Odluka o odlikovanju Mahamandaleshwara Paramhansa Swami Maheshwarananda Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 118/2002 (10.10.2002.), Odluka o odlikovanju Mahamandaleshwara Paramhansa Swami Maheshwarananda Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1907

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Mahamandaleshwar Paramhans Swami
Maheshwarananda

REDOM DANICE HRVATSKE S
LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobit doprinos u 30-godiš­njem humanitarnom djelova­nju u Republici Hrvatskoj i svijetu čime je dao trajan doprinos razvoju ekološke svijesti, mira i tolerancije među kulturama, nacijama i religijama.

Broj: 01-051-02-13-6-3/1
Zagreb, 26. rujna 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.