Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

NN 116/2002 (3.10.2002.), Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita

MINISTARSTVO ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO

1861

Na temelju stavka 3. članka 52. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93, 90/96 i 64/01) ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU POLAGANJA POMOĆNIČKOG ISPITA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način i postupak polaganja pomoćničkog ispita.

Članak 2.

Na pomoćničkom ispitu provjeravaju se i ocjenjuju znanja i vještine koje je naučnik stekao tijekom naukovanja, u skladu s propisanim nastavnim planom i programom.

Članak 3.

Pomoćničkom ispitu mogu pristupiti osobe koje udovoljavaju uvjetima propisanim člankom 47. stavkom 1. i 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, broj 77/93, 90/96 i 64/01).

POLAGANJE POMOĆNIČKOG ISPITA REDOVNIH NAUČNIKA

Članak 4.

Prijave za polaganje ispita naučnici iz članka 47. stavka 1. Zakona o obrtu (u daljnjem tekstu: redovni naučnici) predaju u obrtničkoj ili drugoj srednjoj strukovnoj školi koja izvodi program naukovanja za obrtnička zanimanja (u daljnjem tekstu: sred­nja strukovna škola), koja popis prijavljenih naučnika dostavlja Hrvatskoj obrtničkoj komori.

Za polaganje pomoćničkog ispita naučnici se prijavljuju na propisanoj prijavnici do roka utvrđenog kalendarom iz članka 6. ovog Pravilnika.

Uz prijavu za polaganje pomoćničkog ispita redovni naučnici prilažu ugovor o naukovanju i mapu o praktičnom dijelu naukovanja.

Oblik i sadržaj prijavnice za polaganje pomoćničkog ispita, mape praktičnog dijela naukovanja te popis kandidata utvrđuje Hrvatska obrtnička komora.

Članak 5.

Pomoćnički ispit se polaže u tri ispitna roka:

– u ljetnom roku,

– u jesenskom roku,

– u zimskom roku.

Za naučnike koji su uspješno završili program naukovanja organizira se samo pomoćnički ispit.

Za naučnike koji su uspješno završili općeobrazovni dio programa i naukovanje pomoćnički ispit organizira se istovremeno sa završnim ispitom u srednjoj strukovnoj školi i njegov je sastav­ni dio.

Članak 6.

Kalendar pomoćničkih ispita i rokova za njihovu prijavu utvrđuje srednja strukovna škola uz prethodno pribavljeno miš­ljenje Hrvatske obrtničke komore.

O kalendaru pomoćničkih ispita i o rokovima za njihovu prijavu naučnici se izvješćuju na oglasnoj ploči škole, i to najkasnije 60 dana prije početka ispita.

Članak 7.

Pomoćničke ispite organiziraju i provode srednje strukovne škole u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom.

Članak 8.

Pomoćnički ispit provode ispitne komisije, koje se imenuju za svako zanimanje posebno.

Ispitnu komisiju imenuje Hrvatska obrtnička komora. Ispitna komisija ima tri člana. Svaki član ima svog zamjenika.

Predsjednik ispitne komisije nastavnik je stručno-teoretskog dijela naukovanja iz srednje strukovne škole.

Članovi ispitne komisije iz obrtništva i njihovi zamjenici mogu se imenovati samo uz njihovu pismenu suglasnost, a članovi iz škole na temelju prijedloga srednje strukovne škole.

Mandat članova ispitne komisije i njihovih zamjenika traje četiri godine, a nakon njegova isteka članovi komisije i njihovi zamjenici mogu biti ponovno imenovani.

Hrvatska obrtnička komora može razriješiti članove ispitnih komisija i njihove zamjenike i prije isteka mandata iz stavka 5. ovog članka.

Članak 9.

Član ispitne komisije za pojedinog naučnika ne može biti:

– obrtnik majstor koji ne posjeduje licencu za prijem i po­dučavanje naučnika,

– obrtnik kod kojeg je naučnik bio na naukovanju odnosno majstor-stručni učitelj koji je podučavao naučnika na praktičnom dijelu naukovanja,

– članovi uže obitelji naučnika (suprug, supruga, roditelji, braća, djeca, usvojenici).

Članak 10.

Ispitna komisija obavlja ove poslove:

– utvrđuju raspored i trajanje pojedinih dijelova ispita,

– utvrđuje popis praktičnih zadaća za praktični dio ispita,

– utvrđuje popis tema za stručno-teorijski dio pomoćničkih ispita,

– utvrđuje popis naučnika za pomoćnički ispit,

– provodi ispit i utvrđuje konačni uspjeh naučnika, te

– obavlja druge poslove utvrđene ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Pomoćnički ispit sastoji se od:

– praktičnog dijela i

– stručno-teorijskog dijela.

Zadaće za pomoćnički ispit zadaju se u skladu s programom nau­kovanja i programom polaganja pomoćničkog ispita za od­govarajuće zanimanje, koje je propisao ministar za obrt, malo i srednje poduzetništvo, vodeći računa o proizvodnim odnosno uslužnim mogućnostima obrta ili škole u kojima se ispit održava.

Ispitna komisija zadaje praktičnu zadaću za svakog kandidata i utvrđuje vrijeme trajanje izrade, koje ne može biti dulje od 40 sati.

Članak 12.

Praktični dio ispita izvodi se u školskoj radionici, kod obrtnika ili u trgovačkom društvu kod kojeg je naučnik bio na naukovanju, ili na drugom mjestu koje odredi ispitna komisija.

Izradu praktične zadaće prate najmanje dva člana komisije u vremenu koje utvrdi ispitna komisija.

Praktični dio ispita ocjenjuje se na osnovi ocjenjivačkog lista u skladu sa stručno-teorijskim i praktičnim dijelom programa (naukovanje) i programom pomoćničkog ispita. Sadržaj i oblik ocjenjivačkog lista utvrđuje ispitna komisija ako ispit nije standardiziran odlukom Hrvatske obrtničke komore.

Članak 13

Materijal, strojeve, uređaje i alate za izradu praktičnog dijela pomoćničkog ispita osigurava obrtnik, trgovačko društvo ili škola u kojoj se ispit polaže.

Izrađeni predmet, odnosno vrijednost pružene usluge pripada obrtniku, trgovačkom društvu ili školi u kojoj je praktični dio pomoćničkog ispita održan.

Članak 14.

Ako naučnik uspješno ne obavi praktičnu zadaću, upućuje se na pomoćnički ispit u idućem ispitnom roku, uz obvezatno zadavanje nove zadaće.

Članak 15.

Stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita izvodi se u školi. Ispit se polaže pismeno, a ne može trajati duže od 4 sata. Iznimno naučnici iz članka 16. stavka 1. podstavka 3. imaju pravo na usmeni ispit.

Ispitna komisija zadaje zadaće i ispitna pitanja za stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita, te utvrđuje sredstva i pomagala s kojima se naučnik može služiti pri tom ispitu.

Ispitna komisija izrađuje najmanje tri različita oblika i sadr­žaja ispitnih zadaća i pitanja ako ispit nije standardiziran odlukom Hrvatske obrtničke komore. Ispitne zadaće i pitanja pohranjuju se kod predsjednika ispitne komisije.

Neposredno prije pomoćničkog ispita ispitna komisija utvr­đuje koja će od pohranjenih ispitnih zadaća i pitanja primijeniti za pismeni ispit.

Sadržaj pismenog pomoćničkog ispita tajan je do početka ispita.

Članak 16.

Ocjenu pismenog dijela pomoćničkog ispita utvrđuje ispitna komisija na prijedlog nastavnika stručno-teorijskog dijela naukovanja, prema sljedećim kriterijima:

– Pismeni dio ispita položili su naučnici koji na ispitu postig­nu više od 60 % mogućih bodova.

– Naučnici koji na pismenom dijelu ispitu postignu manje od 30% mogućih bodova upućuju se na popravni ispit.

– Naučnici koji na pismenom dijelu ispita postignu od 30 % do 60% mogućih bodova imaju pravo na usmeni ispit.

Razmak između pismenog i usmenog dijela pomoćničkog ispita iz stavka 1. podstavka 3. ovog članka mora biti najmanje dva dana.

Popravni ispit iz stavka 1. podstavka 2. ovog članka može se polagati dva puta.

Članak 17.

Redovni naučnik koji dva puta nije položio pojedine dijelove pomoćničkog ispita sam snosi troškove svakog sljedećeg polaganja ispita.

Članak 18.

Naučnik koji bez opravdanog razloga ne pristupi pomoć­ničkom ispitu ili u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja ocjenjuje se kao da ispit nije položio.

Ako je naučnik iz opravdanog razloga spriječen pristupiti pomoćničkom ispitu, mora to prijaviti predsjedniku ispitne komisije i za to priložiti dokaze.

Članak 19.

Tijekom pomoćničkog ispita ispitna komisija vodi zapisnik, koji se čuva četiri godine u arhivi Hrvatske obrtničke komore.

U zapisnik se unose svi važniji podaci o pomoćničkom ispitu, a potpisuju ga svi članovi ispitne komisije, neposredno nakon završetka ispita.

Oblik i sadržaj zapisnika utvrđuje Hrvatska obrtnička komora.

Članak 20.

Ispitna komisija provodi sve dijelove pomoćničkog ispita i odlučuje u punom sastavu.

Ocjene za pojedine dijelove pomoćničkog ispita utvrđuje ispitna komisija većinom glasova.

Uspjeh naučnika na pojedinom dijelu pomoćničkog ispita ocjenjuje se ocjenama odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), dovoljan (2) i nedovoljan (1). Ocjene odličan, vrlo dobar, dobar i dovoljan prolazne su.

Članak 21.

Nakon uspješno položenog pomoćničkog ispita Hrvatska obrtnička komora izdaje pomoćniku svjedodžbu o pomoćničkom zvanju.

Podaci iz svjedodžbe o pomoćničkom zvanju upisuju se u matičnu knjigu naučnika, koja se trajno čuva.

Matičnu knjigu naučnika vodi Hrvatska obrtnička komora.

Oblik i sadržaj matične knjige iz stavka 1. i 2. ovog članka propisuje Hrvatska obrtnička komora.

Članak 22.

Predsjednik ispitne komisije dužan je za svaki ispitni rok u roku od 30 dana od dana završetka pomoćničkih ispita dostaviti Hrvatskoj obrtničkoj komori izvješće o rezultatima pomoćničkih ispita.

Oblik i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Hr­vat­ska obrtnička komora.

POLAGANJE POMOĆNIČKOG ISPITA ODRASLIH

Članak 23.

Pravo na polaganje pomoćničkog ispita imaju osobe iz članka 47. stavka 2. Zakona o obrtu i odrasle osobe koje završe naukovanje propisano Pravilnikom o načinu ostvarivanja programa naukovanja i stručnog osposobljavanja za vezane obrte te o pravima, obvezama, praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju nauč­nika.

Članak 24.

Prijave za polaganje ispita iz članka 23. predaju se u Hrvat­skoj obrtničkoj komori.

Uz prijavu za polaganje pomoćničkog ispita, osobe iz članka 47. stavka 2. Zakona o obrtu prilažu dokaze o stečenoj stručnoj spremi u istom strukovnom području i dokaze o radnom iskustvu u zanimanju za koje žele polagati pomoćnički ispit.

Odrasle osobe koje su završile program naukovanja iz članka 39. Zakona o obrtu u ustanovama za obrazovanje odraslih prilažu ugovor o naukovanju i mapu o praktičnom dijelu naukovanja, odnosno ugovor o radu i potvrdu o radnim iskustvu ovjerenu kod javnog bilježnika, odnosno drugi ugovor kojim se regulira prak­tični dio naukovanja.

Članak 25.

Pomoćnički ispit odraslih polaže se u rokovima koje utvrđuje Hrvatska obrtnička komora, a koji se oglašavaju na oglasnoj ploči Hrvatske obrtničke komore. Pomoćničke ispite odraslih organizira i provodi Hrvatska obrtnička komora, u roku od mjesec dana od dana prijave za ispit.

Članak 26.

Na sastav, izbor i nadležnost ispitne komisije te na način i postupak provođenja pomoćničkog ispita odgovarajuće se primje­njuju odredbe članaka 8. do 23. ovog Pravilnika.

 Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju pomoćničkog ispita (»Narodne novine«, broj 26/98).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 133-02/02-02/06
Urbroj: 515-03-02-05
Zagreb, 20. rujna 2002.

Ministar
Željko Pecek, v. r.