Odluka o opozivu Andrije Kojakovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj

NN 118/2002 (10.10.2002.), Odluka o opozivu Andrije Kojakovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velikoj Britaniji i Sjevernoj Irskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1904

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o pos­tup­ku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. sije­č­­­­-nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/02-02/64, Urbroj: 50304/2-02-02 od 23. rujna 2002. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

ANDRIJA KOJAKOVIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedi­njenoj Kra­ljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu 9. listopada 2002. godine.

Broj: 01-081-02-3195/2
Zagreb, 3. listopada 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.