Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu

NN 114/2002 (1.10.2002.), Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA
I SOCIJALNE SKRBI

1843

Na temelju članka 91. stavka 4. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96. i 94/96.) ministar rada i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA POD KOJIMA PRAVNE OSOBE MOGU OBAVLJATI POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kadrovski i tehnički uvjeti pod kojima se ustanovama odnosno trgovačkim društvima registriranim za obavljanje poslova zaštite na radu (u daljnjem tekstu: pravne osobe) može izdati ovlaštenje za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu, nadležna tijela u postupku izdavanja i prestanka ovlaštenja, te način vođenja evidencije izdanih ovlaštenja.

II. VRSTE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 2.

Poslovi zaštite na radu iz članka 1. ovoga Pravilnika za obav­ljanje kojih se može izdati ovlaštenje su:

1. izrada procjene opasnosti,

2. osposobljavanje za rad na siguran način,

3. ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i

4. ispitivanja fizikalnih i kemijskih čimbenika u radnom okolišu.

III. KADROVSKI I TEHNIČKI UVJETI

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika poslove zaštite na radu iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu obavljati na temelju ovlaštenja ako ispunjavaju kadrovske i tehničke uvjete propisane ovim Pravilnikom.

1. Kadrovski uvjeti

Članak 4.

Za obavljanje poslova izrade procjene opasnosti pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stru­čnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme, s najmanje polovicom radnog vremena

Od stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva struč­njaka moraju biti različitog tehničkog smjera i jedan stručnjak smjera zaštite na radu.

Stručnjaci iz stavka 2. oovoga članka moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu.

Članak 5.

Za obavljanje poslova osposobljavanja radnika za rad na siguran način pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme, s najmanje polovicom radnog vremena

Od stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva struč­njaka moraju biti različitog tehničkog smjera i jedan stručnjak smjera zaštite na radu.

Stručnjaci iz stavka 2. ovoga članka moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu i osnovna andragoška znanja

Članak 6.

Za obavljanje poslova ispitivanja strojeva i uređaja s pove­ćanim opasnostima pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu različitog te­hničkog smjera, s najmanje polovicom radnog vremena.

Od stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka jedan mora imati stručnu spremu elektrotehničkog i jedan strojarskog smjera.

Stručnjaci iz stavka 2. ovoga članka moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu.

Članak 7.

Za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu visoke stručne spreme različitog tehničkog smjera, s najmanje polovicom radnog vremena

Od stručnjaka iz stavka 1. ovoga članka jedan mora imati stručnu spremu strojarskog, brodograđevnog smjera ili smjera fizike a jedan kemijskog, kemijskotehnološkog ili elektrotehničkog smjera

Za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu različitog tehničkog smjera, s najmanje polovicom radnog vremena.

Od stručnjaka iz stavka 3. ovoga članka jedan mora imati stručnu spremu kemijskog ili kemijskotehnološkog smjera.

Stručnjaci iz stavka 1. i 3. ovoga članka moraju imati najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje dvije godine na poslovima zaštite na radu.

Članak 8.

Stručnjacima zaštite na radu iz članak 4. do 7. ovoga Pravilnika smatraju se osobe koje su položile opći i poseban dio stručnog ispita prema odredbama Pravilnika o polaganju stručnog ispita stručnjaka zaštite na radu.

Članak 9.

Pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje svih poslova zaštite na radu ako ispunjava kadrovske uvjete utvrđene za izdavanje ovlaštenja za svaki pojedini posao, s time da se smatra da ima propisani broj zaposlenih stručnjaka zaštite na radu ako ima zaposlen dovoljan broj stručnjaka zaštite na radu koji pojedinačno obzirom na stručnu spremu, smjer i radno iskustvo zadovoljavaju uvjete za obavljanje različitih poslova zaštite na radu.

2. Tehnički uvjeti

Članak 10.

Uz kadrovske uvjete utvrđene člancima 4. do 9. ovoga Pravilnika pravna osoba mora raspolagati radnim prostorom primjereno obavljanju poslova zaštite na radu za koje traži ovlaštenje, kao i potrebnom tehničkom i mjernom opremom.

Uređaji koji predstavljaju tehničku i mjernu opremu potrebnu za obavljanje pojedinih poslova zaštite na radu propisani su u Prilogu 1. Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima.

Članak 11.

Tehnička oprema mora biti ispravno i uredno održavana, a mjerna oprema mora biti umjerena od strane ovlaštene pravne osobe u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima.

Članak 12.

Pravna osoba dužna je o tehničkoj i mjernoj opremi voditi dokumentaciju, koja mora sadržavati slijedeće podatke:

– naziv uređaja,

– ime proizvođača,

– oznaku tipa i serijski broj,

– godinu proizvodnje,

– godinu stavljanja u uporabu, i

– datum zadnjeg umjeravanja.

Uređaji iz članka 10. stavka 2. ovoga Pravilnika za koje postoji obveza umjeravanja moraju se umjeravati na način i u rokovima koji su određeni propisima odnosno prema preporuci proizvođača.

Članak 13.

Pravna osoba mora za sve poslove zaštite na radu koje obav­lja izraditi poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obav­ljanja tih poslova.

Poslovnici moraju biti izrađeni u skladu s ISO 10013.

Postupci, uvjeti i metode koji su normirani moraju se propisati u poslovniku na način na koji su normirani.

Članak 14.

Pravna osoba mora ministarstvu nadležnom za rad podnositi jednom godišnje izviješće o obavljenim poslovima zaštite na radu i to najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.

IV. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA ZA RAD

Članak 15.

Ovlaštenje se izdaje na pisani zahtjev za obavljanje svih ili samo pojedinih poslova zaštite na radu.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

– navod poslova zaštite na radu iz članka 2. ovoga Pravilnika za koje se traži ovlaštenje,

– izvadak iz odgovarajućeg registra,

– dokaze o vlasništvu odnosno najmu poslovnog prostora,

– dokaze o vlasništvu odnosno najmu tehničke i mjerne opreme s popisom opreme,

– ugovore o radu stručnjaka zaštite na radu s dokazima o stručnoj spremi, radnom iskustvu, posebnim znanjima i položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu,

– poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje.

Članak 16.

O zahtjevu iz članka 15. ovoga Pravilnika ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) odlučuje rješenjem na temelju dostavljene dokumentacije iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika i nalaza tročlane Komisije.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Članak 17.

Ministar odlukom utvrđuje listu ispitivača koji mogu biti članovi komisije.

Osobe za listu ispitivača predlaže Zavod za zaštitu na radu , Državni inspektorat i ovlaštene ustanove odnosno trgovačka društva za zaštitu na radu.

Osobe iz stavka 2. ovoga članka moraju imati visoku stručnu spremu trehničkog, medicinskog ili pravnog smjera, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit po propisima struke.

Sastav komisije za obradu pojedinih zahtjeva za izdavanje ovlaštenja i prestanak ovlaštenja određuje ravnatelj Zavoda za zaštitu na radu po ovlaštenju ministra

Članak 18.

Zahtjev iz članka 15. ovoga Pravilnika ministarstvo dostavlja komisiji najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva.

Komisija je dužna najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva izvršiti očevid o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta iz članaka 4. do 13. ovoga Pravilnika.

Komisija o očevidu i o ispunjavanju uvjeta za izdavanje odnosno prestanak ovlaštenja sastavlja zapisnik koji mora sadržavati sve podatke bitne za izdavanje ovlaštenja

Na temelju zapisnika komisija izrađuje nalaz koji je dužna u roku od 15 dana od dana izvršenog očevida dostaviti ministarstvu.

Članak 19.

O svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta potrebnih za dobivanje ovlaštenja pravna osoba kojoj je izdano ovlaštenje dužna je obavijestiti ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastale promjene.

Ministar će na temelju nalaza komisije iz članka 18. ovoga Pravilnika donijeti rješenje o prestanku ovlaštenja u sljedećim slučajevima:

– ako pravna osoba u roku od godine dana od dana izdavanja ovlaštenja ne započne obavljati poslove za koje joj je izdano ovlaštenje,

– ako pravna osoba više ne ispunjava neki od uvjeta iz članka 4. do 13. ovoga Pravilnika,

– ako je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka,

– ako pravna osoba ne podnese godišnje izvješće u propisanom roku,

– na prijedlog inspekcije rada ako se utvrdi da se poslovi obavljaju nestručno i suprotno važećim propisima.

Rješenje iz stavka 2. ovoga članka konačno je i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 20.

Ministarstvo vodi evidenciju izdanih ovlaštenja koja sadrži:

– redni broj upisa,

– ime i adresu pravne osobe,

– datum podnošenja zahtjeva,

– broj i datum rješenja kojim je izdano ovlaštenje,

– datum upisa ovlaštenja u evidenciju,

– opseg ovlaštenja,

– broj i datum rješenja o opsegu prestanka ovlaštenja.

Članak 21.

Rješenje o izdavanju ovlaštenja kao i rješenje o prestanku ovla­štenja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Troškove postupka izdavanja ovlaštenja snosi podnositelj za­htjeva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Pravna osoba, koja poslove zaštite na radu obavlja na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih poslova prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužna je u roku od godine dana od dana stupanjana snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu u skladu s odred­bama ovoga Pravilnika.

Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka koja ne podnese zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku propisanom ovim Pravilnikom ili kojoj zahtjev bude odbijen, ne može obavljati poslove zaštite na radu nakon proteka propisanog roka odnosno nakon pravomoćnosti rješenja kojim se odbija zahtjev.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima u pogledu stručne spreme radnika i tehničke opremljenosti koje mora ispunjavati ovlaštena organizacija koja obavlja poslove zaštite na radu kao svoju osnovnu ili sporednu djelatnost (»Narodne novine«, br. 13/84.) te Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada usmjerenog obrazovanja i druge organizacije koje su registrirane za obavljanje poslova osposobljavanja za rad na siguran način  (»Narod­ne novine« br. 13/84)

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/02-01/05
Urbroj: 524-08-02-03
Zagreb, 9. rujna 2002.                                 

Ministar
Davorko Vidović, v. r.