju se potvrdom ovlaštene ustanove o osposob­ljenosti s područja osnovnih andragoških zna­nja prema programu koje­g je kao odgovarajuće­g potvrdio ministar.

Članak 8.

Poslodavac koji nema ovlašte­nje za osposob­ljava­nje dužan je osposob­ljava­nje ugovoriti s ovlaštenom ustanovom odnosno trgovačkim društvom za zaštitu na radu.

IV. POSTUPAK ZA IZDAVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA

Članak 9.

Ovlašte­nje iz članka 4. ovoga Pravilnika izdaje se na pisani zahtjev poslodavca.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka poslodavac mora priložiti:

1. izvadak iz odgovarajuće­g re­gistra,

2. za osobe koje će provoditi osposob­ljava­nje ovjerene preslike diploma, radnih k­njižica, ugovora o radu, uvjere­nja o položenom stručnom ispitu struč­njaka zaštite na radu i dokaz o ­njihovim andragoškim zna­njima,

3. procjenu opasnosti, i

4. plan i program osposob­ljava­nja.

Ako poslodavac ne dostavi sve priloge iz stavka 2. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zatražene dopune zahtjeva, smatrat će se da je poslodavac odustao od zahtjeva.

Članak 10.

O zahtjevu iz članka 9. ovoga Pravilnika ministar odlučuje rješe­njem.

Rješe­nje iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv ­nje­ga se može pokrenuti upravni spor.

Članak 11.

Nadzor nad provedbom osposob­ljava­nja kod poslodavca, bez obzira da li osposob­ljava­nje provodi sam poslodavac na tem­elju ovlašte­nja ili osposob­ljava­nje provodi ovlaštena ustanova odnosno trgovačko društvo, obav­lja se neposrednim očevidom kako bi se utvrdila usklađenost programa osposob­ljava­nja s procjenom opasnosti i stvarnim opasnostima i štetnostima kojima su radnici izloženi pri obav­lja­nju poslova.

Članak 12.

O svim promjenama koje se odnose na ispu­njava­nje uvjeta potrebnih za dobiva­nje ovlašte­nja, poslodavac kojem je izdano ovlašte­nje dužan je obavijestiti ministarstvo nadležno za rad u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

U slučaju da poslodavac više ne ispu­njava neki od uvjeta iz članka 5. odnosno članka 6. ovoga Pravilnika ministar će rješe­njem ukinuti izdano ovlašte­nje.

Rješe­nje iz stavka 2. ovoga članka konačno je i protiv ­nje­ga se može pokrenuti upravni spor.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Poslodavci koji osposob­ljava­nje radnika obav­ljaju bez ovla­šte­nja dužni su u roku od 90 dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti ministarstvu nadležnom za rad zahtjev za izdava­nje ovlašte­nja prema odredbama ovoga Pravilnika ili ugovoriti da osposob­ljava­nje obav­lja ovlaštena ustanova odnosno trgovačko društvo za zaštitu na radu.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/02-01/04
Urbroj: 524-08-02-03
Zagreb, 9. rujna 2002.

Ministar
Davorko Vidović, v. r.