Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova

NN 120/2002 (15.10.2002.), Odluka o ustrojavanju službeničkih sudova

Vlada Republike Hrvat­ske

1941

Na teme­lju članka 39. stavka 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. listopada 2002. godine donijela

ODLUKU

O USTROJAVANJU SLUŽBENIČKIH SUDOVA

I.

Ovom Odlukom ustrojavaju se službenički sudovi i određuje ­njihov djelokrug, kao i druga pita­nja od značaja za ­njihov rad.

II.

Za odlučiva­nje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika u prvom stup­nju i o lakim povredama službene dužnosti u drugom stup­nju ustrojavaju se službenički sudovi, ako posebnim zakonom za službenike pojedinih državnih tijela nije drukčije određeno.

Službenički sudovi jesu:

1. Službenički sud u Zagrebu,

2. Službenički sud u Varaždinu,

3. Službenički sud u Bjelovaru,

4. Službenički sud u Osijeku,

5. Službenički sud u Rijeci,

6. Službenički sud u Splitu.

III.

Službenički sud u Zagrebu ustrojava se za državne službenike ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji su u službi u sjedištu tih tijela ili u ­njihovim područnim ustrojstvenim jedinicama sa sjedištem na području Grada Zagreba odnosno Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije, te za državne službenike Stručne službe Hrvatskoga sabora, ureda i stručnih službi Vlade Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, općinskih i županijskih državnih odvjet­ništava sa sjedištem na području Grada Zagreba odnosno Zagre­bačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije i ureda državne uprave u Zagrebačkoj, Karlovačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obav­ljat će ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

IV.

Službenički sud u Varaždinu ustrojava se za državne službenike područnih ustrojstvenih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije, općinskih i županijskih državnih odvjetništava sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije te ureda državne uprave u Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obav­ljat će Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji.

V.

Službenički sud u Bjelovaru ustrojava se za državne službenike područnih ustrojstvenih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija sa sjedištem na području Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, općinskih i županijskih državnih odvjetništava sa sjedištem na području Virovitičko-podravske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te ureda državne uprave u Virovitičko-podravskoj, Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obav­ljat će Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

VI.

Službenički sud u Osijeku ustrojava se za državne službenike područnih ustrojstvenih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija sa sjedištem na području Osječko-bara­njske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije, općinskih i županijskih državnih odvjetništava sa sjedištem na području Osječko-bara­njske, Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije te ureda državne uprave u Osječko-bara­njskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Požeško-slavonskoj i Brodsko-posavskoj županiji.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obav­ljat će Ured državne uprave u Osječko-bara­njskoj županiji.

VII.

Službenički sud u Rijeci ustrojava se za državne službenike područnih ustrojstvenih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija sa sjedištem na području Primorsko-goranske, Ličko-se­njske i Istarske županije, općinskih i županijskih državnih odvjetništava sa sjedištem na području Primorsko-goranske, Ličko-se­njske i Istarske županije te ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj, Ličko-se­njskoj i Istarskoj županiji.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obav­ljat će Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

VIII.

Službenički sud u Splitu ustrojava se za državne službenike područnih ustrojstvenih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije, općinskih i županijskih državnih odvjetništava sa sjedištem na području Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske i Dubrovačko-neretvanske županije te ureda državne uprave u Split­sko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Dubro­vač­ko-neretvanskoj županiji.

Uredske i druge poslove za ovaj službenički sud obav­ljat će Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

IX.

Za odlučiva­nje o teškim povredama službene dužnosti državnih službenika u drugom stup­nju ustrojava se Viši službenički sud, sa sjedištem u Zagrebu.

Uredske i druge poslove za Viši službenički sud obav­ljat će ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

X.

Predsjednika i članove službeničkih sudova i Više­g služ­beničkog suda imenovat će Vlada Republike Hrvatske posebnim rješe­njem.

XI.

Tajnike službeničkih sudova i tajnika Više­g službeničkog suda imenovat će ministar nadležan za poslove opće uprave posebnim rješe­njem.

Zapisničare službeničkih sudova i Više­g službeničkog suda odredit će čelnik državnog tijela koje obav­lja uredske i druge poslove za službenički sud i Viši službenički sud.

XII.

Predsjednici, članovi, tajnici i zapisničari službeničkih sudova i Više­g službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad.

Naknada se određuje po završenom predmetu, posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća i tajnika službeničkog suda i Više­g službeničkog suda te zapisničara.

Iznos novčane naknade iz stavka 1. ove točke rješe­njem utvrđuje ministar nadležan za poslove opće uprave.

XIII.

Zaglav­lje akta službeničkog suda i Više­g službeničkog suda sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv »Republika Hrvatska«, naziv službeničkog suda s naznakom sjedišta tog suda, brojčanu oznaku predmeta, mjesto i datum izrade akta.

Pečat službeničkog suda iz stavka 1. ove točke promjera je 38 mm i sadrži u sredini grb Republike Hrvatske, a oko ­nje­ga naziv »Republika Hrvatska« i naziv službeničkog suda s naznakom sjedišta toga suda.

XIV.

Sredstva za rad službeničkih sudova i Više­g službeničkog suda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

XV.

Uredski poslovi za službeničke sudove obav­ljaju se sukladno propisima kojima se uređuje uredsko poslova­nje.

XVI.

Stupa­njem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o ustrojava­nju službeničkih sudova (»Narodne novine«, broj 45/95).

XVII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/02-01/02
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 10. listopada 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.