Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov

NN 118/2002 (10.10.2002.), Naredba o granicama područja za gospodarski ribolov

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

1920

Na teme­­lju članka 8. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01), ministar po­ljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O GRANICAMA PODRUČJA ZA GOSPODARSKI RIBOLOV

Članak 1.

(1) Ovom Naredbom određuju se granice područja na ribo­lov­nim vodama Republike Hrvatske na kojima je dozvo­ljeno obav­lja­nje gospodarskog ribolova.

(2) Gospodarski ribolov smije se obav­ljati samo na području rijeke Save i rijeke Dunava sukladno odredbi članka 8. Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Članak 2.

Područja iz članka 1. stavka 2. ove Naredbe su s­ljedeće:

– RIBOLOVNO PODRUČJE RIJEKE SAVE;

– RIBOLOVNO PODRUČJE RIJEKE DUNAVA.

Članak 3.

(1) Ribolovno područje rijeke Save dijeli se na s­ljedeće ribolovne zone:

– ribolovna zona S1 koja obuhvaća rijeku Savu kod Jasenov­ca (rkm 508+000) do Davora kod Nove Gradiške (rkm 419+000);

– ribolovna zona S2 koja obuhvaća rijeku Savu od Davora kod Nove Gradiške (rkm 419+000) do Slavonskog Broda (rkm 362+000);

– ribolovna zona S3 koja obuhvaća rijeku Savu od Slavonskog Broda (rkm 362+000) do Župa­nje (rkm 259+500);

– ribolovna zona S4 koja obuhvaća rijeku Savu od Župa­nje (rkm 259+500) do državne granice sa SRJ (rkm 207+000).

(2) Ribolovno područje rijeke Dunava dijeli se na s­ljedeće ribolovne zone:

– ribolovna zona D1 koja obuhvaća rijeku Dunav od državne granice sa Republikom Mađarskom (rkm 1433+000) do sjeverne granice Parka prirode »Kopački rit« (rkm 1412+100), uk­ljučujući Šarka­njski, Zmajevački i Mo­njoroški Dunavac)

– ribolovna zona D2 koja obuhvaća rijeku Dunav od južne granice parka prirode »Kopački rit« (rkm 1382+500) do Borova Sela – Savu­lje (rkm 1347+500), uk­ljučujući Porićki i Erdutski Dunavac;

– ribolovna zona D3 koja obuhvaća rijeku Dunav od Borova Sela – Savu­lje (rkm 1347+500) do Iloka (rkm 1295+200), uk­ljučujući Poretak, Ostrovski, Vučedolski, Opatovački, Renovski i Iločki Dunavac.

Članak 4.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/85
Urbroj: 525-1-02-1
Zagreb, 3. listopada 2002.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.