Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 116/2002 (3.10.2002.), Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1855

Na teme­lju članka 15. i 17. Zakona o energiji (»Narodne novine« broj 68/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2002. godine donijela

UREDBU

O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom određuje razdob­lje za koje se izdaje dozvola za obav­lja­nje energetske djelatnosti.

(2) Razdob­lje za koje se izdaje dozvola za obav­lja­nje energetske djelatnosti određuje se ovisno o vrsti i kapacitetu energetske djelatnosti, i to prema tablici 1.

 

                                                                                                                                                           

           
Red. br. ENERGETSKE DJELATNOSTI
(čl. 15. Zakona o energiji)

RAZDOBLJE ZA KOJE SE
IZDAJE DOZVOLA ZA
OBAVLJANJE ENERGETSKE
DJELATNOSTI

(u godinama)

1. proizvod­nja električne energije

najma­nje 5 i najviše 40

2. prijenos električne energije

najma­nje 5 i najviše 30

3. distribucija električne energije

najma­nje 5 i najviše 20

4. opskrba električnom energijom

najma­nje 3 i najviše 15

5. vođe­nje elektroenergetskog sustava

najma­nje 5 i najviše 20

6. organizira­nje tržišta električnom energijom

najma­nje 5 i najviše 20

7. dobava plina

najma­nje 3 i najviše 15

8. transport plina

najma­nje 5 i najviše 30

9. distribucija plina

najma­nje 5 i najviše 20

10. proizvod­nja naftnih derivata

najma­nje 3 i najviše 25

11. transport nafte naftovodima

najma­nje 5 i najviše 25

11.a transport nafte drugim oblicima transporta

najma­nje 3 i najviše 15

12. transport naftnih derivata produktovodima

najma­nje 5 i najviše 25

12.a transport naftnih derivata drugim oblicima transporta

najma­nje 3 i najviše 15

13. trgovina na veliko naftnim derivatima

najma­nje 3 i najviše 15

14. trgovina na malo naftnim derivatima

najma­nje 3 i najviše 15

15. skladište­nje nafte i naftnih derivata

najma­nje 3 i najviše 15

16. proizvod­nja toplinske energije

najma­nje 5 i najviše 25

17. distribucija toplinske energije

najma­nje 5 i najviše 20

18. opskrba toplinskom energijom

najma­nje 3 i najviše 15

19. trgova­nje, posredova­nje i zastupa­nje na tržištu energije

najma­nje 3 i najviše 15

20. transport i skladište­nje ukap­ljenog prirodnog plina (UPP)

najma­nje 5 i najviše 25

21. trgovina na veliko i malo ukap­ljenim naftnim plinom (UNP)

najma­nje 3 i najviše 15

22. trgovina na veliko ukapljenim prirodnim plinom (UPP)

najma­nje 3 i najviše 15

 

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 310-02/02-01/03
Urbroj: 5030116-02-1
Zagreb, 27. rujna 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.