Pravilnik o redu prvenstva stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi

NN 116/2002 (3.10.2002.), Pravilnik o redu prvenstva stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi

MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO

1860

Na teme­lju članka 8.b Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 88/02) ministar za javne radove, obnovu i gradite­ljstvo, donosi

PRAVILNIK

O REDU PRVENSTVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se red prvenstva podnosite­lja zahtjeva stambenog zbri­njava­nja, koji za stambeno zbri­njava­nje ispu­njavaju uvjete sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi (u da­lj­njem tekstu: Zakon – »Narodne novine«, br. 44/96, 57/96, 124/97, 73/00, 87/00, 94/01 i 88/02).

Članak 2.

Podnosite­lji zahtjeva za stambeno zbri­njava­nje iz članka 1. ovog Pravilnika, su osobe smještene u prognaničkim nase­ljima i drugim objektima organiziranog smještaja ili osobe koje se vraćaju u svoje ranije prebivalište ili se nasta­njuju na područja posebne državne skrbi uk­ljučujući i korisnike stanova na kojima je prestalo stanarsko pravo teme­ljem Zakona o dava­nju u najam stanova na oslobođenom području (»Narodne novine«, br. 73/95).

Članak 3.

Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika ostvaruju pravo na stambeno zbri­njava­nje na teme­lju reda prvenstva za jednu ili više jedinica lokalne samouprave područja posebne državne skrbi, ovisno o raspoloživom fondu nekretnina u državnom vlasništvu, sred­stvima državnog proračuna i drugim izvorima.

Red prvenstva osoba iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

1. za osobe smještene u prognaničkim nase­ljima i drugim objektima organiziranog smještaja, prema s­ljedećim mjerilima:

– imovinski (socijalni) status obite­lji (prihod po članu doma­ćinstva),

– broj članova obite­lji,

– vrijeme provedeno u organiziranom smještaju i

– vrijeme podnoše­nja i kompletira­nja zahtjeva

2. za osobe koje se vraćaju u svoje ranije prebivalište ili se nasta­njuju na područjima posebne državne skrbi, prema s­ljedećim mjerilima:

– imovinski (socijalni) status obite­lji (prihod po članu domaćinstva),

– broj članova obite­lji,

– stambeni status (podstanar, podstanar kod rodite­lja, neade­kvatan stan s obzirom na pripadajuću površinu prema Zakonu), i

– vrijeme podnoše­nja i kompletira­nja zahtjeva.

3. za korisnike stanova na kojima je prestalo stanarsko pravo na teme­lju Zakona iz članka 2. ovog Pravilnika, prema s­ljedećim mjerilima:

– vrijeme provedeno u stanu na kojem je prestalo stanarsko pravo,

– vrijeme izbiva­nja iz stana na kojem je prestalo stanarsko pravo,

– imovinski (socijalni) status obite­lji podnosite­lja zahtjeva (prihod po članu domaćinstva),

– broj članova obite­lji, i

– vrijeme podnoše­nja i kompletira­nja zahtjeva.

U postupku utvrđiva­nja reda prvenstva, provest će se bodo­va­nje teme­ljem mjerila iz točaka 1., 2. i 3. stavka 2. ovog članka.

Članak 4.

Iznimno od članka 3. ovog Pravilnika, za osobe određenih (deficitarnih) struka i zanima­nja za čijim radom postoji od strane jedinica lokalne samouprave posebno iskazana potreba na ovim područjima, Ministarstvo će ovisno o raspoloživom fondu nekretnina u državnom vlasništvu, sredstvima državnog proračuna i dr. izvorima osiguravati ­njihovo stambeno zbri­njava­nje.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-01/78
Urbroj: 516-01-02-1
Zagreb, 25. rujna 2002.

Ministar
Radimir Čačić, v. r.