Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

NN 120/2002 (15.10.2002.), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

1943

Na teme­lju članka 6. stavka 2. i članka 21. stavka 5. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, br. 142/98.), a na prijedlog Hr­vat­skog muzejskog vijeća, ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I MJERILIMA ZA POVEZIVANJE U SUSTAV MUZEJA REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i mjerila za poveziva­nje muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba u Sustav muzeja Republike Hrvatske, te određuje matične muzeje, ­njihove zadaće i način djelova­nja.

Članak 2.

Muzeji i galerije, te muzeji, galerije i zbirke unutar ustanova i drugih pravnih osoba, obvezno se povezuju u Sustav muzeja Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Sustav muzeja), radi primjene jedinstvenog stručnog pristupa u obav­lja­nju muzejske djelatnosti.

Sustav muzeja teme­lji se na klasifikaciji muzeja prema tipu i vrsti sukladno Pravilniku o stručnim i tehničkim standardima za određiva­nje vrste muzeja, te muzeja, galerija i zbirka unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za ­njihov rad, kao i za smještaj i čuva­nje muzejske građe i muzejske dokumentacije.

Članak 3.

Sustav muzeja sastoji se od muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (u da­lj­njem tekstu: muzeji), koji su upisani u Očevidnik muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirka unutar ustanova i drugih pravnih osoba pri Ministarstvu kulture i Stručni re­gistar Muzejskoga dokumentacijskog centra (u da­lj­njem tekstu: MDC).

Članak 4.

Unutar Sustava muzeja obav­lja se matična djelatnost kao organizirani oblik stručnog djelova­nja, čiji je osnovni ci­lj pobo­lj­ša­nje kvalitete djelova­nja muzeja, uspostav­lja­njem jedinstvenih standarda i normi za obav­lja­nje muzejske djelatnosti.

Članak 5.

Matična djelatnost obuhvaća osobito poslove:

– stručni nadzor nad radom muzeja,

– stručnu pomoć,

– unapređe­nje stručnog rada u muzejima,

– usklađiva­nje rada unutar Sustava muzeja.

Članak 6.

Stručni nadzor podrazumijeva nadzor nad provođe­njem ­st­ruč­­­nog rada u muzejima, i to napose nad skup­lja­njem i istraži­va­­njem, dokumentacijom, čuva­njem i zaštitom, obradom, te izlaga­njem muzejske građe.

Članak 7.

Stručni nadzor nad muzejima, kao i nad zaštitom muzejske građe i dokumentacije, obav­ljaju matični muzeji, a stručni nadzor nad radom matičnih muzeja i zaštitom ­njihove muzejske građe i muzejske dokumentacije, obav­lja Ministarstvo kulture.

Stručni nadzor se redovito obav­lja najma­nje jednom godiš­nje, a može se provesti i na zahtjev Ministarstva kulture, Hrvat­skog muzejskog vijeća i osnivača muzeja. O stručnom nadzoru se sastav­lja pismeno izvješće koje se sastoji od nalaza i miš­lje­nja s prijedlogom mjera za otkla­nja­nje eventualno uočenih nedostataka. Izvješće o stručnom nadzoru dostav­lja se muzeju u kojem je nadzor izvršen, Ministarstvu kulture, Hrvatskom muzejskom vijeću, tijelu državne uprave koje obav­lja nadzor nad zakonitošću rada muzeja, osnivaču, a po potrebi i drugom nadležnom tijelu.

Članak 8.

Stručna pomoć sastoji se od konzultacija, naputaka i surad­nje u vezi sa skup­lja­njem, istraživa­njem, dokumentacijom, čuva­njem, zaštitom i izlaga­njem građe, kao i dava­nja miš­lje­nja na godiš­nje planove rada i izvješća rada.

Stručna pomoć se provodi na zahtjev muzeja, osnivača muzeja ili zbirke, te zbog potreba provođe­nja zajedničkih programa na re­gionalnoj, državnoj, međunarodnoj ili drugoj razini.

Članak 9.

Unapređe­nje stručnog rada u muzejima obuhvaća trajno stručno i znanstveno usavršava­nje osob­lja, određiva­nje politike skup­lja­nja muzejske građe, obrade i dokumentacije (programi obrade građe - softver), prezentacije, te uvjeta i provođe­nja zaštite građe.

Članak 10.

Usklađiva­nje rada unutar Sustava muzeja obuhvaća koor­di­ni­ra­nje stručnog muzeološkog i znanstvenog rada pri ustroju (go­diš­­njih) zajedničkih programa, pri zajedničkim izložbenim pro­jektima (trajnim i povremenim), zajedničkim znanstveno-istra­ži­vačkim projektima te ustrojava­nju zajedničkih programa zaštite.

Usklađiva­nje rada provodi se izradom godiš­nje­g plana rada, troškovnika i podnoše­njem izvješća.

II. MATIČNI MUZEJI

Članak 11.

Matična djelatnost obav­lja se na dvije razine, a provode je ma­tični muzeji.

Provedba matične djelatnosti na prvoj razini određuje se za područje cijele države, a uk­ljučuje poveziva­nje svih muzeja i zbirki u Republici Hrvatskoj.

Provedba matične djelatnosti na drugoj razini određuje se za određeno područje, a radi vertikalnog poveziva­nja muzeja unutar Sustava muzeja.

Matični muzeji prve razine

Članak 12.

Kriteriji za određiva­nje matičnih muzeja, koji provode ma­tič­nu djelatnost prve razine su:

– sveobuhvatnost muzejske građe i dokumentacije na državnoj razini i najviša kate­gorija muzejske građe i muzejske dokumentacije;

– broj i sveobuhvatnost stručnog muzejskog osob­lja;

– odgovarajuća informatička i tehnička oprem­ljenost;

– odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije;

– odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost;

– razvijena edukativna djelatnost;

– razvijeni odnosi s javnošću.

Članak 13.

Matični muzeji, koji obav­ljaju matičnu djelatnost prve razine ustrojeni su po odjelima prema povijesnim, re­gionalnim ili znanstvenim kriterijima, a muzejska građa i muzejska dokumentacija je ustrojena po muzejskim zbirkama.

Matični muzeji, koji obav­ljaju matičnu djelatnost prve razine imaju obvezu ustrojava­nja restauratorsko-konzervatorskog odjela.

Mjerila (standardi) za ustroj odjela određena su Pravilnikom o stručnim i tehničkim standardima za određiva­nje vrste muzeja, te muzeja, galerija i zbirka unutar ustanova i drugih pravnih osoba, za ­njihov rad, kao i za smještaj i čuva­nje muzejske građe i muzejske dokumentacije.

Članak 14.

Nosite­lji provedbe matične djelatnosti prve razine za muzeje i muzeje na otvorenom su specijalizirani matični muzeji:

1. Za umjetničke muzeje i muzeje primije­njenih umjetnosti - Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb

2. Za arheološke muzeje - Arheološki muzej u Zagrebu

3. Za povijesne muzeje - Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

4. Za etnografske muzeje - Etnografski muzej, Zagreb

5. Za prirodoslovne muzeje - Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

6. Za tehničke muzeje (muzeje znanosti i tehnologije) - Tehnički muzej, Zagreb

Matični muzeji druge razine

Članak 15.

Matični muzeji, koji obav­ljaju matičnu djelatnost druge razine određeni su i djeluju prema teritorijalnom (re­gionalnom), povijesnom, te stručnom odnosno znanstvenom kriteriju.

Opći muzeji napose se povezuju prema teritorijalnom (re­gionalnom) kriteriju.

Članak 16.

Kriteriji za matične muzeje, koji obav­ljaju matičnu djelatnost druge razine ili odjele tj. zbirke općih muzeja su:

– sveobuhvatnost na određenom području i visoka kate­gorija muzejske građe i muzejske dokumentacije;

– broj i osposob­ljenost stručnog muzejskog osob­lja;

– odgovarajuća informatička i tehnička oprem­ljenost;

– odgovarajuća razina zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije,

– odgovarajuća razina prezentacije muzejske građe i muzejske dokumentacije, s obzirom na izložbenu i izdavačku djelatnost;

– razvijena edukativna djelatnost;

– razvijeni odnosi s javnošću.

Članak 17.

Nosite­lji provedbe matične djelatosti druge razine za muzeje i muzeje na otvorenom su specijalizirani matični muzeji ili odjeli tj. zbirke općih muzeja:

1. Za umjetničke muzeje i muzeje primije­njenih umjetnosti – Javna ustanova »Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara« - Muzej Mimara, Zagreb; Moderna galerija, Zagreb; Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb.

2. Za arheološke muzeje - Arheološki muzej Istre, Pula; Muzej hrvatskih arheoloških spomenika - Split; Arheološki muzej - Split; Arheološki muzej Zadar; Muzej Slavonije, Osijek.

3. Za povijesne muzeje - Muzej Slavonije, Osijek; Muzej grada Zagreba; Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka; Muzej grada Splita.

4. Za etnografske muzeje - Etnografski muzej Istre, Pazin; Etnografski muzej Split; Dubrovački muzeji, Etnografski muzej; Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej »Staro selo« Kumrovec.

5. Za prirodoslovne muzeje - Prirodoslovni muzej - Rijeka.

6. Za tehničke muzeje - Muzej Slavonije, Osijek (tehnički odjel); Muzej prehrane »Podravka«, Koprivnica.

U prijeporima o nadležnosti između nosite­lja provedbe matične djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi Ministarstvo kulture uz prethodno miš­lje­nje Hrvatskog muzejskog vijeća.

Članak 18.

Matični muzeji iz članka 14. i 17. provode matičnu djelatnost sukladno članku 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika i sukladno od­red­bama Zakona o muzejima.

Usklađiva­nje rada unutar Sustava muzeja

Članak 19.

Usklađiva­nje rada unutar Sustava muzeja planira se, koordinira i obav­lja putem sljedećih vijeća:

1. Vijeća Sustava muzeja

2. Vijeća za matičnu djelatnost

Rad Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost koordinira MDC.

Članak 20.

Vijeće Sustava muzeja čine ravnate­lji matičnih muzeja, koji provode matičnu djelatnost na prvoj razini iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Zadaća Vijeća Sustava muzeja je usklađiva­nje rada unutar Sustava muzeja, te naročito promica­nje ravnomjerne rasprostra­njenosti muzeja, ustrojava­nje razvojnih programa, promica­nje mjera zaštite muzejske građe i muzejske dokumentacije, te ustroj središ­njih (re­gionalnih) čuvaonica.

Članak 21.

Vijeća za matičnu djelatnost čine čelnici matičnih muzeja ili odijela tj. zbirki općih muzeja, koji provode matičnu djelatnost na drugoj razini iz članka 17. ovoga Pravilnika.

Ustrojava se šest Vijeća za matičnu djelatnost. Na čelu svakog Vijeća za matičnu djelatnost je ravnate­lj matičnog muzeja, koji obav­lja matičnu djelatnost na prvoj razini.

Zadaće Vijeća za matičnu djelatnost su poslovi navedeni u člancima 8. i 9. ovoga Pravilnika. Ona donose uputstva za provođe­nje matične djelatnosti kojima definiraju osobito sastav stručnih tijela i komisija, kriterije za ustanov­ljava­nje sta­nja muzeja, načine pruža­nja stručne pomoći, pristupe zaštiti građe, koordinaciju rada muzeja i zbirki iste vrste.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Matični muzeji iz članka 14. i 17. ovoga Pravilnika dužni su uskladiti svoje statute i opće akte i svoj rad s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godinu dana od dana ­nje­gova stupa­nja na snagu.

Matični muzeji iz članka 14. ovoga Pravilnika obvezni su ustrojiti restauratosko-konzervatorski odjel u roku do pet godina od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

Matični muzeji dužni su dostaviti Ministarstvu kulture troškovnike radi osigura­nja sredstva iz državnog proračuna za obav­lja­nje matične djelatnosti.

Vijeće Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost ustrojit će se u roku od šezdeset dana od dana stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/02-01-193
Urbroj: 532-03-3/4-02-1
Zagreb, 20. rujna 2002.

Ministar kulture
dr. sc. Antun Vujić, v. r.