Odluka o postavljenju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske

NN 118/2002 (10.10.2002.), Odluka o postavljenju Josipa Pare za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1905

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 080-02/02-01/100, Urbroj: 50304/2-02-02 od 24. rujna 2002. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postav­ljam JOSIPA PARA za izvanrednog i opuno­moćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedi­njenoj Kra­ljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu 10. listopada 2002. godine.

Broj: 01-081-02-3194/2
Zagreb, 3. listopada 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.